Suomen Pankki

Diversifiering ökar försörjningsberedskapen inom betalningar på såväl individ- som samhällsnivå

Dela

De elektroniska betalningarna har utvecklats i takt med digitaliseringen och olika elektroniska betalningsformer utgör det viktigaste betalningssättet i Finland. Syftet med Finlands Banks riktlinjer för elektroniska betalningar är att säkerställa att betalningslösningarna fungerar säkert i alla situationer och är effektiva ur hela samhällets synvinkel.

Enligt Finlands Bank ska 1) det finnas tillgång till lämpliga betalningssätt för olika situationer och olika användargrupper, 2) de elektroniska betalningssätten vara trygga och säkra, 3) betalningssystemen vara öppna och samhällseffektiva och 4) de elektroniska betalningssätten stödja konsumenternas hantering av sin privatekonomi och skydda användarna mot missbruk.

Betalningar är en kritisk samhällsverksamhet som inte får vara alltför beroende av enskilda aktörer eller system. Konsumenterna måste ha tillgång till olika alternativ bland vilka de kan välja det betalningssätt som är lämpligast för dem i varje enskild situation”, konstaterade Finlands Banks direktionsmedlem Tuomas Välimäki, som presenterade riktlinjerna för elektroniska betalningar när han öppnade Finlands Banks Betalningsforum.

Betalningar utgör en grundläggande banktjänst som ska vara tillgänglig på lika villkor också i elektronisk form. Riktlinjerna för elektroniska betalningar kompletterar Finlands Banks riktlinjer för kontantbetalningar som gavs ut 2018 (på finska).

Den geopolitiska osäkerheten har ökat sannolikheten för störningar också inom finansbranschen. Betydelsen av beredskapsarbete inom betalningsområdet har lyfts fram. De centrala bank- och betalningstjänsterna är en viktig del av den nationella försörjningsberedskapen. De måste fungera under alla förhållanden.

Finland har en utmärkt modell för övergripande beredskap, som går ut på att myndigheterna och näringslivet tillsammans sörjer för de livsviktiga samhällsfunktionerna. Jag uppmuntrar alla aktörer att verka för att ytterligare höja beredskapsnivån”, framhöll Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn på Betalningsforumet.

Fördelarna med alternativa betalningssätt är många. Konkurrensen inte bara främjar innovationer och håller betalningskostnaderna på en rimlig nivå, utan erbjuder också alternativ i händelse av störningar. ”Lämplig diversifiering är förnuftig riskhantering också inom betalningsområdet. De bästa reservsystemen för betalningar är de som vi naturligt använder i vardagen redan under normala tider”, konstaterade chefdirektör Rehn.

Att också hushållen skapar beredskap för betalningsstörningar har stor betydelse för samhället och framför allt för människorna själva. Till exempel vid tillfälliga avbrott i en enskild banks tjänster är det bra om hushållen har konto och betalkort i två olika banker. Hushållen kan höja sin försörjningsberedskap i fråga om dagliga penningaffärer genom att ladda ner en betalningsapp som ett alternativ till kortbetalningar. Det är också bra att hålla en mindre summa kontanter hemma för några dagars behov som en del av den normala beredskapen.

På Finlands Banks Betalningsforum behandlades i år mobilbetalningar, kostnader för betalningar och säkra och välfungerande betalningar.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

ECB vidtar ytterligare åtgärder för att väga in klimatförändringar i penningpolitiken4.7.2022 13:00:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 4 juli 2022 ECB ska beakta klimatförändringar vid köp av företagsobligationer, i ramverket för säkerheter samt i rapporteringskrav och riskhantering, i enlighet med sin handlingsplan för klimatet. Dessa åtgärder syftar till att minska den finansiella risken kopplad till klimatförändringar i Eurosystemets balansräkning, främja transparens och stödja den gröna omställningen av ekonomin Åtgärderna ska regelbundet ses över för att kontrollera att de är ändamålsenliga och i linje med Parisavtalets mål och EU:s mål för klimatneutralitet ECB-rådet har beslutat vidta ytterligare åtgärder för att inkludera klimatförändringsöverväganden i Eurosystemets penningpolitiska styrsystem. Beslut har tagits om att justera innehaven av företagsobligationer i Eurosystemets penningpolitiska portföljer och ramverk för säkerheter i syfte att införa klimatrelaterade rapporteringskrav och stärka sin praxis för riskhantering. Dessa åtgärder är helt i linje med Eurosystemets primära mål: att

Ilmastonmuutos otetaan yhä paremmin huomioon rahapolitiikassa4.7.2022 13:00:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 4.7.2022 EKP ottaa ilmastonmuutoksen huomioon yritysten joukkolainojen ostoissa, vakuuskäytännössä, julkistamisvaatimuksissa ja riskienhallinnassa. Tavoitteena on pienentää ilmastonmuutokseen liittyvää taloudellista riskiä eurojärjestelmän taseessa, parantaa tietojen saatavuutta ja tukea siirtymistä vihreämpään talouteen. Toimet pidetään ajan tasalla niin, että ne vastaavat jatkuvasti tarkoitustaan ja edistävät Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden – ja EU:n ilmastoneutraaliustavoitteen – saavuttamista. Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on päättänyt uusista toimista, joiden avulla ilmastonmuutoksen vaikutus voidaan ottaa yhä paremmin huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan toteutuksessa. Muutokset koskevat omaisuuserien ympäristövaikutuksen huomioimista eurojärjestelmän taseessa ja vakuuskäytännössä, ilmastoriskejä koskevien tietojen julkistamisvaatimuksia sekä riskienhallintaa. Uudet toimet ovat osa EKP:n toimintasuunnitelmaa ilmastonäkökohtien sisällyttämi

Markku Lehmus to head the Bank of Finland’s Monetary Policy and Euro Area Economy Division1.7.2022 13:00:00 EEST | Uutinen

Markku Lehmus, D.Soc.Sc., has been appointed as Head of Division of the Monetary Policy and Euro Area Economy Division at the Bank of Finland’s Monetary Policy and Research Department, with effect from 1 September. The post is permanent, and the appointment is made for a term of five years. Lehmus will be responsible for the day to day management of the Division and for its longer term development, especially in regard to preparatory work on the euro area macroeconomic outlook and monetary policy. He will also be responsible for euro area monetary policy modelling and for developing tools used in economic and inflation analysis in connection with monetary policy and the euro area. In addition, he will be a member of the Monetary Policy and Research Department’s management team. Lehmus has served since 2018 as Head of Forecasting at ETLA Economic Research (formerly Research Institute of the Finnish Economy). His previous posts have included Senior Researcher at the VATT Institute for Ec

Markku Lehmus Suomen Pankin rahapolitiikan ja euroalueen talouden toimiston päälliköksi1.7.2022 13:00:00 EEST | Uutinen

Valtiotieteiden tohtori Markku Lehmus on nimitetty 1.9.2022 alkaen toimistopäälliköksi rahapolitiikka- ja tutkimusosaston rahapolitiikan ja euroalueen talouden toimistoon. Virka on vakinainen, ja toimistopäällikön nimitys on tehty viiden vuoden määräajaksi. Markku Lehmuksen vastuulla on toimiston päivittäinen johtaminen ja sen työn pitkäjänteinen kehittäminen erityisesti euroalueen kokonaistaloudellisen analyysin ja rahapolitiikkaan liittyvän analyysin valmistelussa. Hän vastaa euroalueen rahapolitiikan mallintamisesta ja rahapolitiikan ja euroalueen talous- ja inflaatioanalyysiin käytettävän välineistön kehittämisestä. Hän on myös rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtoryhmän jäsen. Markku Lehmus on toiminut vuodesta 2018 Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkönä ja sitä ennen mm. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkijana ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen (nyk. Labore) vanhempana tutkijana. Markku Lehmus on makrotalouden asiantuntija ja tutkija, ja hänellä

Essi Eerola to head the Bank of Finland’s Domestic Economic Policy Process1.7.2022 13:00:00 EEST | Uutinen

Essi Eerola, D.Soc.Sc., has been appointed to head the Bank of Finland’s Domestic Economic Policy Process, with effect from 15 August 2022. The appointment is for a five-year term. She will be responsible for the operation and development of the process. Eerola, as head of the process, will report directly to the Governor of the Bank of Finland and will also serve as a member of the Monetary Policy and Research Department’s management team. Eerola has served since 2016 as Research Director at the VATT Institute for Economic Research. Her previous posts have included Adviser in the Research Unit of the Monetary Policy and Research Department of the Bank of Finland, and Principal Economist at the VATT Institute for Economic Research. Eerola is an experienced economist and researcher in the field of Finnish economic policy and has specialised in public finances and the housing market. She successfully defended her doctoral thesis in 2003 in the Department of Economics at the University of

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum