Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten har inlett arbetet med att uppdatera den regionala åtgärdsplanen för skarv

Dela

I den nationella skarvstrategin som publicerades år 2019 gavs de regionala samarbetsgrupperna i uppdrag att över sitt verksamhetsområde sammanställa en plan eller utredning i vilken regionala problemområden lyfts fram samt övervägs hurudana åtgärder som behövs. Samarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten gav ut sin åtgärdsplan för skarv år 2017 och nu har gruppen inlett uppdateringen av planen.

Syftet med den uppdaterade åtgärdsplanen är att stöda den som söker om undantagstillstånd och dels också hjälpa den som behandlar ansökan i beslutsfattandet. Den slutliga handlingen kommer att vara dynamisk för att i fortsättningen kunna uppdateras om förekomsten av skarvar i förhållanden till andra naturresurser förändras eller om de föreslagna åtgärderna inte uppnår önskad effekt.

Det centrala målet med åtgärdsplanen är att producera lokal information som kan användas som stöd för att finna fokuserade motiveringar för att förebygga skador. I Kust-Österbotten är viljan att skarven inte skall orsaka betydande eller orimliga olägenheter för fisket, affärsverksamheten, fiskbeståndet, övriga arter, byggnader eller områdesanvändningen.

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten sammanträdde före påsken för att diskutera arbetet med att uppdatera åtgärdsplanen, behovet av tilläggsutredningar och ansökningar om undantagstillstånd som är under beredning. För närvarande finns hos tillståndsmyndigheten fem ansökningar om undantagstillstånd som gäller Kust-Österbotten. Samarbetsgruppen är bekymrad över den långa behandlingstiden för ansökningarna och kommer att kontakta tillståndsmyndigheten för att höra efter behandlingstiderna. Gruppen uttryckte sitt missnöje med att gruppens utlåtanden inte hade beaktats i den senaste versionen av den nationella skarvstrategin och åtgärdsplanen.

Det nationella projektet för styrning och utveckling i skarvfrågor har startat och koordineras av NTM-centralen i Södra Österbotten

I slutet av februari startade det nationella projektet för styrning och utveckling (OHKE) i skarvfrågor. Projektet pågår ett år och koordineras av NTM-centralen i Södra Österbotten. Projektet arbetar på såväl nationell som regional nivå och strävar efter att svara på de utvecklingsobjekt och mål som fastställs i den nationella skarvstrategin.

Projektets mål är att i samarbete med tillståndsmyndigheten utveckla ansökningsprocessen för undantagstillstånd så att den blir mer ansökarvänlig, främja samarbetet mellan myndigheter i skarvfrågor, stöda de regionala skarvsamarbetsgrupperna i utarbetandet av planer samt försöka hitta verktyg för konflikthantering för att dämpa skarvkonflikter.

OHKE-projektet finansieras av Miljöministeriet och i styrgruppen ingår dessutom NTM-centralerna i kustområdet och Finlands miljöcentral (SYKE).

Nyckelord

Kontakter

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten:
Ordförande, riksdagsledamot Anders Norrback, anders.norrback@eduskunta.fi, 050 340 4816
Överinspektör Jaana Höglund, jaana.hoglund@ely-keskus.fi, 0295 027 786

OHKE-projektet för skarvfrågor:
Projektchef Meri Ensiö, meri.ensio@ely-keskus.fi, 0295 027 653

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys on valmistunut12.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman lähtökohtana toimii valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio, jota mukaillen kaupungin omaksi liikenneturvallisuusvisioksi muotoutui: ”Seinäjoki on liikenneturvallinen kaupunki asua ja kasvaa. Kaupungin katu- ja tieverkosto koetaan turvalliseksi.” Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Liikenneturvan sekä tärkeiden sidosryhmien kanssa.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett sin motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Karleby Vattens grundvattentäkt i Karhinkangas11.5.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Karleby Vatten planerar att börja ta grundvatten i Karhinkangas i Karleby. Syftet med projektet är att förbättra hushållsvattnets distributionssäkerhet i Karleby stamstad för ca 30 000 invånare. I projektet förbereder man sig också på att i framtiden distribuera vatten för Lochteå kyrkbys, Kelviås och Kannus behov. Mängden grundvatten som tas varierar mellan 8 000–12 000 m3/d beroende genomföringsalternativ. Projektets miljökonsekvenser har bedömts genom ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande), där NTM-centralen i Södra Österbotten har fungerat som kontaktmyndighet.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen on antanut perustellun päätelmän Kokkolan Veden Karhinkankaan pohjavedenoton ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta11.5.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Kokkolan Vesi suunnittelee pohjaveden oton aloittamista Kokkolan Karhinkankaalla. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kokkolan kantakaupungin n. 30 000 asukkaan talousveden toimitusvarmuutta. Hankkeessa varaudutaan myös siihen, että vettä voidaan toimittaa tulevaisuudessa myös Lohtajan kirkonkylän, Kälviän ja Kannuksen tarpeisiin. Otettavan pohjaveden määrä on 8 000–12 000 m3/d toteutusvaihtoehdosta riippuen. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toiminut yhteysviranomaisena.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum