Työeläkeyhtiö Elo

Elo effektiverade sin verksamhet för att skapa en mer kundorienterad kultur och för att uppnå tillväxt – placeringsintäkterna 2022 var -3,7 procent

Dela
Totalavkastningen på Elos placeringsverksamhet var negativ som en följd av det allmänt försvagade ekonomiska läget, men under årets sista kvartal var avkastningen positiv. Elo förnyade sin styrnings-modell och effektiverade verksamheten genom att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön och kundbeteendet. Revideringarna syntes i form av en förbättrad kostnadseffektivitet.

Nyckeltal för januari–december 2022

  • Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde var -1 493,2 (1 562,8) miljoner euro.
  • Nettointäkterna av placeringsverksamheten var -3,7 (14,0) procent.
  • Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 28,2 (29,4) miljarder euro.
  • Solvensnivån var 121,4 (128,1) procent och solvenskapitalet var 1,5-faldigt (1,6-faldigt) i förhållande till solvensgränsen.
  • Premieinkomsten uppgick till 4,3 miljarder euro. Pensioner och andra ersättningar utbetalades till nästan samma belopp, 4,1 miljarder euro.
  • Omkostnadsprocenten var 71,1 (72,4) procent och den jämförbara beräkningen 79 procent för år 2021.

Ett år av förändringar

I Elo utarbetades en strategi för åren 2023–2025 i samarbete mellan personalen, ledningsgruppen och styrelsen. Under de tre följande åren har Elo som mål att växa och bli det mest tilltalande företaget inom branschen. För att uppnå målet koncentrerar sig bolaget på fem centrala mål som är att vara det mest kundvänliga bolaget med snabbast tillväxt, att vara högpresterande inom våra tjänster, att erbjuda en utomordentlig personalupp­levelse, att vara en föregångare inom tjänster för upprätthållande av arbetsförmågan och att ha en tillräcklig solvens.

– År 2022 fokuserade vi i Elo på att förtydliga vår verksamhet. Vi förnyade bolagets styrmodell och effektiverade verksamheten. Genom ändringarna svarade vi på förändringarna i verksamhetsmiljön och kundbeteendet, beskriver Elos verkställande direktör Carl Pettersson.

Trots försvagade framtidsutsikter ökade de finländska företagen sina investeringar

Den ekonomiska tillväxten avmattades mot slutet av året på grund av stramare finansieringsförhållanden och de försvagade realinkomsterna som följde av inflationen. Livsmedels- och energipriserna steg kraftigt som en följd av Rysslands angreppskrig mot Ukraina.

Trots den krävande omvärlden var den ekonomiska tillväxten i Finland relativt god och konsumtionen ökade tack vare konsumtionen av tjänster. Exporten försvagades på grund av den uppbromsade tillväxten i våra huvudsakliga exportländer och som en följd av att exporten till Ryssland rasade.

– Trots de försvagade framtidsförväntningarna i företagen fortsatte investeringarna att öka tack vare det starka bostadsbyggandet och behoven att förnya kapitalbeståndet, såsom maskiner och inventarier, konstaterar Pettersson.

Ränte- och aktieportföljerna avkastade svagt, men avkastningarna på onoterade placeringar var på en mycket god nivå

Den ekonomiska tillväxten avmattades under året och den kraftiga inflationen ledde till att räntorna steg. Rysslands angreppskrig mot Ukraina var krävande för placeringsmarknaden som ännu inte hade återhämtat sig helt från coronakrisen.

– Totalavkastningen på Elos placeringar 2022 var negativ då avkastningarna på flera noterade tillgångsklasser fortfarande var svag. Under årets sista kvartal uppnådde vi redan en positiv avkastning. Placeringsintäkterna förbättrades tack vare allokeringen i fastighetsplaceringar, reella placeringar och infrastrukturplaceringar, vilka gav en positiv avkastning, kommenterar Elos vice verkställande direktör Hanna Hiidenpalo.

Aktieplaceringarna avkastade -6,9 (26,6) procent. Avkastningen på onoterade aktieplaceringar var 20,2 (24,6) procent, vilken ytterligare utjämnade aktieplaceringarnas negativa avkastning. Ränteplaceringarna avkastade -2,8 (1,7) procent från början av året. Tack vare ränteskydden hade de kraftigt ökade marknadsräntorna fortfarande endast en måttlig negativ resultatpåverkan.

Det förändrade ekonomiska läget försvagade handeln på fastighetsmarknaden i slutet av året, och avkastningskraven på fastigheter ökade. Fastighetsplaceringarna avkastade 5,3 (7,5) procent. Placerarna har flyttat sitt intresse till sektorer som upplevs som tryggare, t.ex. bostäder och samhällsfastigheter.

Elos klimatpolitik säkerställer att placeringsintäkterna är på en hållbar grund

Elo anser att företagen endast med en hållbar affärsverksamhet kan uppnå ett hållbart resultat och ansvarsfulla placerare en hållbar avkastning på lång sikt. En placeringsprocess med ett starkt integrerat hållbarhetstänkande är väsentlig i hanteringen av placeringsriskerna och för att uppnå goda och hållbara placeringsavkastningar.

– Vi har systematiskt utvecklat våra handlingsmodeller för ansvarsfulla placeringar och vi kommer att fortsätta en målmedveten utveckling av dem även framöver. År 2022 såg vi över vårt ansvarsfullhets­program och våra hållbarhetsmål för våra inhemska fastigheter. Vi uppdaterade också vår klimatpolicy som innehåller en klimatfärdplan fram till år 2030, säger Hiidenpalo.

Centralbankerna höjer räntorna och energikrisen skuggar tillväxtutsikterna i Europa

De ekonomiska tillväxt- och inflationsutsikterna är osäkra i början av 2023 och tillväxten väntas vara svag. I Förenta staterna och euroområdet kommer effekterna av den åtstramade penningpolitiken att synas först senare och man befarar antingen recession eller en ökad överhettning. En sådan miljö upprätthåller fluktuerande placeringsavkastningar.

Centralbankerna kommer ännu att höja räntorna i början av året tills risken för en överhettning av arbetsmarknaden viker undan. Kriget i Ukraina och energikrisen i anslutning till det skuggar tillväxt­utsikterna i Europa, särskilt under vintern. Därtill har exportefterfrågan i euroområdet drabbats av den svaga tillväxtandan i Kina och hela Asien.

Enligt tillväxtprognoserna kommer Finlands ekonomi att hamna i en kortvarig recession år 2023 på grund av konsumenternas minskade köpkraft och det svagare förtroendet för ekonomin som en följd av det. Det positiva i prognoserna är att recessionen väntas bli kortvarig och lindrig.

Jämförelsetalen inom parentes är siffror per 31.12.2021.

Nyckelord

Kontakter

Verkställande direktör Carl Pettersson, begäran om intervju, planeringschef för kommunikationen Sara Salomaa, tfn 044 550 5450
Vice verkställande direktör, placeringar Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Bilder

Dokument

Om

Työeläkeyhtiö Elo
Työeläkeyhtiö Elo
Revontulentie 7
02100 ESPOO

020 703 50http://www.elo.fi

Vi är Elo, ett stort finländskt arbetspensionsbolag. Vi sköter om att våra kunder får den pension som de tjänat in. Vi hjälper våra kundföretag att nå framgång och att svara på de föränderliga utmaningarna i arbetslivet. Vi sköter våra kunders pensionstillgångar på ett inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt sätt. Placeringstillgångarna är välspridda både internationellt och i olika tillgångsklasser. De tryggar pensionerna och skapar en grund för en hållbar avkastning i decennier framåt.

Elos marknadsvärdet på placeringstillgångarna är över 28 miljarder euro. Cirka 500 000 arbetstagare och företagare är försäkrade i Elo. Antalet pensionstagare är cirka 252 000.

Elo bildades genom en fusion mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia den 1 januari 2014.

Följ Työeläkeyhtiö Elo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työeläkeyhtiö Elo

Taina Erkkilä Elon viestintäpäälliköksi25.5.2023 07:38:02 EEST | Tiedote

Taina Erkkilä (FM) on nimitetty Elon viestintäpäälliköksi 1.8.2023 alkaen. Eloon hän siirtyy Solwers Oyj:stä, jossa hän on viestintäjohtajana vastannut pörssiyhtiön viestinnästä, brändistä ja sijoittajasuhteista sekä toiminut johtoryhmän jäsenenä. Aiempaa työkokemusta Erkkilällä on viestintäjohdon muun muassa Fortumista, Huhtamäeltä, Pihlajalinnasta sekä Nissanilta, jossa hän toimi Pohjoismaiden ja Baltian viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtajana. Taina Erkkilä ottaa vastuulleen Elon viestintä, vaikuttaminen ja vastuullisuus -toiminnon ja raportoi ihmiset ja kulttuuri -johtaja Elina Heliölle. – Yleinen kiinnostus eläkeyhtiöitä kohtaan on kasvanut toimintaympäristön muutosten vuoksi. On ilo astua uuteen tehtävään, johon Elon strateginen tavoite kehittyä vetovoimaisimmaksi alallaan ja toisaalta avoimuus, aktiivisuus sekä sitoutuneisuus arvoina luovat selkeät raamit. Tässä tehtävässä uskon pääseväni hyvin hyödyntämään aiempaa kokemustani ja toisaalta oppimaan uutta, toteaa Taina Erkki

Elon kesätoimittajatilaisuus: Puhetta taloudesta, työelämästä ja eläkejärjestelmän tulevaisuudesta to 25.5. klo 175.5.2023 09:41:59 EEST | Kutsu

Hei kesätoimittaja! Lämpimästi tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan talouden, työelämän ja eläkejärjestelmän tulevaisuuden näkymistä. Jos nyt pohdit, että eivätkö enää harmaampaa aihetta saaneet aikaan – olet ilmoittautumassa juuri oikeaan tapahtumaan! Takaamme, että tämän reilun tunnin aikana sinulle herää jonkinlainen innostus eläkejärjestelmää, työelämän kehittämistä ja makrotalouden kiemuroita kohtaan.

Elos placeringsintäkter var 1,6 % i början av året – Aktieplaceringarna gav god avkastning på den osäkra placeringsmarknaden26.4.2023 11:12:19 EEST | Tiedote

Största delen av Elos tillgångsslag avkastade positivt i det krävande marknadsläget. Den ekonomiska tillväxten var fortfarande god och inflationen var på en fortsatt hög nivå i början av året. I mars ökade emellertid osäkerheten på placeringsmarknaden och förväntningarna på den ekonomiska tillväxten försvagades, då vissa banker hamnade i svårigheter som en följd av den förhöjda räntenivån.

Elon suorat kiinteistöt hiilineutraaleiksi vuonna 202716.3.2023 12:26:22 EET | Tiedote

Elo on vuoteen 2027 mennessä kotimaisten suoraan omistamiensa kiinteistöjen energiankäytön osalta hiilineutraali. Elo on keskittynyt toimintansa alusta asti kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Kaikki Elon ostama sähkö on jo nyt hiilineutraalia, ja yhtiö siirtyy uusiutuvaan kaukolämpöön vaiheittain lähivuosien aikana. Elo kasvattaa myös kiinteistöjensä omaa energiatuotantoa ja lisää ympäristösertifioitujen kiinteistöjen osuutta. Elon kotimaisten suorien kiinteistöjen arvo on 2,6 miljardia euroa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum