Finanssivalvonta

Den finansiella sektorn i Finland var fortsatt kapitalstark 2020 - osäkerheten kvarstår på grund av omvärldsriskerna

Dela

Den finansiella sektorn i Finland klarade sig bra 2020. Fortsatt beredskap krävs 2021 på grund av osäkerheten om konjunkturutsikterna, prissättningen på finansmarknaden och fortsättningen av stödåtgärderna. Tack vare den välkapitaliserade finansiella sektorn har sektorn dock goda förutsättningar att hantera riskerna.

Coronapandemin och den utdragna krisen har inte i någon betydlig grad försämrat den finansiella sektorns lönsamhet i Finland. De ekonomiska utsikterna och strukturerna omges dock av större osäkerhet än tidigare både på kort och lång sikt. 

- Samhället har stött företagen på många sätt under pandemin. Företagens betalningssvårigheter på grund av den utdragna coronapandeminmedför ökade risker för att kreditförluster realiseras. Dessutom kan osäkerheten leda till snabba ofördelaktiga förändringar i prissättningen på finansmarknaden. Den starka kapitalställningen i den finansiella sektorn i Finland tjänar dock som en buffert mot dessa risker, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Läget i banksektorn i Finland är fortsatt starkt trots den ekonomiska osäkerheten på grund av coronapandemin.

Recessionen till följd av coronapandemin har inte lett till någon betydande ökning av de totala problemkrediterna, men det finns stora skillnader i kreditstockens kvalitet och utvecklingen av utestående lån mellan företagssektorerna. Under recessioner ökar problemkrediterna och realiseras kreditförlusterna vanligen med viss eftersläpning. 

Det finns redan tecken på ökade kreditrisker i de värst drabbade sektorerna, och stödåtgärderna har inriktats på dessa sektorer. Indragning av stödåtgärderna ökar risken för att problemkrediterna börjar öka.

Trots den ökade risken för kreditförluster har den finländska banksektorn dock goda förutsättningar att stödja en sund och hållbar ekonomisk återhämtning tack vare sina starka kapitalbuffertar. Kapitaltäckningen och utlåningsmöjligheterna i banksektorn ligger över det europeiska genomsnittet.

Till skadeförsäkringsbolagens förbättrade solvens bidrog både placeringsverksamhetens positiva resultat och försäkringsrörelsens ökade lönsamhet. Alla placeringskategorier gav en positiv avkastning under sista kvartalet. Lönsamheten i försäkringsrörelsen ökade tack vare minskade skadeersättningar. Minskningen gällde framför allt olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, som påverkades mest av bekämpningsåtgärderna mot pandemin och avmattningen i den ekonomiska aktiviteten.

Många skadeförsäkringsbolag har uppvisat brister i skaderegleringen av lagstadgade försäkringar, såsom trafikförsäkringar och olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringar, framför allt i uppfyllelsen av handläggningstiderna. Riksdagens justitieombudsman har mottagit flera klagomål om saken och meddelat fällande beslut i ärendena.

- Försummelserna visar på svagheter i bolagens förvaltning, interna kontroll och compliancefunktion. Finansinspektionen har vidtagit tillsynsåtgärder med anledning av detta, konstaterar Anneli Tuominen.    

Arbetspensionssektorns solvens försämrades betydligt under första kvartalet 2020 till följd av minskade värden på placeringarna. Solven stärktes dock mot slutet av året. Till detta bidrog framför allt värdeökningen på aktieplaceringar, när tillväxtutsikterna förbättrades tack vare centralbankernas och staternas stödåtgärder.

Livförsäkringssektorn uppvisade en fortsatt god solvens trots en nedgång jämför med året förut. Placeringsintäkterna för livförsäkringsbolagen återhämtade sig under 2020 och visade ett klart positivt resultat vid årets slut. Premieinkomsterna för livförsäkringar vände åter nedåt efter den exceptionella nivån under 2019. Framför allt premieinkomsterna för nya försäkringar sjönk.

Finansinspektionen redogör för år 2020 också i sin nyligen utgivna verksamhetsberättelse.

Bilagor

Finansiell ställning och risker i företag under tillsyn (på finska)

Finansiella nyckeltal

Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2020 (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Samu Kurri, digitalisering och analys.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9-16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Room for development remains in UCITS liquidity management8.4.2021 10:50:00 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) considers that there remains room for improvement in procedures related to UCITS liquidity management. Management companies are responsible for ensuring an adequate level of liquidity risk management for UCITS, both in normal and extraordinary market conditions. The purpose of liquidity management is to ensure that the fund is able to pay, at a predetermined date, redemption orders made by investors to the fund. Finnish UCITS, however, did not experience significant shortcomings in their liquidity during the market conditions caused by the coronavirus pandemic in spring 2020.

Placeringsfondernas likviditetshantering behöver ännu utvecklas8.4.2021 10:50:00 EEST | Tiedote

Finansinspektionen bedömer att förfarandena i anslutning till placeringsfondernas likviditetshantering ytterligare behöver förbättras. Fondbolagen ansvarar för att placeringsfondernas likviditetsrisk-hantering är på tillräcklig nivå både under normala förhållanden och i exceptionella marknadslägen. Syftet med likviditetshanteringen är att säkerställa att fonden kan sköta de inlösningsorder som investerarna i fonden begär vid en på förhand utlovad tidpunkt. Finansinspektionen observerade emellertid inte några betydande brister i de finländska fondernas likviditet i det marknadsläge som orsakades av coronapandemin på våren 2020.

Sijoitusrahastojen likviditeetinhallinnassa vielä kehitettävää8.4.2021 10:50:00 EEST | Tiedote

Finanssivalvonta arvioi, että sijoitusrahastojen likviditeetinhallintaan liittyvissä menettelytavoissa on vielä parannettavaa. Rahastoyhtiöiden vastuulla on, että sijoitusrahastojen likviditeettiriskin hallinta on riittävällä tasolla sekä tavanomaisissa että poikkeuksellisissa markkinatilanteissa. Likviditeetinhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että rahasto voi maksaa sijoittajille rahastoon tehdyt lunastuspyynnöt ennalta luvattuna hetkenä. Suomalaisilla rahastoilla ei kuitenkaan ilmennyt merkittäviä puutteita likviditeetissä keväällä 2020 koronapandemian aiheuttamassa markkinatilanteessa.

Macroprudential decision: FIN-FSA will not tighten macroprudential requirements but will closely monitor mortgage lending18.3.2021 15:15:00 EET | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is closely monitoring the housing market and household indebtedness and urges banks to take particular care when assessing borrowers’ ability to pay, especially in the case of large and long-term loans. For now, the maximum loan-to-collateral (LTC) ratio, i.e. the loan cap, and banks’ capital requirements will remain unchanged.

Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen skärper inte makrotillsynskraven men följer noga utvecklingen inom bostadsutlåningen18.3.2021 15:15:00 EET | Tiedote

Finansinspektionen följer noga utvecklingen på bostadsmarknaden och i hushållens skuldsättning och uppmanar bankerna att göra en särskilt noggrann bedömning av låntagarnas betalningsförmåga i synnerhet vid stora lån och lån med en lång återbetalningstid. I nuläget hålls den maximala belåningsgraden, dvs. lånetaket, och bankernas buffertkrav oförändrade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum