Duell Oyj

DUELL OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA MERKINTÄHINNAN

Jaa

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Duell Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan

Duell Oyj (”Duell” tai ”Yhtiö”), yksi johtavista jakelijoista moottoriurheilun (powersports) jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa, jonka toiminta kasvaa nopeasti muualla Euroopassa, julkistaa suunnitellun listautumisannin merkintähinnan (”Merkintähinta”). Yhtiö tiedotti 3.11.2021 suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa (”Osakkeet”) listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market ‑markkinapaikalle (”First North Growth Market ‑markkinapaikka”).

Listautumisanti lyhyesti

●          Listautumisannin (kuten määritelty jäljempänä) Merkintähinta on 5,16 euroa Tarjottavalta osakkeelta (kuten määritelty jäljempänä). Merkintähinta on Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta (eli 4,65 euroa).

●          Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 20 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti enintään 3 884 472 Uutta osaketta.

●          Yhtiön markkina-arvo olisi Merkintähinnan perusteella noin 131,3 miljoonaa euroa, joka perustuu ulkona olevien Osakkeiden lukumäärään Listautumisannin toteuttamisen jälkeen.

●          Lisäksi Sponsor Fund IV Ky (”Pääomistaja”), Rite Ventures Internet Holding AB (”Rite Ventures”) ja eräät muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat, jotka myyvät Listautumisannissa (kuten määritelty jäljempänä) Myyntiosakkeita (kuten määritelty jäljempänä) (yhdessä Pääomistajan ja Rite Venturesin kanssa ”Myyvät osakkeenomistajat”), tarjoavat ostettavaksi alustavasti yhteensä enintään 11 820 837 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). Jos Listautumisanti toteutetaan suunnitelmien mukaisesti, Pääomistaja omistaa noin 10,1 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä välittömästi Listautumisannin jälkeen (olettaen, että Myyvät osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita, Lisäosakeoptio (kuten määritelty jäljempänä) käytetään kokonaisuudessaan ja että Yhtiö tarjoaa 3 884 472 Uutta osaketta).

●          Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti Yhdysvaltain ulkopuolella (”Instituutioanti”) sekä (iii) henkilöstöannista Duellin kaikille koko‑ ja osa aikaisille vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille Suomessa ja Ruotsissa (sekä määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleville) merkintäajan alkaessa, sekä Yhtiön hallituksen ja Duellin johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”). Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin osakkeisiin (mukaan lukien Henkilöstöannissa tarjottavat Uudet osakkeet (”Henkilöstöosakkeet”)), Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat osakkeet”.

●          Pääomistajan ja Rite Venturesin odotetaan antavan Järjestäjille (kuten määritelty jäljempänä) lisäosakeoption, joka on Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorin (”Carnegie”) käytettävissä vakauttamisjärjestäjänä Järjestäjien puolesta, ostaa 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First North Growth Market ‑markkinapaikalla enintään 2 355 796 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”), jotka Pääomistaja ja Rite Ventures tarjoavat ostettavaksi pro rata -perusteisesti yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”).

●          Hartwall Capital Oy Ab, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, tietyt Svenska Handelsbankenin hallinnoimat rahastot, tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja tietyt Aktia Pankki Oyj:n omistamien yhtiöiden hallinnoimat rahastot (kukin erikseen ”Ankkurisijoittaja” ja yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joissa ne sitoutuvat merkitsemään Tarjottavia osakkeita Merkintähintaan Listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdolla, että koko osakekannan arvostus, mukaan lukien Osakeannista saatavat bruttovarat, on Merkintähinnalla enintään 131,3 miljoonaa euroa (pois lukien Henkilöstöannissa sovellettavan merkintähinnan alennuksen vaikutus). Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita määrät, jotka Merkintähinnalla vastaavat yhteensä seuraavia summia: Hartwall Capital Oy Ab 27,0 miljoonaa euroa, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 6,5 miljoonaa euroa, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,0 miljoonaa euroa, tietyt Svenska Handelsbankenin hallinnoimat rahastot 4,0 miljoonaa euroa, tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 4,0 miljoonaa euroa ja tietyt Aktia Pankki Oyj:n omistamien yhtiöiden hallinnoimat rahastot 3,0 miljoonaa euroa.

●          Tarjottavat osakkeet vastaavat enintään noin 61,7 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 71,0 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään) ja olettaen, että Myyvät osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 3 884 472 Uutta osaketta.

●          Listautumisannin arvo on Merkintähinnan perusteella noin 81,0 miljoonaa euroa olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Osakemyynnissä myydään 11 820 837 Myyntiosaketta ja että Lisäosakeoptiota ei käytetä. Olettaen lisäksi, että 2 355 796 Lisäosaketta myydään, Listautumisannin arvo on Merkintähinnan perusteella noin 93,2 miljoonaa euroa.

●          Listautumisannin merkintäaika alkaa 15.11.2021 kello 10.00. Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 22.11.2021 kello 16.00, ellei merkintäaikaa keskeytetä aikaisemmin. Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 24.11.2021 kello 11.00, ellei merkintäaikaa keskeytetä aikaisemmin.

●          Yhtiön hallituksella ja Pääomistajalla on oikeus pidentää Yleisö- ja Instituutioantien merkintäaikoja. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Henkilöstöannin merkintäaikaa.

●          Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First North Growth Market ‑markkinapaikalla arviolta 25.11.2021.

●          Yhtiön, Myyvien osakkeenomistajien, Yhtiön hallituksen ja Duellin johdon sekä suunniteltuun Henkilöstöantiin osallistuvien työntekijöiden odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin.

Jarkko Ämmälä, Duellin toimitusjohtaja kommentoi: 

Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa Duellin vahvan kasvun jatkuminen ja saavuttaa hallituksen asettamat keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että monet institutionaaliset sijoittajat ovat jo päättäneet lähteä mukaan ankkurisijoittajiksi. On myös hienoa, että voimme tarjota henkilöstöllemme Suomessa ja Ruotsissa mahdollisuuden osallistua henkilöstöantiin. Toivomme tietysti myös, että yleisö haluaa tulla osaksi Duellin kasvutarinaa osakkeenomistajina.”

Listautumisannin tausta ja syyt

Listautumisannin tavoitteena on asemoida Duell sen seuraavaan kehitysvaiheeseen nostamalla sen profiilia ja parantamalla edelleen Duellin näkyvyyttä Euroopassa. Listautumisanti mahdollistaa Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja Osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Duellin tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen parantavan Duellin kilpailukykyä.

Hankittavien varojen käyttö

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 20 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia osakkeita merkittäväksi. Yhtiö odottaa käyttävänsä Osakeannista saamansa nettovarat maksaakseen osakkeenomistajien ja tiettyjen johtoryhmän jäsenien kaikki Duellille myöntämät jäljellä olevat vaihtovelkakirjalainat ja niiden korot (yhteensä 5 630 tuhatta euroa 31.8.2021) sekä vahvistaakseen Duellin toimintaa ja tukeakseen Duellin kasvustrategiaa, mukaan lukien mahdolliset yritys‑ ja liiketoimintakaupat Euroopassa.

Tietoa Listautumisannista

Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti enintään 3 884 472 Uutta osaketta Listautumisannissa. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet osakkeet edustaisivat enintään noin 15,3 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen, jos kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Uudet osakkeet merkitään täysimääräisesti. Uusien osakkeiden enimmäismäärä edustaa noin 18,0 prosenttia Osakkeista ennen Listautumisantia. Lisäksi Yhtiö tarjoaa mahdollisissa ylimerkintätilanteissa Henkilöstöannissa enintään 215 053 ylimääräistä Henkilöstöosaketta. Yhtiö ja Pääomistaja päättävät yhdessä Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien osakkeiden lopullisista määristä ja Tarjottavien osakkeiden allokaatiosta arviolta 24.11.2021.

Myyvät osakkeenomistajat tarjoavat Osakemyynnissä ostettavaksi alustavasti enintään 11 820 837 Myyntiosaketta. Myyntiosakkeet vastaavat noin 46,5 prosenttia Osakkeista Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 55,7 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja olettaen, että Myyvät osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 3 884 472 Uutta osaketta.

Ankkurisijoittajat ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joissa ne sitoutuvat merkitsemään Tarjottavia osakkeita Merkintähintaan Listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdolla, että koko osakekannan arvostus, mukaan lukien Osakeannista saatavat bruttovarat, on Merkintähinnalla enintään 131,3 miljoonaa euroa (pois lukien Henkilöstöannissa sovellettavan merkintähinnan alennuksen vaikutus). Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita määrät, jotka Merkintähinnalla vastaavat yhteensä seuraavia summia: Hartwall Capital Oy Ab 27,0 miljoonaa euroa, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 6,5 miljoonaa euroa, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,0 miljoonaa euroa, tietyt Svenska Handelsbankenin hallinnoimat rahastot 4,0 miljoonaa euroa, tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 4,0 miljoonaa euroa ja tietyt Aktia Pankki Oyj:n omistamien yhtiöiden hallinnoimat rahastot 3,0 miljoonaa euroa.

Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merkityksi ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, merkinnät kohdistettaisiin ensin Uusiin osakkeisiin ja sen jälkeen Myyntiosakkeisiin. Tällaisessa tilanteessa kunkin Myyvän osakkeenomistajan myymien Myyntiosakkeiden lukumäärää vähennettäisiin pro rata -perusteisesti kunkin Myyvän osakkeenomistajan alun perin tarjoamien Myyntiosakkeiden lukumäärän mukaisesti.

Listautumisannin yhteydessä Pääomistajan ja Rite Venturesin odotetaan antavan Järjestäjille Lisäosakeoption. Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First North Growth Market ‑markkinapaikalla (eli arviolta 25.11.–24.12.2021). Lisäosakkeet vastaavat noin 10,9 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 9,3 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Myyvät osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 3 884 472 Uutta osaketta. Lisäosakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä.

Alustava aikataulu

●          Esite hyväksytään arviolta 12.11.2021 ja julkaistaan arviolta 15.11.2021 viimeistään ennen merkintäajan alkua

●          Listautumisannin merkintäaika alkaa 15.11.2021

  •           Yleisöanti ja Henkilöstöanti voidaan ylimerkintätilanteessa keskeyttää aikaisintaan 19.11.2021
  •           Instituutioanti voidaan ylimerkintätilanteessa keskeyttää aikaisintaan 22.11.2021

●          Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 22.11.2021

●          Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 24.11.2021

●          Tiedote Listautumisannin lopullisesta tuloksesta 24.11.2021

●          Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille Yleisöannin ja Henkilöstöannin osalta 25.11.2021

●          Kaupankäynti Osakkeilla alkaa First North Growth Market ‑markkinapaikalla 25.11.2021

●          Instituutioannissa tarjotut Tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta 29.11.2021

Esite

Yhtiö on tänään jättänyt esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Esite odotetaan hyväksyttävän arviolta 12.11.2021. Esite ja suomenkielinen markkinointiesite ovat saatavilla viimeistään 15.11.2021 ennen merkintäajan alkamista Duellin verkkosivustolla osoitteessa https://sijoittajat.duell.eu/.

Esitteestä laadittu englanninkielinen käännös on saatavilla viimeistään 15.11.2021 ennen merkintäajan alkamista Duellin verkkosivustolla osoitteessa https://investors.duell.eu/. Esitteen ja sen englanninkielisen käännöksen saatavuudelle on asetettu rajoituksia Suomen ulkopuolella olevien sijoittajien osalta.

Listautumisannin neuvonantajat

Carnegie toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (”SEB”) toimii Listautumisannin järjestäjänä (Carnegie ja SEB yhdessä ”Järjestäjät”). White & Case LLP toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Miltton toimii Duellin viestinnällisenä neuvonantajana. Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana (Certified Adviser) toimii Oaklins Merasco Ltd.

Lisätietoja antaa

Jarkko Ämmälä, toimitusjohtaja, Duell

Puh. +358 50 056 5149

jarkko.ammala@duell.eu 

Sami Heikkilä, hallituksen puheenjohtaja

Puh. +358 50 352 9505

sami.heikkila@sponsor.fi 

Duell lyhyesti

Duell on yksi johtavista jakelijoista moottoriurheilun (powersports) jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja sen toiminta kasvaa nopeasti muualla Euroopassa. Duell tarjoaa moottoripyörä-, ATV‑maastoajoneuvo‑ (all-terrain-vehicle), moottorikelkka-, polkupyörä- ja veneilytuotteita kuten teknisiä osia ja varaosia sekä henkilökohtaisia tarvikkeita (esimerkiksi vaatteita ja varusteita), jälleenmyyjille usealla Euroopan markkinalla. Duell tarjoaa laajan valikoiman tuotteita kaikkien myyntikanaviensa kautta neljälle vuodenajalle sen kuudessa tuoteryhmässä: Onroad‑moottoripyörätuotteet, Offroad‑moottoripyörätuotteet, ATV‑maastoajoneuvotuotteet, Moottorikelkkatuotteet, Polkupyörätuotteet ja Veneilytuotteet. Duellin suurimmat tuoteryhmät ovat Onroad‑moottoripyörät ja Offroad‑moottoripyörät, jotka yhteenlaskettuna muodostivat suurimman osan Duellin liikevaihdosta 31.8.2021 päättyneellä tilikaudella.

Duellin tavoitteena on toimia maailman tunnetuimpien laadukkaiden moottoriurheilubrändien tuotteiden jakelijana kilpailukykyisillä hinnoilla ja täsmällisillä toimituksilla. Duell pystyy tarjoamaan jälleenmyyjille yli 290 brändin tuotevalikoimansa käsittäen noin 150 000 varastonimikettä, mikä mahdollistaa Duellin toimimisen keskitettynä tuotteiden tarjoajana (one‑stop‑shop), ja puolestaan brändien omistajille mahdollisuuden tavoittaa lähes 7 500 jälleenmyyjää. Orgaanisen kasvun lisäksi Duellin tämänhetkinen asema Euroopan moottoriurheilun varaosien ja henkilökohtaisten tarvikkeiden markkinalla onroad‑moottoripyörä‑, offroad‑moottoripyörä‑, ATV‑maastoajoneuvo‑, moottorikelkka‑, ja polkupyörät‑markkinasegmenteillä on vahvistunut yritys- ja liiketoimintakauppojen ansiosta, ja Duell pyrkii olemaan aktiivinen pirstaleisten Euroopan markkinoiden keskittymisessä.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan.

Tämä tiedote ei ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja ohjattu henkilöille, jotka ovat “Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla Kokeneille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimuksen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan Kokeneiden sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei ole Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja voidaan tunnistaa sanoista, kuten ”uskoa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”aikoa”, ”arvioida”, ”tulla”, ”saattaa”, ”jatkua”, ”pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Yhtiö uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa.

Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”), (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Yhtiön osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina‑arviointi”), ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Jakelijoiden tulisi huomioida että: Yhtiön osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; Yhtiön osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus Yhtiön osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen.

Kohdemarkkina‑arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n mukaisena soveltuvuus tai asianmukaisuusarviointina tai (b) suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Yhtiön osakkeita koskien. Jokainen jakelija on vastuussa omasta Yhtiön osakkeita koskevasta Kohdemarkkina‑arvioinnista ja soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä.

Tietoja julkaisijasta

Duell Oyj
Duell OyjTilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Duell Oyj

Duell Oyj vahvistaa yritysostolla asemaansa Euroopan motocross-markkinoilla23.2.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Duell Oyj on ostanut tunnetun hollantilaisen motocross- ja offroad-tuotteiden jakelija Techno Motor Veghel BV:n. Toteutunut kauppa on Duellille tärkeä, sillä kaupan myötä yhtiö pääsee laajentumaan motocross-markkinoille erityisesti Benelux-alueella, mutta myös muualla Euroopassa. Yrityskaupalla on usean miljoonan euron vaikutus Duellin liikevaihtoon ja sen jo ennestään mittava maahantuontivalikoima täydentyy uusilla merkittävillä tuotemerkeillä.

Duell Oyj strengthens its position in the European motocross market through acquisition23.2.2022 10:00:00 EET | Press release

Duell Oyj has acquired Techno Motor Veghel BV, a well-known Dutch distributor of motocross and offroad products. The transaction is important for Duell, as it enables the company to expand into the motocross market, especially in the Benelux region, but also in the rest of Europe. The acquisition will have a multi-million-euro impact on Duell's turnover and will add significant new brands to its already extensive import portfolio.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme