Työterveyslaitos

Det finns litiumjonbatterier på varje arbetsplats men beredskapen för säkerhetsrisker är inte tillräcklig

Dela
Litiumjonbatterier finns i vardagliga verktyg på arbetsplatserna, såsom telefoner och datorer. Deras tillverkning, användning och återvinning är dock förknippade med risker för både konsumenter och hälsan och säkerheten för alla som arbetar under olika skeden av batteriernas livscykel. Arbete med batterierna kräver identifiering av och medvetenhet om arbetssäkerhetsrisker som uppstår under batteriets livscykel samt beredskap för dessa risker.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 7.3.2023

Användningen av litiumjonbatterier (Li-jon) har ökat avsevärt och förväntas öka även mer under de kommande åren på en global nivå. Litiumjonbatterier är allt vanligare även i stora arbetsmaskiner såsom truckar. Då batterierna blir äldre och större ökar även arbetssäkerhetsriskerna.

I Arbetshälsoinstitutets projekt identifierades arbetssäkerhetsrisker förknippade med varje skede av batteriernas livscykel och togs fram god praxis för hantering av dessa risker. Dessutom utarbetade man inom projektet en livscykelanalys (LCA) för beaktande av miljösynvinklar och utsläpp i gasform.

Beredskap och utbildad personal spelar en nyckelroll i riskhanteringen

Batteriernas funktion grundar sig på en kemisk reaktion. Vid tillverkningsskedet är det särskilt hanteringen av kemikalier som orsakar risker. Under lagring, användning och transport å sin sida kan termisk rusning orsaka en batteribrand som är svår att släcka. I riskbedömningen bör man också ägna uppmärksamhet åt hur batterierna laddas och återvinns.

I hanteringen av litiumjonbatterier ska man satsa på att både säkerhetskompetensen och beredskapen är i skick.

– Alla som arbetar med batterier ska veta hur de ska agera till exempel vid batteribrand. Med fungerande säkerhetskommunikation kan man säkerställa att arbetstagarna kan förebygga olyckor och andra arbetssäkerhetsrisker, säger ledande forskare Pia Perttula från Arbetshälsoinstitutet.

Utöver att man beaktar beredskap och säkerställande av kompetens vid arbete med litiumjonbatterier rekommenderas det dessutom att man utökar samarbetet med brand- och räddningsmyndigheten. Säkerhet kan också främjas genom att förbättra samarbetet mellan värdekedjans olika aktörer.

– Arbetssäkerhetsrisker bedöms ofta för den egna arbetsplatsen men det är bra att samarbeta kring säkerhetsrelaterade ärenden med arbetsplatser förknippade med värdekedjans olika faser, säger Pia Perttula.

Alla kan med sin egen verksamhet främja säker användning av batterier

Arbetstagarna kan också själva minska arbetssäkerhetsriskerna. Till exempel ska endast hela och lämpliga laddare användas för laddning av apparater.

– Dessutom är det viktigt att man på arbetsplatserna funderar på sätt att säkerställa säkert arbete med litiumjonbatterier och hur man reagerar till exempel vid en brand, säger Pia Perttula.

När litiumjonbatterier blir allt vanligare kan god praxis som samlats i projektet utnyttjas på ett mer omfattande sätt. Anvisningar som utarbetats för arbetsplatser för säker användning av batterier har samlats i en rapport på Arbetarskyddsfondens webbplats (på engelska, sidan på finska): Litiumioniakun elinkaari – työturvallisuusriskit ja riskien hallinta työpaikalla (Safera) | Työsuojelurahasto (tsr.fi)

Forskningsprojekt om litiumjonbatteriers (Li-jon) livscykel, arbetssäkerhetsrisker och riskhantering

  • Projektet hade som mål att identifiera arbetssäkerhetsrisker som förekommer i litiumjonbatteriernas värdekedja och ta fram anvisningar och bra praxis för att förbättra arbetssäkerheten.
  • Undersökningsobjektet var företag inom batterivärdekedjan i Finland och Spanien samt intressentgrupper och myndigheter. I värdekedjan som granskades fanns en truck med ett litiumjonbatteri.
  • Projektets slutrapport (på engelska): Lithium-ion battery’s life cycle : safety risks and risk management at workplaces (julkari.fi)
  • Projektet genomfördes som ett SAF€RA-projekt tillsammans med spanska GAIKER och finansierades av Arbetarskyddsfonden.

Ytterligare information

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Partiellt deltagande i arbetet under arbetsoförmåga är ofta ett bättre alternativ än full frånvaro7.6.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Användningen av förmåner vid partiell arbetsoförmåga ökade antalet arbetsår, men nyttan varierade mellan arbetstagargrupper. Användningen av partiell sjukdagpenning och partiell sjukpension varierade bland annat mellan den privata och den offentliga sektorn. Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt samlade ihop ny information om användningen av förmåner vid partiell arbetsoförmåga och om deras effekter på arbetskarriären.

Työkyvyttömyyden aikana osittainen työssäolo on usein tavoiteltavampi vaihtoehto kuin täysi poissaolo7.6.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Osatyökyvyttömyysetuuksien käyttö lisäsi työvuosia, mutta hyöty vaihteli työntekijäryhmittäin. Osasairauspäivärahan ja osatyökyvyttömyyseläkkeen käytössä oli eroja muun muassa yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Työterveyslaitoksen tutkimushanke kokosi yhteen uutta tietoa osatyökyvyttömyysetuuksien käytöstä ja työuravaikutuksista.

The exposure of the Finnish population to semivolatile organic compounds (SVOCs) studied in an extensive review6.6.2023 08:00:00 EEST | Press release

The experts of the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) and Finnish Institute for Health and Welfare (THL) have drawn up a review about the latest research data of the Finnish population’s exposure to semivolatile organic compounds (SVOCs) and the health risks related to the exposure to these compounds. No similar reviews have been previously carried out in Finland.SVOCs include a wide range of chemicals that are used in various consumer products and materials as coating agents, softeners and fire retardants, for example. According to the review, the exposure of the Finnish population to the studied SVOCs is, in general, at an acceptable level.

Finländarnas exponering för halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) utreddes i en omfattande översikt6.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Arbetshälsoinstitutets och Institutet för hälsa och välfärds (THL) experter har utarbetat en översikt, som samlar senaste forskningsdata om den finländska befolkningens exponering för halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) och relaterade hälsorisker. En motsvarande översikt har aldrig tidigare gjorts i Finland.Till SVOC-föreningarna hör ett brett spektrum av kemikalier, som används i olika konsumentprodukter och material bl.a. som ytbehandlingsmedel, mjukgörare och flamskyddsmedel. Enligt översikten är finländarnas exponering för SVOC-föreningar i regel på en acceptabel nivå.

Suomalaisten altistumista puolihaihtuville orgaanisille yhdisteille (SVOC) selvitettiin laajassa katsauksessa6.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat ovat laatineet katsauksen, johon on koottu viimeisin tutkimustieto suomalaisen väestön altistumisesta puolihaihtuville orgaanisille yhdisteille (SVOC) ja altistumiseen liittyvistä terveysriskeistä. Vastaavaa katsausta ei ole Suomessa aiemmin tehty. SVOC-yhdisteisiin lukeutuu laaja kirjo kemikaaleja, joita käytetään erilaisissa kuluttajatuotteissa ja materiaaleissa mm. pintakäsittelyaineina, pehmentiminä ja palonsuoja-aineina. Katsauksen mukaan suomalaisten altistuminen SVOC-yhdisteille on pääasiassa hyväksyttävällä tasolla

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum