Työeläkeyhtiö Elo

Elos placeringar avkastade ca en miljard euro i början av året

Dela

Elos placeringar avkastade i januari–mars 3,9 (-9,5) procent, dvs. 996,4 miljoner euro. Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av året till 26,8 miljarder euro. Solvensnivån var 125,0 procent och solvenskapitalet var 1,5-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

– Trots coronan ökade tillväxtförväntningarna på världsekonomin under årets första kvartal och den positiva stämningen återspeglades även på aktiemarknaden. Placeringsintäkterna var under början av året på en god nivå och vår solvens stärktes från årsskiftet, konstaterar Elos verkställande direktör Hanna Hiidenpalo.

Aktieplaceringarna gav den bästa avkastningen

– Den omfattande stimuleringen av ekonomin i Förenta staterna hade en betydande inverkan på rörelserna på placeringsmarknaden under början av året. Förväntningarna om en ökad inflation och fortsatta räntestegringar har inverkat på avkastningsskillnaderna mellan tillgångsslagen, konstaterar Hiidenpalo.

Avkastningarna var positiva på nästan alla tillgångsslag, endast ränteplaceringarna var något negativa. Elos aktieplaceringar avkastade 7,8 (-17,4) procent, ränteplaceringarna -0,3 (1,0) procent, fastighetsplaceringarna 0,9 (1,0) procent och övriga placeringar 3,5 (-3,8) procent. Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde var 416,3 (-1 752,0) miljoner euro.

Aktiemarknaden gav en god avkastning i början av året. Räntestegringen orsakade kraftiga rörelser inom aktiemarknaden, t.ex. mellan olika branscher, men skillnaderna i avkastningen mellan olika geografiska områden var emellertid relativt små under det första kvartalet.Onoterade aktier och kapitalplaceringar gav en god avkastning. På grund av räntestegringen förblev avkastningarna på ränteplaceringarna negativa.

Ökade tillväxtförväntningar på världsekonomin

Tillväxtförväntningarna på världsekonomin, och särskilt i Förenta staterna, ökade under årets första kvartal. Till detta bidrog massiva finanspolitiska stimuleringsåtgärder, coronarestriktionerna samt en uppdämd efterfrågan på grund av sparande under nedstängningarna. Inflationsförväntningarna har ökat och räntorna har stigit i början av året.

I Finland begränsade coronaläget näringsverksamheten inom servicesektorn och gjorde konsumenterna och företagarna försiktiga. På arbetsmarknaden syntes således ännu ingen vändning till det bättre. Den långsamma återhämtningen i Europa har tryckt ner Finlands export, fastän den värsta nedgången i efterfrågan nu verkar vara förbi.

Bättre kundservice med hjälp av analyser

– Kundservicen var fortsatt smidig i flera kanaler under coronavardagen. Kund- och personaltillfredsställelsen har hållits på en god nivå och servicen har varit av god kvalitet i hybridmodellen med arbete både på distans och på kontoret, vilken tillämpats redan i ett år, berättar Hiidenpalo.

I ljuset av mätare och kundrespons var kundtillfredsställelsen på en god nivå under början av året. Kundservice i flera kanaler har utvecklats utifrån kundrespons och analyser. I webbtjänsten har det exempelvis utvecklats en ny egenskap som grundar sig på analys och som styr FöPL-försäkrade företagare att kontrollera sin FöPL-arbetsinkomst med jämna mellanrum. Elo sköter på olika sätt om att företagarnas arbetsinkomst är på rätt nivå under försäkringens hela livscykel.

Vid utgången av mars skötte Elo 49 100 ArPL-försäkringar för arbetstagare och 83 300 FöPL-försäkringar för företagare. Elo är marknadsledare inom FöPL-försäkringar och ungefär vart tredje arbetsgivarföretag försäkrar sina arbetstagare i Elo. Det totala antalet försäkrade arbetstagare och företagare i Elo uppgick till nästan en halv miljon. Premieinkomsten var 983,1 miljoner euro. De ArPL-lönesummor som Elos kundföretag anmälde var under tre månader 0,8 procent lägre än under motsvarande period året innan, men lönesumman väntas öka under slutet av året. Elo hade 242 800 pensionstagare. Pensioner utbetalades i januari–mars för 905,7 (880,2) miljoner euro. Antalet utfärdade pensionsbeslut uppgick till sammanlagt 6 973 (7 305) stycken. 

Elos kunder fick ett beslut om ålderspension i genomsnitt inom två dagar, medan handläggningen inom branschen tagit i genomsnitt ungefär elva dagar. Antalet nya beslut om invalidpensioner och rehabilitering har minskat från motsvarande period året innan. Det utfärdades 1 565 (1 704) nya invalidpensionsbeslutoch 511 (597) beslut om rätten till rehabilitering. Förändringen är beaktansvärd, eftersom antalet ansökningar för några år sedan ökade särskilt vad gäller nya beslut om invalidpension. Det är ännu för tidigt att bedöma orsaken till fenomenet, men utvecklingen följs upp.  

Ansvarsfullhetsarbetet framskrider

Vi anslöt oss till CLC-nätverkets (Climate Leadership Coalition) initiativ Call on Carbon i slutet av mars. Call on Carbon är ett saminitiativ för att öka andelen investeringar i klimatet och för att få till stånd en effektiv prissättning på kol. Elo är även via CDP:s (tidigare Carbon Disclosure Project) projekt Non Disclosure åter med och påverkar flera bolag i syfte att få dem att rapportera om klimatrelaterade ärenden.

Elo anslöt sig på våren 2020 till WWF:s nätverk Green Office och klarade revisionen Green Office i mars 2021. Elo deltar även för andra gången i kampanjen Ansvarsfull arbetsgivare.

Administration

Efter översiktsperioden utnämnde Elos styrelse ekon. kand., EMBA, Carl Pettersson till ny verkställande direktör. Han tillträder på hösten 2021.

Elos verkställande direktör Satu Huber sa upp sig från sin uppgift den 16 mars 2021. Som tillfällig verkställande direktör som särskilt uppdrag fungerar direktör Hanna Hiidenpalo med ansvar för Elos placeringar.

Finansinspektionen som utövar tillsyn över försäkringsbranschen tillsatte den 11 december 2020 ett ombud för att övervaka bolagets verksamhet. Utvecklingen av bolagets förvaltning har fortsatt tillsammans med ombudet.

De ekonomiska utsikterna för den närmaste framtiden

Världsekonomins tillväxtprognoser är ca 6 procent för detta år. De största riskerna förknippade med de mycket positiva tillväxtutsikterna för den nära framtiden ansluter sig till tillgången på vacciner samt till deras effekt på virusmutationerna. I Europa är de ekonomiska utsikterna svagare än i Förenta staterna. En bättre vaccintäckning kommer emellertid att stöda konsumtionen och investeringarna inom en nära framtid. I Finland är utsikterna för slutet av året positiva i väntan på att den uppdämda konsumtions- och investeringsefterfrågan ska lösas upp. Även en stark bostadsmarknad förutser en återhämtning inom ekonomin efter coronarecessionen och således väntas även sysselsättningen förbättras. Finlands tillväxtprognos för innevarande år är nästan 2–3 procent.

I Förenta staterna finns det en risk för att ekonomin ska överhettas, särskilt då landets centralbank Fed har låtit förstå att den kommer att stöda gynnsamma finansieringsförhållanden ännu under en lång tid. Det är ännu oklart om inflationen i betydande grad kommer att tillta och hur länge efter att coronapandemin är över, eller om läget återgår till en period med långsam tillväxt och en svag inflation.

Jämförelsetalen i meddelandet är siffrorna för motsvarande period föregående år.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Työeläkeyhtiö Elo
Työeläkeyhtiö Elo
Revontulentie 7
02100 ESPOO

020 703 50http://www.elo.fi

Olemme Elo, suuri suomalainen työeläkevakuuttaja. Huolehdimme, että asiakkaamme saavat ansaitsemansa eläkkeet. Autamme asiakasyrityksiämme menestymään ja vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin. Hoidamme asiakkaidemme eläkevaroja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Sijoitusvarat on hyvin hajautettu kansainvälisesti ja eri omaisuusluokkiin. Ne turvaavat eläkkeet ja luovat pohjaa kestäville tuotoille vuosikymmeniksi eteenpäin.

Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä noin 40 prosenttia on valinnut Elon työeläkekumppanikseen. Vastaamme noin puolen miljoonan työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehdimme noin 244 000 eläkkeensaajasta ja noin 28 miljardin euron sijoitusomaisuudesta.

Elo syntyi 1.1.2014, kun Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö fuusioituivat.

Följ Työeläkeyhtiö Elo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työeläkeyhtiö Elo

Nuoret miettivät tulevien eläke-eurojensa riittävyyttä6.8.2021 09:37:00 EEST | Tiedote

Työeläkeyhtiö Elo kysyi nuorilta, mitä ajatuksia työeläke ja työeläkeote heissä herättävät. Elon kyselyyn vastanneista nuorista moni on huolissaan tulevan eläkkeensä määrästä. Kyselyn perusteella nuorilla ei ole riittävästi tietoa eläkkeistä. Työeläkeotteelta saatava tieto hälventäisi pelkoa tulevaisuuden turvasta ja lisäisi tietämystä, mutta valtaosa kyselyyn vastanneista ei muista tarkistaneensa työeläkeotettaan tai tiedä, onko siitä saatava tieto tarpeellista.

Kiinnostus tulevan eläkkeen määrään on kasvanut – edelleenkin vain 70 % tiedustelee etukäteen eläke-eurojensa määrän1.7.2021 07:30:51 EEST | Tiedote

Ihmisten kiinnostus tulevan eläkkeensä määrästä on kasvanut viime vuosina. Silti iso osa jättää selvittelyt edelleen kokonaan tekemättä. Työeläkeyhtiö Elossa vakuutetuista työntekijöistä vain 70 prosenttia selvittää etukäteen tulevan vanhuuseläkkeensä tason. Selvittelyt tehdään usein viime metreillä eli vain muutama kuukausi ennen eläkkeen alkua.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum