Aluehallintovirasto

Dubbelriktad lägesbild och aktuell information som grund för beslutsfattandet - Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde

Dela

Under Södra Finlands regionala beredskapskommittés sammanträde onsdagen den 30 september 2020 låg tyngdpunkten i diskussionen på betydelsen av en dubbelriktad lägesbild och informationsbaserad ledning.

- På tisdagen hade 149 nya fall av coronasmitta konstaterats och situationen accelererar nu i flera landskap. I går kväll kom också uppgifter om att restaurangernas öppettider kommer att begränsas, konstaterade överdirektör Merja Ekqvist när hon öppnade sammanträdet.

- Den informationsbaserade ledningen spelar en viktig roll när beslut fattas under det rådande läget. Också de regionala begränsningarna kommer att vara av avgörande betydelse, och där har bl.a. Institutet för hälsa och välfärd (THL) en viktig uppgift att producera regional information om läget och hur det utvecklas. Även sjukvårdsdistrikten har en viktig roll när det gäller att samla in och analysera regional information och fatta beslut, konstaterade Ekqvist.

Aktuell och korrekt information som grund för beslutsfattandet – THL har en viktig roll

Överläkare Taneli Puumalainen (THL) gav deltagarna en översikt över coronapandemins utveckling.

- Det som är oroväckande just nu är att antalet positiva prov har ökat. Den regionala variationen är betydande. De åtgärder som står till buds är testa-spåra-isolera och behandla, riktade rekommendationer och restriktioner, rekommendationer som riktar sig till hela befolkningen samt som en sista åtgärd omfattande begränsningar som riktar sig mot befolkningen. Det är viktigt att ha beredskap för att kunna ta i bruk, men också snabbt häva åtgärderna, konstaterade Puumalainen.

- THL sammanställer och upprätthåller en uppdaterad epidemiologisk bild av läget på nationell och regional nivå. Sjukvårdsdistrikten, kommunerna och regionförvaltningsverken stöder sig på THL:s lägesbild och rekommendationer om de åtgärdstyper som behövs. Sjukvårdsdistriktet styr bekämpningsarbetet inom sitt område och samordnar samarbetet och uppföljningen av myndighetsbeslut tillsammans med kommunerna, berättade Puumalainen om de olika aktörernas roller och uppgifter.

- Med tanke på beredskapen måste vi förbereda oss på att läget försämras i Finland. Det vore bra att planera hurdana förberedelser vi kan göra var och en i vår egen organisation. För att man ska kunna säkerställa ett snabbt informationsutbyte är det också bra att fundera över hurudana tjänster vi erbjuder och på vilket sätt, hur vi kommunicerar, hur det regionala informationsutbytet fungerar och hur samarbetsgrupperna fungerar i regionerna, sammanfattade Taneli Puumalainen framtiden.

Dubbelriktad lägesbild, kommunikation och samarbete viktiga

Lahtis stadsdirektör Pekka Timonen lyfte fram sammanställandet och distributionen av en gemensam lägesbild, en exakt, tydlig och ledd kommunikation samt samarbetet mellan organisationerna som viktiga faktorer.

- Lägesbilden bör alltid vara dubbelriktad information, konstaterade Timonen. Hur ska man se till att man inte drar kraftigt olika slutsatser om samma situation i olika regioner? Också kommunerna bör ha omfattande konfidentiell tillgång till statens lägesbildsinformation för att man ska kunna säkerställa ett dubbelriktat informationsflöde. Det är viktigt att också vi i kommunerna får aktuell information som grund för beslutsfattandet, konstaterade Pekka Timonen.

Stark rekommendation att använda munskydd i HNS-området

Förvaltningsöverläkaren Teppo Heikkilä berättade om läget inom hälso- och sjukvården i HNS-området.

- I huvudstadsregionen är epidemin nu i en upptrappningsfas. THL:s rekommendation om munskydd gäller inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) område. I läroanstalter på andra stadiet i Helsingfors, Esbo och Vanda är rekommendationen att munskydd bör användas alltid när det inte går att undvika nära kontakter. Det är önskvärt att studerandena tar rekommendationen på allvar och följer den, om det inte finns särskilda hälsoskäl att inte använda munskydd, betonade Heikkilä vikten av ett ansvarsfullt agerande.

Försörjningsberedskapscentralen sammanställer en regional lägesbild av försörjningsberedskapen

- Vi kan konstatera att den regionala försörjningsberedskapen för närvarande är stabil i alla regioner. Att epidemin framskrider i olika takt i olika regioner kan dock i fortsättningen medföra utmaningar för den regionala försörjningsberedskapen. Detta är något som vi bör förbereda oss på, konstaterade regionsakkunnig Ville Anttila från Försörjningsberedskapscentralen.

En regional och riksomfattande lägesbild av försörjningsberedskapen har utarbetats sedan mars. Det dubbelriktade informationsutbytet med olika aktörer har stått i centrum. Under coronaepidemin sammanställer Försörjningsberedskapscentralen också på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet en lägesbild över skyddsutrustning för social- och hälsovården. Lägesbilden publiceras månatligen på centralens webbplats:

https://www.se.nesa.fi/lagesbilden-god-for-skyddsutrustning-inom-social-och-halsovarden/

Regionförvaltningsverket i Södra Finland följer upp och utvärderar hur läget utvecklas i sin region

Biträdande direktör Esa-Pentti Lukkarinen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland rapporterade resultaten från den undersökning av läget som gjordes vecka 39.

- Inomhusidrottsperioden håller på att inledas och tillställningarna flyttar inomhus. Detta innebär att det finns fler situationer då smitta kan spridas, vilket är oroväckande. Att folk har blivit avtrubbade, är frustrerade och ignorerar anvisningar och bestämmelser förvärrar situationen, konstaterade Lukkarinen.

Elevfrånvaron har ökat

Direktör Sanna Puura från Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättade om undervisningsväsendets enkät som kartlade frånvaron inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och tillämpandet av specialarrangemang.

- Vecka 38 uppskattade 50 % av alla respondenter inom småbarnspedagogiken och 61 % inom den grundläggande utbildningen att frånvaron var högre än normalt. Frånvaron har alltså varit högre än normalt och mer långvarig, och elever och barn har stannat hemma också vid lindriga symtom i enlighet med anvisningarna, konstaterade Sanna Puura.

Resultaten av enkäten publiceras på regionförvaltningsverkets webbplats http://www.avi.fi/sv/web/avi/korona-kuntaraportit och uppdateras under hösten.

Den regionala beredskapskommitténs uppgift är att sammanställa en regional bild av säkerhetsläget och utgöra ett forum för informationsutbyte mellan myndigheterna samt befrämja säkerhetsplaneringen och säkerhetssamarbetet på regional och lokal nivå.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är verksamt i ett område som omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. I den regionala beredskapskommittén deltar myndigheter och aktörer som är centrala för beredskapen i landskapen.

Mer information
överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Tillsynsmyndigheternas föreskrift om direkt och indirekt arbete vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård för äldre29.10.2020 11:00:00 EETTiedote

Ändringar i äldreomsorgslagen har trätt i kraft 1.10.2020. Syftet med ändringarna är att säkerställa äldre högkvalitativa tjänster i vård och omsorg dygnet runt, som möjliggör ett värdigt och meningsfullt liv. Målet är också att förbättra klient- och patientsäkerheten genom att en tillräcklig personal reserveras för omsorgsfullt genomförd vård och omsorg.

Valvontaviranomaisten ohje välittömästä ja välillisestä työstä vanhusten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköissä29.10.2020 11:00:00 EETTiedote

Vanhuspalvelulakiin on tehty muutoksia 1.10.2020 alkaen. Vanhuspalvelulain muutosten päätavoitteena on turvata iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon asiakkaille laadukkaat palvelut, jotka mahdollistavat arvokkaan ja mielekkään elämän. Tavoitteena on myös parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistamalla riittävä hoidosta ja huolenpidosta vastaava henkilöstö tehtävien huolelliseen toteuttamiseen.

Valtionavustukset kirjastotoiminnan kehittämiseen - haku käynnissä28.10.2020 14:00:00 EETTiedote

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Kirjastojen avustusten hakuaika vuodelle 2021 on 26.10.−30.11.2020. Avustusten tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin ja parantaa eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksia. Hankkeiden toivotaan edistävän asukkaiden ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Monipuoliset lukutaidot, kirjastojen muunneltavat ja yhteiskäyttöiset tilat sekä kirjaston palvelujen ja toimintojen kehittäminen kaikenikäisille myös digi- ja etäyhteyksin käytettäviksi ovat keskeisiä kehittämiskohteita. Kunnat ja kunnalliset yleiset kirjastot voivat hakea valtionavustusta alla oleviin kokonaisuuksiin (valinta tehdään sähköisellä hakulomakkeella): Kokonaisuus: Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus Kokonaisuus: Lukemisen edistäminen Kokonaisuus: Jatkuva oppiminen Kokonaisuus: Kirjastojen vaikuttavuus, uudet toimintamallit ja kestävä kehitys Hak

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum