Efima Oyj

Efima Oyj julkistaa suunnitellun First North -listautumisantinsa alustavan hintavälin ja lisätietoa osakkeidensa listaamisesta

Jaa

Lehdistötiedote 7.2.2022 klo 16.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Efima Oyj (”Efima” tai ”Yhtiö”), suomalainen digiyhtiö, joka tukee ja tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa pilvipohjaisilla taloushallinnon, toiminnanohjauksen ja älykkään automaation ratkaisuilla ja digitaalisilla taloushallintopalveluilla, julkistaa suunniteltuun listautumiseensa liittyvän osakeannin ja osakemyynnin (”Listautumisanti”) alustavan hintavälin ja lisätietoa suunnitellusta listautumisesta. Yhtiö julkisti 2.2.2022 harkitsevansa osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) (”Listautuminen”). Yhtiö on jättänyt Listautumisantiin liittyvän esitteen (”Esite”) Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Finanssivalvonnan odotetaan hyväksyvän Esitteen arviolta tänään 7.2.2022.

Listautumisanti lyhyesti

 • Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 6 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”). Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden lukumäärä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullisen osakekohtaisen hinnan (”Lopullinen Merkintähinta”) perusteella.Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti enintään 1 226 755 Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin (määritelty jäljempänä) vähimmäishinta ja että Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) merkitään enintään 22 675 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla.
 • Osakeannin lisäksi Cross River Oy, Romeo Investment Oy, Suostu Investments Oy ja Sanna Kaarlejärvi (”Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään noin 6 miljoonaa euroa vastaavan määrän Yhtiön olemassa olevia osakkeita (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”).
 • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”) sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön kaikille vakituisessa työsuhteessa 8.2.2022 oleville työntekijöille sekä hallituksen jäsenille ja johdolle (”Henkilöstöanti”).
 • Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Yleisö- ja Instituutioannissa alustavasti vähintään 4,90 euron ja enintään 5,25 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta (”Alustava Hintaväli”). Lopullinen Merkintähinta ja Tarjottavien Osakkeiden lopullinen määrä päätetään institutionaalisten sijoittajien Instituutioannissa antamien ostotarjousten perusteella.
 • Yhtiön markkina-arvo olisi Alustavan Hintavälin perusteella noin 38,5–40,8 miljoonaa euroa Listautumisannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että Yhtiö kerää Osakeannissa noin 6 miljoonan euron bruttovarat.
 • Cross River Oy:n, Romeo Investment Oy:n ja Suostu Investments Oy:n odotetaan antavan vakauttamisjärjestäjänä toimivalle OP Yrityspankki Oyj:lle (”OP”) lisäosakeoption, joka oikeuttaisi OP:n ostamaan enintään 245 124 lisäosaketta (”Lisäosakkeet” ja yhdessä Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”) Lopullisella Merkintähinnalla yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio olisi käytettävissä 30 päivän ajan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa.
 • Danske Invest Suomi Osake -rahasto ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat molemmat erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen, jossa ne tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuvat merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla Listautumisannissa edellyttäen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 35 miljoonaa euroa ja että Yhtiö kerää Osakeannilla enintään 6 miljoonan euron bruttovarat.
 • Tarjottavat Osakkeet vastaavat alustavasti enintään noin 30,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 33,3 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja olettaen, että Myyjät myyvät 1 181 104 Myyntiosaketta ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 1 183 245 Uutta Osaketta (Myyntiosakkeiden ja Uusien Osakkeiden lukumäärät on laskettu olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 21 830 Uutta Osaketta Henkilöstöosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla).
 • Listautumisannin arvo on noin 12,0 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää Osakeannissa noin 6 miljoonan euron bruttovarat, Myyjät tarjoavat ostettavaksi enintään noin 6 miljoonaa euroa vastaavan määrän Myyntiosakkeita ja Lisäosakeoptiota ei käytetä tai noin 13,2 miljoonaa euroa olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaan.
 • Yhtiö, Myyjät ja Henkilöstoantiin osallistuva henkilöstö ovat tietyin poikkeuksin sitoutuneet luovutusrajoituksiin, jotka päättyvät Yhtiön osalta 180 päivän kuluttua ja Myyjien ja Henkilöstoantiin osallistuvan henkilöstön osalta 360 päivän kuluttua Listautumisesta.
 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 8.2.2021 kello 10.00. Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 15.2.2022 kello 16.00. Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 16.2.2022 kello 18.00.Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää ja pidentää Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöantien merkintäaikoja.
 • Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 18.2.2022.

Listautumisen tausta ja syyt

Listautumisannin tavoitteena on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen ja kasvustrategian toteuttamisen edistäminen. Listautumisannin odotetaan myös kasvattavan Efiman tunnettuutta asiakkaiden, liikekumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa sekä parantavan Efiman kykyä houkutella mahdollisia uusia työntekijöitä, minkä odotetaan vahvistavan Efiman kilpailukykyä. Listautumisanti mahdollistaa myös Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Lisääntyneen osakkeen likviditeetin johdosta Efima voisi myös tehokkaammin käyttää osakkeitaan työntekijöiden sitouttamisessa sekä maksuvälineenä mahdollisissa täydentävissä yritysostoissa.

Hankittavien varojen käyttö

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 6 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia Osakkeita merkittäväksi. Yhtiö odottaa käyttävänsä Osakeannista saamansa nettovarat ensisijaisesti taserakenteen vahvistamiseen ja toissijaisesti strategiansa toteuttamiseen eli mahdollisiin täydentäviin yritysostoihin, tuotekehitykseen ja palveluiden tuotteistamiseen.

Myyjät tulevat myymään Osakemyynnissä enintään noin 6 miljoonan euron arvosta Myyntiosakkeita. Yhtiöllä on 6,3 miljoonan euron lainasaatava Dooap Oy:ltä. Listautumisannin toteutuessa Myyjät ovat sitoutuneet ostamaan Yhtiöltä tämän 6,3 miljoonan euron lainasaatavan. Listautumisannin toteuttaminen on ehdollinen sille, että Myyjät saavat varmistettua rahoituksen lainasaatavan ostamiseen Yhtiöltä joko Osakemyynnistä saatavilla varoilla tai muutoin. Listautumisannin toteutuessa Yhtiön kassavarat kasvavat vastaavasti 6,3 miljoonalla eurolla. Yhtiö suunnittelee käyttävänsä lainasaatavasta saamansa varat yhteensä 4,9 miljoonan euron lyhyt- ja pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen takaisinmaksuun. Nykyistä vahvempi pääomarakenne luo Efimalle paremmat edellytykset toteuttaa Yhtiön kasvustrategiaa.

Tietoja Listautumisannista

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 510 205 Tarjottavaa Osaketta, Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 22 675 henkilöstöosaketta ja mahdollisessa ylimerkintätilanteessa enintään 68 025 ylimääräistä henkilöstöosaketta (”Henkilöstöosakkeet”) ja Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 2 163 492 Tarjottavaa Osaketta.Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. Edellä esitetystä huolimatta Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 510 205 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Listautumisannin Alustava Hintaväli on vähintään 4,90 euroa ja enintään 5,25 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Lopullinen merkintähinta Henkilöstöannissa on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannin Lopullinen Merkintähinta. Tämän vuoksi Henkilöstöannissa annettavien Tarjottavien Osakkeiden hinta voi olla enimmillään 4,73 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 6 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi Uusia Osakkeita. Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti enintään 1 226 755 Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin vähimmäishinta ja että Henkilöstöannissa merkitään enintään 22 675 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla.

Myyjät tarjoavat Osakemyynnissä ostettavaksi alustavasti enintään noin 6 miljoonaa euroa vastaavan määrän Myyntiosakkeita. Myyntiosakkeiden enimmäismäärä on 1 224 493 olemassa olevaa Osaketta (perustuen Alustavan Hintavälin alarajaan).

Tarjottavat Osakkeet vastaavat alustavasti enintään noin 30,2 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 33,3 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja olettaen, että Myyjät myyvät 1 181 104 Myyntiosaketta ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 1 183 245 Uutta Osaketta (Myyntiosakkeiden ja Uusien Osakkeiden lukumäärät on laskettu olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 21 830 Uutta Osaketta Henkilöstöosakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla).

Danske Invest Suomi Osake -rahasto ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ovat molemmat erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen, jossa ne tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuvat merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla Listautumisannissa edellyttäen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 35 miljoonaa euroa ja että Yhtiö kerää Osakeannilla enintään 6 miljoonan euron bruttovarat.

Listautumisannin yhteydessä Cross River Oy:n, Romeo Investment Oy:n ja Suostu Investments Oy:n odotetaan myöntävän vakauttamisjärjestäjänä toimivalle OP:lle Lisäosakeoption. Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa (eli arviolta 18.2.2022–19.3.2022). Lisäosakkeet vastaavat noin 3,1 prosenttia osakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät 1 224 493 Myyntiosaketta ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 1 226 755 Uutta Osaketta (Myyntiosakkeiden ja Uusien Osakkeiden lukumäärät on laskettu olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin vähimmäishinta ja Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 22 675 Uutta Osaketta Henkilöstöosakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla). Lisäosakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 10 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä.

Ennen Listautumisannin toteuttamista Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen osakkeiden listaamiseksi First Northiin. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 18.2.2022 kaupankäyntitunnuksella ”EFIMA”.

Esitteen julkaiseminen

Yhtiö on jättänyt Listautumisantiin liittyvän Esitteen Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Finanssivalvonnan odotetaan hyväksyvän Esitteen arviolta tänään 7.2.2022. Esite on saatavilla arviolta 8.2.2022 viimeistään ennen merkintäajan alkua Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.efima.com/listautuminen sekä pääjärjestäjänä toimivan OP Yrityspankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/merkinta. Esite on saatavilla lisäksi tulostettuna versiona Yhtiön toimipaikasta osoitteesta Mannerheimintie 3 B, 00100 Helsinki arviolta 8.2.2022 alkaen tavanomaisina aukioloaikoina.

Alustava aikataulu

 • Esite hyväksytään arviolta 7.2.2022 ja julkaistaan arviolta 8.2.2022 viimeistään ennen merkintäajan alkua.
 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 8.2.2022 klo 10.00.
 • Yleisöanti ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 14.2.2022 klo 16.00.
 • Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 15.2.2022 klo 16.00.
 • Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 15.2.2022 klo 16.00.
 • Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 16.2.2022 klo 18.00.
 • Listautumisannin lopullinen tulos ilmoitetaan arviolta 17.2.2022.
 • Yleisöannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 18.2.2022.
 • Kaupankäynti osakkeilla alkaa First Northissa arviolta 18.2.2022.
 • Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 22.2.2022.

Neuvonantajat

OP Yrityspankki Oyj toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä sekä Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Roschier Asianajotoimisto Oy toimii pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. IR Partners Oy on Yhtiön viestinnällinen neuvonantaja.

Lisätietoja antaa:

Tero Salminen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 767 5311

Sähköposti: tero.salminen@efima.com

www.efima.com

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä maissa. Yhtiö ja OP Yrityspankki Oyj (”Pääjärjestäjä”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote ei ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 ja sen nojalla annetun lainsäädännön mukainen esite. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaiseman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Suomea lukuun ottamatta missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa sellaisena kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä eroa Euroopan unionista koskevan vuonna 2018 annetun lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti).

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai tukeutua sen sisältöön.

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja merkintää koskevat ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö tulee julkaisemaan suunnitellun Listautumisannin yhteydessä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa efima.com/listautuminen.

Tietyt tämän tiedotteen sisältämät lausumat ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvät lausumat suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, Yhtiön strategiaan ja odotettavissa oleviin suuntauksiin Yhtiön toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä sekä muihin tietoihin, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeihin, suunniteltuun Listautumisantiin ja Listautumiseen, tulevaan kassavirtaan, liiketoiminnan voittomarginaaliin, taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin. Joissakin tapauksissa tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, kuten ilmaisuista ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tulee” tai ”pitäisi”, tai kussakin tapauksessa niiden kielteisistä muunnelmista.

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeville lausumille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja sekä yleisiä että erityisiä oletuksia, ja on olemassa riski, että ennusteet, arviot, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat eivät toteudu. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sijoittajia kehotetaan olemaan tukeutumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuutta koskevat lausumat on laadittu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen perusteella. Yhtiö ja sen hallitus eivät aio eikä niillä ole velvollisuutta päivittää tai korjata tähän tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia.

Pääjärjestäjä toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta suunnitellun Listautumisannin yhteydessä eikä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Listautumisannin yhteydessä eikä ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai suunniteltua Listautumisantia.

Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on siitä vastuussa. Pääjärjestäjä tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä vastaa tai anna vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä koskevien tietojen täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen tähän tiedotteeseen on laiminlyöty) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta, miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU-direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”), (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Yhtiön osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina‑arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Jakelijoiden tulisi huomioida että: Yhtiön osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; Yhtiön osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus Yhtiön osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen.

Kohdemarkkina‑arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n mukaisena soveltuvuus- tai asianmukaisuusarviointina tai (b) suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Yhtiön osakkeita koskien. Jokainen jakelija on vastuussa omasta Yhtiön osakkeita koskevasta Kohdemarkkina‑arvioinnista ja soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä.

Tietoja julkaisijasta

Efima Oyj
Efima Oyj
Mannerheimintie 3B, 5. krs
00100 Helsinki

http://www.efima.com

Efima on suomalainen digiyhtiö, joka tukee ja tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa pilvipohjaisilla taloushallinnon, toiminnanohjauksen ja älykkään automaation ratkaisuilla ja digitaalisilla taloushallintopalveluilla. Kaiken keskiössä ovat ihmiset, yhteistyö ja kumppanuus.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Efima Oyj

Efiman pilvipalveluiden uusi liiketoimintajohtaja haluaa tuoda selkokielisyyttä järjestelmähankkeisiin7.2.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Pilvitransformaatio mielletään edelleen organisaatioissa erityisesti IT-hankkeeksi, vaikka sen tuomat mahdollisuudet hyödyntävät laajasti koko liiketoimintaa, sanoo Efiman pilvipalveluiden uusi liiketoimintajohtaja Paula Kujansivu. Järjestelmähankkeisiin tarvitaan hänen mukaansa selkokielisyyttä, jotta kaikki ymmärtävät, mitä pilvisiirtymä organisaatiossa tarkoittaa.

Maailman ensimmäinen allianssimallin avulla toimitettu ERP-ratkaisu mullistaa toimitusprosesseja ja johtamista26.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Kiinteistö- ja rakennusalan suunnittelu ja konsulttiyhtiö A-Insinöörien ja digiyhtiö Efiman muodostama allianssiryhmä hyödyntää moderneista rakennusprojekteista tuttua toimintamallia, joka edistää yhteistoimintaa ja arvon tuottoa ja vähentää siiloutumista, päällekkäisiä rooleja sekä lopulta myös kustannuksia. Allianssimallilla toimitettava ERP-ratkaisu on tiettävästi maailman ensimmäinen.

Low-code-sovelluksia valmiina paketista – Efima tuotteistaa Power Platform -ratkaisujaan taloushallinnon ja toiminnanohjauksen täsmätarpeisiin21.9.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

Globaali pula koodareista on luonut kasvavaa kysyntää low-code-ratkaisuille, joiden avulla organisaation prosesseihin voidaan rakentaa sovelluksia ja automaatioita perinteistä ohjelmistokehitystä ketterämmin. Digiyhtiö Efima vauhdittaa asiakkaidensa prosessien digitalisointia paketoimalla yleiskäyttöisimpiä low-code-toteutuksiaan valmiiksi tuotteiksi, joista ensimmäinen on Efima Invoicing App.

Finanssivalvonta on hyväksynyt Efima Oyj:n esitteen7.2.2022 20:30:00 EET | Tiedote

Lehdistötiedote 7.2.2022 klo 20.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAIN-VASTAISTA. Finanssivalvonta on hyväksynyt Efima Oyj:n esitteen Finanssivalvonta on tänään 7.2.2022 hyväksynyt Efima Oyj:n (”Efima” tai ”Yhtiö”) esitteen (”Esite”) liittyen Efiman listautumisantiin. Yhtiön osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Esite on saatavilla viimeistään 8.2.2022 ennen merkintäajan alkua Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.efima.com/listautuminen sekä pääjärjestäjänä toimivan OP Yrityspankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/merkinta. Esite on saatavilla lisäksi tulostettuna versiona Yhtiön toimipaikasta osoitteesta Mannerheimintie 3 B, 00100 Hels

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme