Tuomioistuinvirasto

Domstolsverket betonar domstolarnas oberoende i sitt utlåtande om statens lokalstrategi

Dela

Domstolsverket gav 30.8.2021 sitt utlåtande om arbetsgruppens förslag till statens lokalstrategi. I utlåtandet konstateras att förslaget som sådant inte lämpar sig för domstolarna.

Domstolsverket betonar i sitt utlåtande att domstolarnas oberoende ska beaktas också i lokalärenden. Med oberoende avses att domstolarna i sin rättskipningsverksamhet ska vara oberoende av andra aktörers påverkan. Andra aktörer är bland andra lagstiftaren, olika myndigheter och till exempel parterna i en rättstvist.

Domstolarnas oberoende baserar sig förutom på deras faktiska oberoende också på hur domstolarna ser ut utåt. Därför ska tingshus vara en egen byggnad eller åtminstone en klart åtskiljbar del av en byggnad. Domstolarnas kontorslokaler och sammanträdessalar ska vara tillgängliga endast för domstolen. Domstolarnas kundserviceställen ska klart kunna särskiljas från andra kundserviceställen.

Enligt förslaget till statens lokalstrategi ska statens ämbetshus i fortsättningen ha en gemensam arbetsmiljö där lokalerna används gemensamt av alla statliga ämbetsverk och inrättningar. Med beaktande av kravet på separata lokaler kan lokalernas gemensamma användning inte tillämpas på domstolsväsendet. Oberoendet hindrar dock inte att domstolsväsendets personal kan använda statens gemensamma kontaktpunkter för tillfälligt arbete eller till exempel hörande av vittnen.

Enligt Domstolsverkets syn kan domstolarnas oberoende tryggas bäst i lokalärenden, om domstolsväsendet lämnas utanför tillämpningen av statens gemensamma lokalstrategi och det utarbetas en egen lokalstrategi för domstolsväsendet.

Domstolsverkets utlåtande kan läsas i sin helhet i utlåtandetjänsten.

Nyckelord

Kontakter

Riku Jaakkola, överdirektör, tfn 029 565 0513, fornamn.p.efternamn@oikeus.fi

Bilder

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum