Finanssivalvonta

Eisler Capital (UK) Ltd påförs ordningsavgift för dröjsmål med att lämna in blankningsanmälningar som ska offentliggöras

Dela

Finansinspektionen har påfört Eisler Capital (UK) Ltd en ordningsavgift på 30 000 euro. Bolaget har underlåtit att inom den utsatta tidsfristen anmäla förändringar i korta nettopositioner till Finansinspektionen vid två tillfällen, där positionen har stigit över eller sjunkit under tröskelvärdet för offentliggörande.

Skyldigheten att anmäla korta nettopositioner baserar sig på EU:s blankningsförordning, till vars mål hör att öka transparens på marknaden och främja tillsynsmyndigheternas och marknadsdeltagarnas tillgång till information. Därför om en kort nettoposition i det emitterade aktiekapitalet för ett bolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad har uppnått, stigit över eller sjunkit under tröskelvärdet eller gränsen för anmälan, ska positionen anmälas till Finansinspektionen senast klockan 15.30 handelsdagen efter transaktionsdagen. På grund av ovan nämnda förordning offentliggör Finansinspektionen dessutom på sin webbplats information om korta nettopositioner som har uppnått, stigit över eller sjunkit under tröskelvärdet för offentliggörande.

Eisler Capital (UK) Ltd:s korta nettoposition har den 5 oktober 2021 stigit över och den 2 november 2021 sjunkit under gränsen för anmälan och tröskelvärdet för offentliggörande 0,5 % enligt blankningsförordningen. Bolaget lämnade blankningsanmälningar till Finansinspektionen först den 23 november 2021, dvs. ca 1,5 månader och tre veckor för sent.

För försummelserna har bolaget påförts en ordningsavgift. Beloppet på ordningsavgiften baseras på en samlad bedömning. I den samlade bedömningen av ordningsavgiftens belopp har särskilt positionens storlek, överträdelsen av tröskelvärdet för offentliggörande och den tid under vilken marknadsdeltagarna inte hade kännedom om positionen beaktats. Ordningsavgiften betalas till staten.

Beslutet om den påförda ordningsavgiften har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Information om beslutets laga kraft finns på Finansinspektionens webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av

enhetschef Janne Häyrynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9− 16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också

Nyckelord

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

In anti-money laundering practices, it is important to strike a balance between managing risks and ensuring a level financial playing field15.12.2022 12:50:00 EET | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has found that there has been an increase in the number of rejections of customer applications and terminations issued by banks to legal entities. The FIN-FSA does not require banks to be exposed to no money laundering and terrorist financing risks at all in their activities. In managing money laundering risks, it is important to strike a balance between how to avoid and manage risks while ensuring a level playing field in society for financial activities and access to essential services.

I metoderna för förhindrande av penningtvätt är det viktigt med balans vid riskhanteringen och tryggandet av rättvisa ekonomiska verksamhetsförutsättningar15.12.2022 12:50:00 EET | Tiedote

Finansinspektionen har sett en ökning i bankernas avslag på kundansökningar från juridiska personer samt antalet uppsägningar av kundrelationer. Finansinspektionen förutsätter inte att det inte får finnas några som helst risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i bankernas verksamhet. Vid hanteringen av risker för penningtvätt är det viktigt att hitta en balans mellan hur man undviker och hanterar risker men ändå tryggar rättvisa förutsättningar för ekonomisk verksamhet och tillgången på nödvändighetstjänster i samhället.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum