Efima Oyj

Digiyhtiö Efima Oy suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Jaa

Lehdistötiedote 2.2.2022 klo 8.35

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Digiyhtiö Efima Oy suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalle

Efima Oy (”Efima” tai ”Yhtiö”), suomalainen digiyhtiö, joka tukee ja tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa pilvipohjaisilla taloushallinnon, toiminnanohjauksen ja älykkään automaation ratkaisuilla ja digitaalisilla taloushallintopalveluilla, suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalle (”Listautuminen”).

Listautumisannin tavoitteena on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen ja kasvustrategian toteuttamisen edistäminen. Listautumisannin odotetaan myös kasvattavan Efiman tunnettuutta asiakkaiden, liikekumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa sekä parantavan Efiman kykyä houkutella mahdollisia uusia työntekijöitä, minkä odotetaan vahvistavan Efiman kilpailukykyä. Listautumisanti mahdollistaa myös Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Lisääntyneen osakkeen likviditeetin johdosta Efima voisi myös tehokkaammin käyttää osakkeitaan työntekijöiden sitouttamisessa sekä maksuvälineenä mahdollisissa täydentävissä yritysostoissa.

Suunnitellussa Listautumisannissa Yhtiön on tarkoitus kerätä noin 6 miljoonan euron bruttovarat osakeannilla, minkä lisäksi eräiden Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien on tarkoitus myydä osakkeitaan. Yhtiö odottaa käyttävänsä osakeannista saamansa nettovarat ensisijaisesti taserakenteen vahvistamiseen ja toissijaisesti strategiansa toteuttamiseen eli mahdollisiin täydentäviin yritysostoihin, tuotekehitykseen ja palveluiden tuotteistamiseen.

Danske Invest Suomi Osake -rahasto ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (”Ankkurisijoittajat”) ovat molemmat erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen, jossa ne tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuvat merkitsemään Listautumisannissa tarjottavia osakkeita yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla lopullisella merkintähinnalla edellyttäen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 35 miljoonaa euroa ja että Yhtiö kerää Listautumisannilla enintään 6 miljoonan euron bruttovarat.

Efiman toimitusjohtaja Tero Salminen kommentoi:

”Olemme Efiman perustamisesta lähtien uskoneet vahvasti pilvipalveluiden yleistymiseen suurten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon ja toiminnanohjauksen prosesseissa. Meillä on alusta lähtien ollut yhteinen visio digiyhtiöstä, jonka asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa erinomaiseen palveluun ja jonka työntekijät voivat hyvin sekä kokevat onnistuvansa ja kehittyvänsä asiantuntijatyössään.

Vuonna 2009 alkanut matkamme on tuonut meidät pitkälle. Efima on tänä päivänä kasvavilla pilvipalvelumarkkinoilla fokusoituneesti toimiva digiyhtiö – asiakkaidemme kasvun ja uudistumisen kumppani. Pilvipohjaisen taloushallinnon, liiketoimintaprosessien sekä digitalisaation osaamisemme ja tarkoin valitut teknologia-alustamme palvelevat yhä laajenevaa asiakaskuntaamme ja luovat meille mahdollisuuksia kasvavassa markkinassa.

Vahva yrityskulttuurimme ja työntekijäkeskeisyytemme edistävät innovaatioita ja myönteisiä liiketoimintatuloksia, joista on osoituksena keskimäärin 26 prosentin liikevaihdon vuosittainen kasvu tilikausilla 2014–2021. Olemme nyt uuden kynnyksellä ja valmiina seuraavaan kasvuloikkaan.”

Efiman hallituksen puheenjohtaja Minna Alitalo kommentoi:

”Efiman kasvustrategiaa tukevat useat ajurit. Digitalisaatio ja sen nopea kehittyminen on keskeinen Efimaan vaikuttava megatrendi, jota Covid-19-pandemia on kiihdyttänyt entisestään. Digitalisaatio vahvistaa myös pilvisiirtymää keskisuurten ja suurten yritysten ohjelmistomarkkinoilla.

Tavoitteenamme on vuoteen 2024 yltävän strategiakauden aikana kaksinkertaistaa Efiman liikevaihto sekä kasvattaa jatkuvaksi arvioidun liikevaihdon ja omien tuotteiden osuutta yhtiön kokonaisliikevaihdosta. Uskomme saavuttavamme tavoitteet vahvalla orgaanisella kasvulla ja panostamalla myyntiin ja markkinointiin. Tämän lisäksi etsimme sopivia yritysostokohteita kasvun tukemiseksi. Lisäksi panostamme innovointiin sekä tuote- ja palvelukehitykseen. Suunnitellun listautumisen ja listautumisannin tavoitteena on tukea Efiman kasvustrategian toteuttamista.”

Efima lyhyesti 

Digiyhtiö Efima tukee ja tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa pilvipohjaisilla taloushallinnon, toiminnanohjauksen ja älykkään automaation ratkaisuilla ja digitaalisilla taloushallintopalveluilla. Efiman palveluksessa oli 280 työntekijää 30.11.2021. Efima-konsernin (sisältäen Efiman ja Dooap Inc:n) liikevaihto oli 31.5.2021 päättyneellä tilikaudella 22,7 miljoonaa euroa. Dooap-liiketoiminta eriytettiin Yhtiöstä liiketoimintakaupalla kesäkuussa 2021, ja Yhtiön liikevaihto oli 30.11.2021 päättyneellä kuuden kuukauden ajanjaksolla 12,2 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä ja Tampereella.

Strategia

Efima on asettanut tilikaudet 2022–2024 kattavan strategiakauden tavoitteet asiakasarvon, työntekijäarvon ja liiketoiminta-arvon näkökulmasta seuraavasti.

 • Asiakasarvo: Asiakkaille Efima on alan luotetuin ja arvostavin kumppani, joka haastaa asiakkaansa parhaisiin ratkaisuihin. Efima lupaa tarjota asiakkailleen alan parasta osaamista ja näkemyksellisyyttä.
 • Työntekijäarvo: Työntekijöille Efimalla on tilaa aitoudelle, uteliaisuudelle ja asiantuntijana kehittymiselle. Efima tunnetaan kulttuuristaan, ja Yhtiö panostaa jatkuvasti efimalaisten hyvinvointiin.
 • Liiketoiminta-arvo: Strategiakauden lopussa Efima on kaksinkertaistanut liikevaihtonsa ja kasvattanut jatkuvaksi arvioidun liikevaihdon ja omien tuotteidensa liikevaihdon osuutta kokonaisliikevaihdosta. Efima on kasvanut valitsemaansa suuntaan pitäen kiinni markkinaa haastavasta innovatiivisesta kasvukulttuuristaan.

Efiman tilikaudet 2022–2024 kattavan strategiakauden keskeiset painopistealueet ovat:

 • Kasvutavoitteita tukevat investoinnit osaamiseen, yrityskulttuuriin ja tarjoomaan: Kasvun mahdollistamiseksi Yhtiö aikoo lisätä panostuksia uusiin teknologioihin, toimialaosaamiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä henkilöstön ja organisaation kehittämiseen. Panostuksia aiotaan lisätä myös rekrytointiin ja Yhtiön työnantajanbrändin sekä yleisen tunnettuuden kasvattamiseen.
 • Skaalautumiskyvykkyyden kehittäminen:Efima aikoo keskittyä rakenteiden, sisäisten prosessien ja johtamisjärjestelmän kehittämiseen tukemaan voimakasta kasvua ja skaalautumista.
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen:Yhtiön tavoitteena on kasvattaa jatkuvaksi arvioidun liikevaihdon sekä omien tuotteiden liikevaihdon osuutta kokonaisliikevaihdosta. Tavoitteen saavuttamiseksi Yhtiö aikoo lisätä panostuksia omien tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.
 • Täydentävät yritysostot: Yhtiön tavoitteena on vahvistaa orgaanista kasvua ja omaa kilpailukykyä täydentävillä yritysostoilla. Yritysostot kohdistuvat Yhtiön johdon arvion mukaan pienempiin osaamisintensiivisiin yhtiöihin.

Keskeiset vahvuudet

Efiman johto uskoo seuraavien tekijöiden olevan Efiman keskeisiä vahvuuksia:

 • Kasvavilla pilvipalvelumarkkinoilla fokusoituneesti toimiva digiyhtiö
 • Yksi Suomen johtavista taloushallinnon, liiketoimintaprosessien ja digitalisaation asiantuntijoista
 • Suurista ja keskisuurista yrityksistä koostuva uskollinen asiakaskunta
 • Vahva yrityskulttuuri
 • Selkeä strategia ja useita mahdollisia kasvun ajureita kasvutavoitteiden saavuttamiseksi
 • Nopeasti kasvanut liiketoiminta, josta merkittävä osa on jatkuvaksi arvioitua liikevaihtoa

Liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Yhtiöllä on tilikaudet 2022–2024 kattavalle strategiakaudelle seuraavat liiketoiminnalliset tavoitteet:

 • Voimakas kasvu valitussa ja nopeasti kasvavassa markkinassa nykyisellä tarjoomalla ja palveluilla
 • Jatkuvaksi arvioidun liikevaihdon sekä omien tuotteiden liikevaihdon osuuden kasvattaminen kokonaisliikevaihdosta
 • Orgaanisen kasvun ja oman kilpailukyvyn vahvistaminen täydentävillä yritysostoilla.

Yhtiöllä on tilikaudet 2022–2024 kattavalle strategiakaudelle seuraavat taloudelliset tavoitteet:

 • Orgaaninen liikevaihdon kasvu yli 20 prosenttia vuodessa
 • EBITA-marginaali yli 10 prosenttia strategiakauden loppuun mennessä.

Yhtiön hallitus on asettanut tavoitteeksi kaksinkertaistaa liikevaihto strategiakauden aikana noin 45 miljoonaan euroon. Tämä tavoite sisältää myös mahdollisen epäorgaanisen kasvun.

Lisäksi Yhtiöllä on seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • orgaaninen liikevaihdon kasvu 10–15 prosenttia yli ajan
 • EBITA-marginaali 15–20 prosenttia yli ajan.

Keskeisiä tunnuslukuja

 

Yhtiö

1.6.–30.11.2021

Yhtiö

1.6.–30.11.2020

Konsernin 31.5.2021
päättynyt tilikausi

Konsernin 31.5.2020

päättynyt tilikausi

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu

(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)

 

(FAS)

 

(FAS)

 

(FAS)

 

(FAS)

Liikevaihto

12 2221

10 340

22 6981

17 6611

Liikevaihdon kasvu, %

18,2 %

43,1 %

28,5 %

10,0 %

Jatkuvaksi arvioidun liikevaihdon2 osuus liikevaihdosta, %

67,7 %

66,9 %

62,0 %

65,0 %

Käyttökate

397

588

485

-91

Oikaistu käyttökate3

397

1 210

1 771

1 346

Käyttökate, %

3,3 %

5,7 %

2,1 %

-0,5 %

Oikaistu käyttökate, %

3,3 %

11,7 %

7,8 %

7,6 %

EBITA

383

352

16

-473

Oikaistu EBITA4

383

1 198

1 751

1 312

EBITA, %

3,1 %

3,4 %

0,1 %

-2,7 %

Oikaistu EBITA, %

3,1 %

11,6 %

7,7 %

7,4 %

Liikevoitto

3831

352

161

-4731

Liikevoittoprosentti, %

3,1 %

3,4 %

0,1 %

-2,7 %

Nettotulos

221

195

-3031

-7861

Osakekohtainen tulos

0,00

0,03

-0,05

-0,12

Käyttöpääoma

1 104

2 278

1 205

1 677

Nettokäyttöpääoma

-1 656

-1 341

-1 290

335

Korollinen nettovelka

4 209

2 332

3 015

3 666

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 6 tai 12 edelliseltä kuukaudelta, suhdeluku

10,6

1,9

1,7

2,7

Oman pääoman tuotto (ROE), %

3,1 %

24,9 %

-45,5 %

-88,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen veroja (ROCE)

9,9 %

7,4 %

0,6 %

-10,9 %

Omavaraisuusaste, %

6,7 %

8,9 %

8,0 %

9,0 %

Nettovelkaantumisaste %

595,2 %

240,4 %

422,7 %

590,1 %

Korollinen nettovelka/käyttökate, %

1 060,8 %

396,2 %

621,8 %

-4 025,4 %

Aktivoidut kehitysmenot

58

621

1 544

1 132

Aktivoidut kehitysmenot, % liikevaihdosta

0,5 %

6,0 %

6,8 %

6,4 %

Investointikustannukset, netto (Net CapEx)

58

621

1 544

1 149

Henkilöstön kokonaismäärä keskimäärin tilikauden aikana

275

212

245

186

Henkilöstön kokonaismäärä kauden lopussa

280

221

298

211

1Merkityt luvut ovat tilintarkastettuja. Muut luvut ovat tilintarkastamattomia.

2Jatkuvaksi arvioitu liikevaihto perustuu Yhtiön toteutuneisiin taloudellisiin tietoihin. Jatkuvaksi arvioitua liikevaihtoa laskettaessa on huomioitu sellaisten sopimusten tuottama liikevaihto, joiden kesto on vähintään seuraavat 12 kuukautta, sekä niiden jatkuvaluonteisten palveluiden sopimusten tuottama liikevaihto, joiden Efiman johto arvioi kestävän vähintään seuraavat 12 kuukautta. Yhtiön johdon arvio perustuu asiakassopimusten luonteeseen sekä asiakkaiden tyypilliseen historialliseen käyttäytymiseen. Koska luvut perustuvat osin Yhtiön johdon arvioon, niihin liittyy epävarmuutta.

3Raportoitu käyttökate + vertailukelpoisuuteen5 vaadittavat oikaisut liikevaihdosta käyttökatteeseen.

4Oikaistu käyttökate – vertailukelpoisuuteen5 vaikuttavien erien oikaisut.

5Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä oikaistaan varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia liiketapahtumia tai arvostuserien   muutoksia, kun ne aiheutuvat rakennejärjestelyistä, yritysostoista ja -myynneistä, näihin liittyvistä integraatio- ja separaatiokustannuksista, omaisuuden myynnistä tai arvonalentumisesta. Näihin voi sisältyä henkilöstövähennyksistä, tuotevalikoiman rationalisoinnista, tuotantorakenteen uudistamisesta sekä toimipisteiden vähentämisestä aiheutuvia kuluja. Liikearvon arvonalentumistappiot, konsernirakenteen muutoksista johtuvat luovutusvoitot tai -tappiot, poikkeuksellisen suuret aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot tai -tappiot, poikkeukselliset vahingonkorvaukset sekä oikeudenkäynnit oikaistaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

Tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma 31.5.2021 päättyneeltä tilikaudelta

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot 31.5.2021 päättyneeltä tilikaudelta kuvastavat Yhtiön Dooap-liiketoiminnan myyntiä 1.6.2021. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan 1.6.2021 tapahtunutta Dooap-liiketoimintakauppaa ikään kuin se olisi tapahtunut 1.6.2020. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin, kuten Dooap-liiketoimintakaupan sopimuksiin sekä näihin perustuviin laskelmiin, ja tiettyihin oletuksiin, joiden Efiman johto uskoo olevan kohtuullisia vallitsevissa olosuhteissa.

Tuhatta euroa

Efima pro forma

 

(tilintarkastamaton)

 

 

Liikevaihto

22 102

Liiketoiminnan muut tuotot

2

Materiaalit ja palvelut

-4 444

Henkilöstökulut

-12 920

Suunnitelman mukaiset poistot

-19

Liiketoiminnan muut kulut

-2 970

   

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

1 751

   

Rahoitustuotot ja -kulut

-7

   

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

1 744

   

Tuloverot

0

   

TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)

1 744

Seuraavassa taulukossa esitetään Efiman pro forma -tunnuslukuja 31.5.2021 päättyneeltä tilikaudelta:

 

Pro forma 1.6.2020–31.5.2021

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu

(tilintarkastamaton)

Pro forma -käyttökate

1 771

Pro forma -käyttökate, %

8,0 %

Pro forma -EBITA

1 751

Pro forma -EBITA, %

7,9 %

Pro forma -osakekohtainen tulos

0,27

Tietoa Listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan osakeannista, jossa Yhtiö laskisi liikkeeseen uusia osakkeita, sekä osakemyynnistä, jossa eräät Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat myisivät osakkeitaan. Osana Listautumisantia Yhtiön, osakkeitaan myyvien Yhtiön osakkeenomistajien, Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon sekä henkilöstöantiin osallistuvan henkilöstön odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoituksiin.

Osakeannilla kerättävien bruttovarojen odotetaan olevan noin 6 miljoonaa euroa. Yhtiö odottaa käyttävänsä osakeannista saamansa nettovarat ensisijaisesti taserakenteen vahvistamiseen ja toissijaisesti strategiansa toteuttamiseen eli mahdollisiin täydentäviin yritysostoihin, tuotekehitykseen ja palveluiden tuotteistamiseen.

Ankkurisijoittajat ovat molemmat erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen, jossa ne tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuvat merkitsemään Listautumisannissa tarjottavia osakkeita yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla lopullisella merkintähinnalla edellyttäen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 35 miljoonaa euroa ja että Yhtiö kerää Listautumisannilla enintään 6 miljoonan euron bruttovarat.

Mikäli Yhtiö päättää edetä suunnitellussa Listautumisannissa, suunnitellun Listautumisannin ehdot ja merkintää koskevat ohjeet sisällytetään esitteeseen, jonka Yhtiö julkaisee Listautumisannin yhteydessä osoitteessa efima.com/listautuminen.

Lehdistötilaisuus 

Efima pitää lehdistötilaisuuden tänään 2.2.2022 klo 10.00.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen: Nasdaq Helsinki, viestintä, maarit.bystedt@nasdaq.com, puh. 040 555 2030

Yhtiöesittelytilaisuus 8.2.2022 kello 18.00 alkaen

Yhtiöesittelytilaisuuteen voi ilmoittautua: https://www.efima.com/sijoittajille

Neuvonantajat

OP Yrityspankki Oyj on suunnitellun Listautumisannin pääjärjestäjä. Borenius Asianajotoimisto Oy on Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja ja Roschier Asianajotoimisto Oy pääjärjestäjän oikeudellinen neuvonantaja. IR Partners Oy on Yhtiön viestinnällinen neuvonantaja.

Lisätietoja antaa:

Tero Salminen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 767 5311

Sähköposti: tero.salminen@efima.com

www.efima.com

 

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä maissa. Yhtiö ja OP Yrityspankki Oyj (”Pääjärjestäjä”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote ei ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 ja sen nojalla annetun lainsäädännön mukainen esite. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaiseman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Suomea lukuun ottamatta missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa sellaisena kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä eroa Euroopan unionista koskevan vuonna 2018 annetun lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti).

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai tukeutua sen sisältöön.

Mikäli Yhtiö päättää edetä suunnitellussa Listautumisannissa, suunnitellun Listautumisannin ehdot ja merkintää koskevat ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö julkaisee suunnitellun Listautumisannin yhteydessä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa efima.com/listautuminen.

Tietyt tämän tiedotteen sisältämät lausumat ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvät lausumat suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, Yhtiön strategiaan ja odotettavissa oleviin suuntauksiin Yhtiön toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä sekä muihin tietoihin, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeihin, suunniteltuun Listautumisantiin ja Listautumiseen, tulevaan kassavirtaan, liiketoiminnan voittomarginaaliin, taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin. Joissakin tapauksissa tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, kuten ilmaisuista ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tulee” tai ”pitäisi”, tai kussakin tapauksessa niiden kielteisistä muunnelmista.

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeville lausumille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja sekä yleisiä että erityisiä oletuksia, ja on olemassa riski, että ennusteet, arviot, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat eivät toteudu. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sijoittajia kehotetaan olemaan tukeutumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuutta koskevat lausumat on laadittu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen perusteella. Yhtiö ja sen hallitus eivät aio eikä niillä ole velvollisuutta päivittää tai korjata tähän tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia.

Pääjärjestäjä toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta suunnitellun Listautumisannin yhteydessä eikä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Listautumisannin yhteydessä eikä ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai suunniteltua Listautumisantia.

Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on siitä vastuussa. Pääjärjestäjä tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä vastaa tai anna vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä koskevien tietojen täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen tähän tiedotteeseen on laiminlyöty) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta, miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU-direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”), (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Yhtiön osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina‑arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Jakelijoiden tulisi huomioida että: Yhtiön osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; Yhtiön osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus Yhtiön osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen.

Kohdemarkkina‑arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n mukaisena soveltuvuus- tai asianmukaisuusarviointina tai (b) suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Yhtiön osakkeita koskien. Jokainen jakelija on vastuussa omasta Yhtiön osakkeita koskevasta Kohdemarkkina‑arvioinnista ja soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä.

Tietoja julkaisijasta

Efima Oyj
Efima Oyj
Mannerheimintie 3B, 5. krs
00100 Helsinki

http://www.efima.com

Efima on suomalainen digiyhtiö, joka tukee ja tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa pilvipohjaisilla taloushallinnon, toiminnanohjauksen ja älykkään automaation ratkaisuilla ja digitaalisilla taloushallintopalveluilla. Kaiken keskiössä ovat ihmiset, yhteistyö ja kumppanuus.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Efima Oyj

Efiman pilvipalveluiden uusi liiketoimintajohtaja haluaa tuoda selkokielisyyttä järjestelmähankkeisiin7.2.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Pilvitransformaatio mielletään edelleen organisaatioissa erityisesti IT-hankkeeksi, vaikka sen tuomat mahdollisuudet hyödyntävät laajasti koko liiketoimintaa, sanoo Efiman pilvipalveluiden uusi liiketoimintajohtaja Paula Kujansivu. Järjestelmähankkeisiin tarvitaan hänen mukaansa selkokielisyyttä, jotta kaikki ymmärtävät, mitä pilvisiirtymä organisaatiossa tarkoittaa.

Maailman ensimmäinen allianssimallin avulla toimitettu ERP-ratkaisu mullistaa toimitusprosesseja ja johtamista26.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Kiinteistö- ja rakennusalan suunnittelu ja konsulttiyhtiö A-Insinöörien ja digiyhtiö Efiman muodostama allianssiryhmä hyödyntää moderneista rakennusprojekteista tuttua toimintamallia, joka edistää yhteistoimintaa ja arvon tuottoa ja vähentää siiloutumista, päällekkäisiä rooleja sekä lopulta myös kustannuksia. Allianssimallilla toimitettava ERP-ratkaisu on tiettävästi maailman ensimmäinen.

Low-code-sovelluksia valmiina paketista – Efima tuotteistaa Power Platform -ratkaisujaan taloushallinnon ja toiminnanohjauksen täsmätarpeisiin21.9.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

Globaali pula koodareista on luonut kasvavaa kysyntää low-code-ratkaisuille, joiden avulla organisaation prosesseihin voidaan rakentaa sovelluksia ja automaatioita perinteistä ohjelmistokehitystä ketterämmin. Digiyhtiö Efima vauhdittaa asiakkaidensa prosessien digitalisointia paketoimalla yleiskäyttöisimpiä low-code-toteutuksiaan valmiiksi tuotteiksi, joista ensimmäinen on Efima Invoicing App.

Finanssivalvonta on hyväksynyt Efima Oyj:n esitteen7.2.2022 20:30:00 EET | Tiedote

Lehdistötiedote 7.2.2022 klo 20.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAIN-VASTAISTA. Finanssivalvonta on hyväksynyt Efima Oyj:n esitteen Finanssivalvonta on tänään 7.2.2022 hyväksynyt Efima Oyj:n (”Efima” tai ”Yhtiö”) esitteen (”Esite”) liittyen Efiman listautumisantiin. Yhtiön osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Esite on saatavilla viimeistään 8.2.2022 ennen merkintäajan alkua Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.efima.com/listautuminen sekä pääjärjestäjänä toimivan OP Yrityspankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/merkinta. Esite on saatavilla lisäksi tulostettuna versiona Yhtiön toimipaikasta osoitteesta Mannerheimintie 3 B, 00100 Hels

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme