Aluehallintovirasto

Elektroniskt register över indrivningsföretag tas i bruk

Dela

I registret kan man kontrollera aktörerna som bedriver indrivningsverksamhet och deras uppgifter. Det är bara registrerade aktörer som kan bedriva indrivningsverksamhet.

Regionförvaltningsverkets elektroniska register för indrivningsväsendet har öppnats och finns allmänt tillgängligt på adressen peksi.avi.fi. I registret kan man kontrollera om en aktör som bedriver indrivningsverksamhet är registrerad och kontrollera uppgifterna om dem som är upptagna i registret. Indrivningsföretagen kan själva kontrollera att deras uppgifter i registret är aktuella. I registret går det att söka indrivningsföretag med namn och FO-nummer eller kontrollera alla företag som finns i registret.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland för ett register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. I registret antecknas bland andra följande uppgifter om aktörerna:

  • firma och bifirmor
  • FO-nummer
  • besöksadress
  • namnet på den ansvariga personen för indrivningsverksamheten och
  • namnen på de personer om vilka det görs en tillförlitlighets- och solvensbedömning, bland andra de ansvariga personerna i företaget och företagets ägare
  • administrativa tvångsmedel som utfärdats vid tillsyn, såsom varningar och tidsbestämda verksamhetsförbud
  • aktörer vilkas oregistrerade verksamhet regionförvaltningsverket har förbjudit
  • företag som strukits ur registret och orsaken till detta.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på riksnivå att de som är upptagna i registret följer lagen och god indrivningssed i sin verksamhet. Indrivningsverksamhet får endast bedrivas av en sådan näringsidkare som har registrerat sig som aktör som bedriver indrivningsverksamhet. Det är lagstridigt att bedriva indrivningsverksamhet utan att vara registrerad. Regionförvaltningsverket är skyldigt att förbjuda indrivningsverksamhet som bedrivs utan att vara registrerad.

Med indrivningsverksamhet avses indrivning av fordringar för någon annans räkning och indrivning av egna fordringar i de fall då det är uppenbart att fordringarna har mottagits uteslutande för att drivas in. Med indrivning avses åtgärder vilkas syfte är att förmå en gäldenär att frivilligt betala en borgenärs fordran som har förfallit till betalning (frivillig indrivning). Indrivningsförfarande som sker i domstol är exempelvis inte sådan indrivning som avses i indrivningslagen, och därför kräver handhavande av juridiska indrivningsprocesser inte registrering.

Länk till det elektroniska registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet

Lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet 411/2018

Mer information:
överinspektör, jur.mag. Sinikka Laaksonen, tfn 0295 016 573
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
Aluehallintovirasto



Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta: Abiturienttien lähiopetus sallittava19.1.2021 16:09:18 EETTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti 19.1.2021 pitämässään kokouksessa koronapandemian edellyttämiä alueellisia toimia puheenjohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 10 hengen yleisten kokousten ja yleisötapahtumien rajoitus Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa 1. helmikuuta saakka, ja Kainuussa on voimassa 20 hengen kokoontumisrajoitus 9. helmikuuta saakka. Valmiustoimikunta evästi koronakoordinaatioryhmiä, että ylioppilaskirjoituksiin ja muihin loppututkintoihin valmistava lähiopetus toisella asteella sekä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta tulisi sallia paikallisilla päätöksillä.

Goda resultat från tillsynsprogramet för småbarnspedagogiken år 2020 – år 2021 utövas tillsyn över gruppstorlekar och personaldimensionering19.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Regionförvaltningsverket och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovåden, Valvira har utövat en systematisk tillsyn enligt tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken sedan ingången av år 2020. Resultaten från tillsynen över personaldimensioneringen på kommunala daghem har varit goda. År 2021 kommer tillsynen att utövas över gruppstorlekarna på daghemmen. Även tillsynen över personaldimensioneringen kommer att fortsätta. Syftet med tillsynen är att se till att barnens intressen tillgodoses inom småbarnspedagogiken.

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman tulokset vuodelta 2020 hyviä – vuonna 2021 valvotaan ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta19.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat tehneet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista valvontaa vuoden 2020 alusta. Kunnallisiin päiväkoteihin kohdistuneen henkilöstömitoituksen valvonnan tulokset olivat hyviä. Vuonna 2021 valvonta kohdistuu päiväkotien ryhmäkokoihin. Myös henkilöstömitoituksen valvontaa jatketaan. Valvonnalla vahvistetaan lapsen edun toteutumista varhaiskasvatuksessa.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har flyttat in i nya lokaler i Tavastehus19.1.2021 10:04:08 EETTiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands huvudkontor i Tavastehus har flyttat från Birger Jaarlin katu till Keinusaari. Från och med 18 januari är den nya adressen Wähäjärvenkatu 6. Skatteförvaltningen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Sydöstra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt har flyttat in i samma byggnad. Sammanlagt jobbar över 300 tjänstemän i byggnaden.

Nya kontaktuppgifter för Regionförvaltningsverket i Södra Finland 18.1.202118.1.2021 10:00:00 EETTiedote

Brevhanteringen koncentreras till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands huvudkontor i Tavastehus. Samtidigt ändras regionförvaltningsverkets post- och besöksadress. Våra nya adresser Från och med den 18 januari 2021 är Regionförvaltningsverket i Södra Finlands nya postadress PB 1, 13035 AVI. huvudkontorets nya besöksadress är Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Ansvarsområdet för arbetarskyddet använder postadressen PB 110, 00521 Helsingfors till slutet av februari. Från och med den 1 mars 2021 har ansvarsområdet för arbetarskyddet en ny postadress som är PB 7, 13035 AVI. Besöksadresserna för kontoren i Kouvola och Helsingfors ändras inte. Behandlingen av ärendet försnabbas om du beaktar följande då handlingarna skickas: Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen). Skicka brevet till regionförvaltningsverkets PB-adress (inte till besöksadresserna). Ange i början av dokumentet regionförvaltningsverkets diarienumm

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudet yhteystiedot 18.1.202118.1.2021 10:00:00 EETTiedote

Kirjepostin käsittely keskittyy Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikkaan Hämeenlinnaan. Samalla muuttuvat aluehallintoviraston posti- ja käyntiosoite. Uudet osoitteemme 18.1.2021 alkaen Etelä-Suomen aluehallintoviraston uusi postiosoite on PL 1, 13035 AVI päätoimipaikan uusi käyntiosoite on Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna Työsuojelun vastuualueen postiosoite PL 110, 00521 Helsinki on käytössä helmikuun loppuun saakka. 1.3.2021 alkaen työsuojelun vastuualueen uusi postiosoite on PL 7, 13035 AVI. Kouvolan sekä Helsingin toimipaikkojen käyntiosoitteet eivät muutu. Asian käsittely sujuu nopeammin, kun asiakirjoja lähettäessäsi huomioit seuraavat seikat: Osoita kirje vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn). Lähetä kirje aluehallintoviraston PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteisiin). Mainitse asiakirjan alussa aluehallintoviraston diaarinumero, joka on selvitys-, lausunto- yms. pyynnössä. Kun olet lähettämässä kirjepostia alue

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum