Varsinais-Suomen ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus

Egentliga Finlands klimatfärdplan är färdig

Dela

I klimatfärdplanen presenteras prioriterade förändringsmål och nödvändiga konkreta åtgärder för energi-, trafik- och jordbrukssektorerna. Klimatfärdplanen, tillsammans med de riksomfattande åtgärderna, gör det möjligt att uppnå klimatneutralitet i Egentliga Finland före 2035. Landskapsstyrelsen godkände klimatfärdplanen vid sitt möte den 25 januari 2021. Beredningen har styrts av landskapets sektion för klimatansvar.

Klimatfärdplanen konkretiserar klimatvisionen, enligt vilken landskapets mål är att år 2035 vara ett livskraftigt och klimatneutralt landskap där man fördomsfritt har utvecklat och tagit i bruk klimathållbara lösningar med tillit till kompetens, samarbete och gemensamt ansvar.

”Klimatförändringen och att svara på den tas på allvar i Egentliga Finland. Arbetet med klimatfärdplanen har präglats av en aktiv samarbetsanda. Såväl den offentliga som den privata sektorn, forskningen och intresseorganisationer har deltagit i arbetet”, konstaterar ordföranden för sektionen för klimatansvar Timo Metsä-Tokila från NTM-centralen.

Kommunerna, företagen och alla aktörer uppmuntras att identifiera sin egen roll och att förbinda sig till att verkställa färdplanen.

Energiomvälvningen kräver renoveringar och investeringar, energieffektiviteten kan förbättras över hela linjen

Inom energisektorn är målet att avstå från fossila bränslen och övergå till förnybara bränslen samt nya produktionssätt, till exempel värmepumpar som utnyttjar jord-, berg- och spillvärme och energilagring. Intelligenta styrsystem och dubbelriktade nätverk har också en aktiv roll för konsumenten. Kommuner, bostadsaktiebolag och hushåll uppmuntras att övergå till hållbara uppvärmnings- och ellösningar. De kommunala fastigheternas energiförluster kan minskas systematiskt med hjälp av energieffektivitetsavtal. Grundliga renoveringar av byggnadsbeståndet ska redan i planeringsskedet inkludera förbättring av energieffektiviteten.

Digitaliseringen och nya drivmedel påskyndar halveringen av trafikutsläppen

För att uppnå målen för trafikutsläppen är det viktigt att andelen hållbara färdsätt i persontrafiken ökar avsevärt. Gång- och cykeltrafiken i tätorterna ökas genom att man skapar högklassiga rutter och förbättrar till exempel parkeringsmöjligheterna och underhållet.Kollektivtrafik som drivs med fossilfria bränslen minskar utsläppen i stadsregionerna.Nya lösningar för mobilitetstjänster möjliggör kollektivtrafikförbindelser i glesbygden.Kommunerna och arbetsgivarna kan införa incitament för hållbara färdsätt.I och med att el-, gas- och hybridfordon blir vanligare behövs ett omfattande laddningsnät där även företagen och bostadsaktiebolagen har en roll.Digitala lösningar optimerar godstransporterna samt möjliggör boende, arbete och företagsverksamhet på flera ställen i städerna och på landsbygden.

Jordbrukets styrka är förmågan att binda kol, hela livsmedelskedjan stöder en hållbar produktion

Inom jordbruket behövs forsknings- och försöksverksamhet på gårdarna i samarbete med producenterna samt rådgivning som grundar sig på denna verksamhet. Gårdarnas energisjälvförsörjning kan stärkas genom att man i produktionen av biogas utnyttjar åkerbiomassor som uppstår som biprodukter och gödsel och genom att man utvecklar hela värdekedjan för utnyttjande av biomassa och återvinning av näringsämnen. Förbättring av åkrarnas bördighet genom växtföljd och vattenhantering möjliggör kolbindning och förbättrar också produktiviteten. I hela livsmedelskedjan ökas medvetenheten om livsmedelsproduktionens betydelse för att lösa klimatfrågor. En hållbar förnyelse av livsmedelsproduktionen ses som landskapets styrka och hela kedjan från producent till konsument deltar i utvecklingen av den.

”Det är bra om varje aktör granskar de många åtgärderna som presenteras med ett positiv förhållningssätt: vilken är vår roll och vilka möjligheter medför den. Det behövs nya planeringar, innovationer och försök. Många saker förutsätter teknisk utveckling och många åtgärder innehåller goda samarbetsmöjligheter för såväl kommuner, högskolor som företag”, uppmuntrar specialplanerare Aleksis Klap från Egentliga Finlands förbund.

Färdplanen granskas och utfallet följs upp årligen. Under 2021 granskas samhällsstrukturen och byggandet samt markanvändningen, kolsänkorna och kolbindningen som nya teman. Det finns beredskap för att tidigarelägga målåret när kunskapen om de utvalda åtgärdernas effektpotential ökar.

Projektet Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (Canemure) stöder genomförandet och tillhandahåller årligen utsläppskalkyler och uppföljningsinformation för alla aktörer.

Ytterligare information

Egentliga Finlands klimatfärdplan 2030:
ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi 

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta - Tavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2030 (pdf)

Timo Metsä-Tokila
direktör, NTM-centralen i Egentliga Finland
0295 022 615 | timo.metsa-tokila@ely-keskus.fi

Riikka Leskinen
sektorchef, Valonia
044 907 5995 | riikka.leskinen@valonia.fi    

Aleksis Klap
specialplanerare, Egentliga Finlands förbund
040 721 3137 |aleksis.klap@varsinais-suomi.fi

Merja Haliseva-Soila
specialsakkunnig, NTM-centralen i Egentliga Finland, projektet Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (Canemure)
0295 022 863 | merja.haliseva-soila@ely-keskus.fi      

Nyckelord

Bilder

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland är en statlig myndighet som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta uppgifter som hänför sig till näringar, arbetskraft och kompetens, trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. Trafik- och miljöärenden sköter vi förutom i Egentliga Finland också i Satakunta.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Suojatien SeeMee -varoitusjärjestelmä parantanut jalankulkijoiden turvallisuutta17.2.2021 12:56:30 EETTiedote

SeeMee on suojatiestä ilmoittavaan liikennemerkkiin asennettava varoitusjärjestelmä, joka havaitsee jalankulkijan automaattisesti. Järjestelmän toimintaa on seurattu kahdeksan (2012–2019) vuotta. Havaintoja saatiin 1 611:stä jalankulkijan ja autoilijan kohtaamisesta. Kun kaikkien suojateiden tulokset lasketaan yhteen, jalankulkijoiden väistäminen lisääntyi 14 prosenttia. Havaintojen pohjalta voidaan tehdä myös päätelmiä siitä, millaisiin liikenneympäristöihin SeeMee -varoitusjärjestelmä soveltuu ja toimii toivotunlaisesti. ELY-keskus tulee hyödyntämään tuloksia SeeMee -järjestelmän käyttökohteiden arvioinnissa.

Hanhiluodon ja Luotsinmäen sillat korjataan Porissa17.2.2021 12:47:20 EETTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Porissa valtatiellä 8 (Porin läntinen ohikulkutie) Hanhiluodon ja Luotsinmäen siltojen korjaustyöt maaliskuun aikana. Työt silloilla kestävät kuluvan vuoden 2021 syksyyn saakka. Töiden aikana yleinen liikenne molemmilla siltapaikolla ohjataan siltojen yli kaistajärjestelyin. Liikenteen ollessa töiden alkuvaiheessa kahdella kaistalla ajoradan leveys on yhteensä 7,00 m. Liikennettä joudutaan kuitenkin merkittävän osan ajasta rajoittamaan myös yhdelle kaistalle. Liikenteen ollessa yhdellä kaistalla liikenteen ohjaus toteutetaan liikennevaloilla. Nopeusrajoitus molempien siltojen kohdalla on korjaustöiden kestäessä 30 km/h. Siltojen välisellä osuudella Hanhiluodossa olevien liittymien käyttöä ei rajoiteta. Järjestelyissä varaudutaan Pori Jazz tapahtumaan siten, että aikavälillä 9. – 17.7.2021 molemmilla siltapaikoilla on käytössä kaksi kaistaa. Siltojen korjaustöistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Liikenne tulee ruuhkautumaan.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään - Millaista on tulevaisuuden liikenne Satakunnassa?8.2.2021 12:40:16 EETTiedote

Satakuntaliitto ja Varsinais‐Suomen ELY-keskus ovat käynnistäneet Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisen. Miten Satakunnassa tuetaan elinkeinoelämän kehitystä, helpotetaan ihmisten arkea, vähennetään liikenteen ilmastopäästöjä ja parannetaan liikenteen turvallisuutta? Mitkä ovat Satakunnan liikennejärjestelmän tärkeimpiä kehittämistoimia ja -hankkeita? Entä miten maakunnan liikenneverkkoja ja -palveluita on tarpeen kehittää? Liikennejärjestelmä-suunnitelman päivitystyössä pohditaan muun muassa näitä kysymyksiä.

Lillholmens bro förnyas i Pargas, trafiken dirigeras till en omväg fr.o.m. 17.2.20211.2.2021 14:16:11 EETTiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland inleder förnyelsen av Lillholmens klaffbro på landsväg 12029 (Skräbböle/Tervsundsvägen) i Pargas vecka 6. Den nya bron byggs vid den gamla bron och därför måste trafiken vid bron avbrytas och dirigeras till en omväg via Tervsundsvägen, Vånovägen och Skärgårdsvägen. För gång- och cykeltrafiken kan man ordna en tillfällig trafikförbindelse genom byggplatsen från och med nästa sommar. Byggnadsarbetet och undantagsarrangemangen i trafiken pågår fram till hösten 2022. Vi beklagar den olägenhet som byggnadsarbetet orsakar trafikanterna.

Nya mobila periodprodukten Seutu+ införs på kollektivtrafiklinjerna till Pargas, Pemar och Aura1.2.2021 13:00:58 EETTiedote

Resenärerna på busslinjerna 801-802, 901-904 (Pargas-Åbo), 703-709 (Pemar-Åbo) och 413 (Aura-Åbo) erbjuds en ny lättanvänd periodprodukt samtidigt som det gamla systemet med två kort gradvis avvecklas. Periodprodukten Seutu+ testas av kollektivtrafikmyndigheten vid Egentliga Finlands NMT-central. Från den 1.2.2021 kan resenärerna skaffa sig periodprodukten via en mobilapplikation. Med periodprodukten Seutu+ kan man både resa grundresan samt fortsättnings- och omstigningsresan. Periodprodukten Seutu+ fungerar i början av året även som kortversion.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum