Tuomioistuinvirasto

Domstolsverket gav vägledning om distanssammanträden – målsättningen också att sänka tröskeln

Dela

Domstolsverket har publicerat en guide för alla domstolar om användning av fjärranslutningar i rättegångar. Denhar utarbetats för rådande undantagsförhållanden och avser inte att ändra tidigare rekommendationer, anvisningar eller riktlinjer. Syftet med en mer effektiv användning av fjärranslutningar är att minimera hälsorisken genom att undvika sammankomster med många personer.

Avsikten är att på ett täckande sätt ta upp frågor som med fördel kan beaktas när rättegångar genomförs via fjärranslutningar. I guiden behandlas också de tekniska redskap som är tillgängliga för domstolarna för fjärranslutningar. Syftet är att sänka tröskeln för användning av fjärranslutningar och att erbjuda erfarenhetsbaserad information för att lösa de praktiska problemen som dykt upp.

“Användningen av fjärranslutningar har också sina utmaningar. Användningen begränsas av bland annat dataskydd och datasäkerhet samt tekniska frågor och kraven på offentlighet. Viktigt är också att ingens hälsa och säkerhet äventyras vid ett distanssammanträde heller”, säger specialsakkunniga Inka Grönqvist och Kaisa Puro som utarbetat handboken.

Lagstiftningen tillåter redan under normala förhållanden en ganska utsträckt användning av fjärranslutningar. Lagens bestämmelser om bland annat närvaroplikt, fjärranslutningens art i olika situationer, bevisupptagning samt offentlighet gäller oförändrade.

Varje ärende ska bedömas individuellt med avseende på huruvida det är lämpligt att utnyttja fjärranslutningar för behandling av ärendet. Distanssammanträden förutsätter att arrangemangen har förberetts och planerats tillsammans på förhand. Rättens ordförande fattar beslutet om förutsättningarna finns för att genomföra domstolsförhandlingar på distans.

Vanligtvis kräver distansdeltagande i en rättegång att personen som ska höras via en fjärranslutning ger sitt samtycke till förfarandet och att personen har tillgång till den tekniska utrustning som behövs. Den som deltar på distans måste ges tillräcklig information om när och hur distansförhandlingen sker och vad som då förväntas av deltagarna. I vissa situationer kan det bli nödvändigt att ordna hörandet på distans från ett annat ämbetsverk eller domstol.

Offentligheten av en muntlig förhandling skasäkerställas också när den genomförs på distans.

Vid utarbetning av guiden har man fått tips om domstolarnas erfarenheter och förfaranden som fungerat bra. Under beredningen har man hört representanter från Finlands Advokatförbund och riksåklagarens byrå samt chefsdomarna. Också fackförbunden har fått en möjlighet att kommentera handboken.

Handboken är avsedd främst för domstolsverkets interna bruk och en del av länkarna i handboken fungerar endast i justitieförvaltningens intranät.

Nyckelord

Kontakter

specialsakkunnig Kaisa Puro, tfn 029 565 0507, kaisa.puro@oikeus.fi
specialsakkunnig Inka Grönqvist, tfn 029 565 0529, inka.gronqvist@oikeus.fi

Dokument

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Domstolsverkets grundläggande uppgift är att sköta domstolsväsendets centralförvaltningsuppgifter. Domstolsverket ska se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I Domstolsverkets återgångsplan rekommenderas en väl genomtänkt återupptagning av nedlagda funktioner29.5.2020 11:18:08 EESTTiedote

Domstolsverket har i samarbete med domstolar, fackliga organisationer och företagshälsovården utarbetat en återgångsplan i syfte att organisera domstolsarbetet under den undantagsperiod som orsakats av coronavirusepidemin och särskilt med tanke på återgång till normalförhållanden. Domstolarna ansvarar dock själva för organiseringen av sina respektive verksamheter och kan med utgångspunkt i sina egna omständigheter också överväga åtgärder som innebär avsteg från återgångsplanen.

Tuomioistuinviraston palautumissuunnitelmassa suositellaan, että keskeytettyjä toimintoja käynnistettäisiin harkiten uudelleen29.5.2020 11:08:49 EESTTiedote

Tuomioistuinvirasto on yhteistyössä tuomioistuinten, ammattijärjestöjen ja työterveyshuollon kanssa laatinut palautumissuunnitelman, jonka tarkoituksena on auttaa tuomioistuintyön järjestämisessä koronavirusepidemian aiheuttamana poikkeusaikana ja erityisesti normaaliaikaan palauduttaessa. Tuomioistuimet vastaavat itse toimintansa järjestämisestä ja voivat harkita myös suunnitelmasta poikkeavia toimenpiteitä omien olosuhteidensa mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum