Tuomioistuinvirasto

Domstolsverket anser att redogörelsen om rättsvården är lyckad

Dela

Statsrådet överlämnade i dag till riksdagen en redogörelse om rättsvården som utarbetats under ledning av justitieministeriet. Syftet med redogörelsen är att ge beslutsfattarna en helhetsbetonad och koncis bild av den finländska rättsvårdens nuläge, verksamhetsförutsättningar och utvecklingstrender.

Enligt internationella jämförelseundersökningar är rättsstatsläget i Finland gott. Som problematiska områden i Finland har identifierats särskilt längden på rättsprocesserna, dyra rättegångar och dålig effektivitet i brottsutredningen. Den senaste tidens förändringar i den internationella säkerhetssituationen framhäver ytterligare rättsväsendets ställning som garant för rättsstatsprincipen.

Av redogörelsen framgår att behovet av extra årsverken fram till 2030 uppgår till sammanlagt ca 1200 för att trygga rättsvårdens verksamhetsförutsättningar och uppnå skäliga mål för rättsvården. Detta förutsätter en anslagsökning på sammanlagt ca 90 miljoner euro för rättsvården.

"Vi anser att utredningen är en lyckad beskrivning av nuläget och behovet av tilläggsresurser. Domstolsväsendet behöver en permanent tilläggsfinansiering på ca 30 miljoner euro för att trygga en högklassig verksamhet vid domstolarna. För att överbelastningen ska kunna avhjälpas och handläggningstiderna förkortas behöver vi dessutom tilläggsfinansiering på ca 8 miljoner euro för tre år”, konstaterar Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola, som också deltog i beredningen av redogörelsen.

”Om vi får tilläggsfinansiering förbinder vi oss att eftersträva handläggningstider i enlighet med redogörelsen och fortsätta domstolsväsendets utvecklingsarbete, vilket görs redan nu vid domstolarna och vid Domstolsverket”, fortsätter Jaakkola.

Domstolarnas oberoende och förtroendet för rättsväsendets verksamhet är starka faktorer som Finlands rättsstat även i fortsättningen bör bygga på. En stark rättsstatsprofil är en internationell framgångsfaktor och konkurrenskraftsfaktor.

Länk till justitieministeriets pressmeddelande om redogörelsen om rättsvården

Kontakter

överdirektör Riku Jaakkola, tfn 029 565 0513, fornamn.p.efternamn@oikeus.fi,

chef, domstolarnas stöd och samhällsrelationer Anu Koivuluoma, tfn 029 565 0525, fornamn.efternamn@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum