VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Den första delegationen för öppenhetsregistret har inlett sin verksamhet

Dela
Delegationen valde Tuomo Yli-Huttula till sin ordförande.
Bild: Getty Images
Bild: Getty Images

Statens revisionsverk har utsett den första treåriga delegationen för öppenhetsregistret, som tas i bruk 2024. På sitt möte den 10 maj 2023 valde delegationen Tuomo Yli-Huttula till ordförande.

"Under öppenhetsregistrets första år anser jag det vara viktigast att de aktörer som gör påverkansarbete förstår registrets betydelse och får den handledning och de råd de behöver i användningen av det. Öppenhetsregistret är säkert till nytta för alla påverkansorganisationer och företag, eftersom det gör påverkansarbetet, dvs. lobbningen, vardagligare”, säger Yli-Huttula.

Delegationen för öppenhetsregistret representerar på bred front de olika registeranvändarna och den består av representanter för de anmälningsskyldiga, forskare och myndigheter. Delegationen följer upp öppenhetsregistrets verksamhet, tar initiativ till utveckling av det, fungerar som officiellt samarbetsorgan för intressentgrupper samt utarbetar och upprätthåller rekommendationer om god intressebevakning.

Under perioden 2023–2026 har delegationen för öppenhetsregistret 33 medlemmar:

Tuomo Yli-Huttula, ordförande, Edunvalvontafoorumi (ordförande för delegationen)

Emilia Korkea-aho, Professor of European Law and Legislative Studies, University of Eastern Finland (1. vice ordförande för delegationen)

Sami Demirbas, specialsakkunnig, avdelningen för demokrati och offentlig rätt, justitieministeriet (2. vice ordförande för delegationen)

Toni Ahva, chef för samhällsrelationer, Finlands Olympiska Kommitté rf

Jonna Carlson, tillsynschef, Statens revisionsverk

Sonja Finér, verksamhetsledare, Finnwatch rf

Jarno Forssell, verkställande direktör, Pro Com – Viestinnän ammattilaiset ry

Marika Hakkarainen, Head of Finnish Stakeholder Relations & Corporate Affairs, Stora Enso Abp

Eevi Heikkinen, Head of Public Affairs, Kreab Oy

Niko Jakobsson, generalsekreterare, Finlands Advokatförbund rf

Pauliina Kaaresvirta-Huhta, sakkunnig inom påverkanskommunikation, Byggnadsindustrin rf

Ilari Kallio, ledande expert, Finsk Handel rf

Jussi Kekkonen, senior partner, Miltton

Ulla Kiuru, chef för samhällsrelationer, Finlands social och hälsa SOSTE rf

Jyrki Konola, direktör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Johanna Korpi, lagstiftningsdirektör, miljöministeriet

Leena Kristeri, ledande jurist, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Juuso Luomala, ekonomi- och förvaltningschef, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

Karol Mattila, chef för samhällsrelationer, Nokia Abp

Rosa Meriläinen, generalsekreterare, Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf

Timo Moilanen, finansråd, avdelningen för utveckling av statsförvaltningen, finansministeriet

Vesa Muttilainen, forskningsdirektör, Polisyrkeshögskolan

Ilmari Nalbantoglu, direktör, påverkan, Fingo

Salla Nazarenko, sakkunnig i internationella frågor, Finlands Journalistförbund rf

Heidi Nummela, personalchef, arbets- och näringsministeriet

Mikko Nygård, ekonomi- och förvaltningsdirektör, kommunikationsministeriet

Janne Pelkonen, chef för samhällspåverkan, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf

Ilkka Penttinen Fouto, styrelseordförande, Transparency International Suomi ry

Pertti Rauhio, förvaltningsdirektör, riksdagens kansli

Tommi Toivola, direktör, Finlands Näringsliv rf

Tiina Toivonen, chef för lagstiftningsärenden, Företagarna i Finland rf

Jose Valanta, relationsdirektör, Finlands Kommunförbund rf

Juho Vesa, akademiforskare, Helsingfors universitet

Sekreterare för delegationen är Ines Gullichsen, som är överrevisor vid Statens revisionsverk.

Påverkanskommunikation som utövas på riksdagen och ministerierna och rådgivning i anslutning till den ska anmälas till öppenhetsregistret från och med 2024. Statens revisionsverk är registeransvarig för öppenhetsregistret och övervakar att anmälningsskyldigheten fullgörs.

Mer information

Tuomo Yli-Huttula
Tfn. 040 652 9118
tuomo.yli-huttula@finanssiala.fi

Jonna Carlson, tillsynschef
Tfn. 050 574 0192
jonna.carlson@vtv.fi

Nyckelord

Bilder

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321https://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Splittringen av företagsservicesystemet försämrar dess tillgänglighet och styrbarhet20.4.2023 07:00:00 EEST | Tiedote

Det finns ett stort utbud av offentliga tjänster för företag. Servicesystemet är dock komplicerat, vilket försvårar användningen av tjänsterna och styrningen av systemet. Servicesystemet bör förenklas genom att förtydliga arbetsfördelningen och rollerna för organisationer som tillhandahåller tjänster och andra aktörer. Det är i första hand arbets- och näringsministeriet som ansvarar för styrningen av servicesystemet.

Yrityspalvelujärjestelmän hajanaisuus heikentää sen saavutettavuutta ja ohjattavuutta20.4.2023 07:00:00 EEST | Tiedote

Yrityksille on tarjolla kattavasti julkisia palveluita. Palvelujärjestelmä on kuitenkin monimutkainen, mikä vaikeuttaa palvelujen käyttöä ja järjestelmän ohjausta. Palvelujärjestelmää tulisi yksinkertaistaa selkeyttämällä palveluja tarjoavien organisaatioiden ja muiden toimijoiden työnjakoa ja rooleja. Vastuu palvelujärjestelmän ohjauksesta kuuluu ensisijaisesti työ- ja elinkeinoministeriölle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum