Työeläkeyhtiö Elo

Elos placeringsavkastning var -1,9 procent – osäkerheten i början av året tryckte ner placeringsmarknaden globalt

Dela
Tilltagande inflation, en global åtstramning av penningpolitiken och Rysslands anfallskrig mot Ukraina ökade osäkerheten och inverkade negativt på placeringsmarknaden. Elos placeringar avkastade -1,9 (3,9) procent. Placeringarnas marknadsvärde var 28,8 (26,8) miljarder euro vid utgången av det första kvartalet. Solvensnivån var 126,1 (125,0) procent.
Arbetspensionsbolag Elo i Hagalund, Esbo
Arbetspensionsbolag Elo i Hagalund, Esbo

Som en följd av den tilltagande inflationen genomförde den amerikanska centralbanken i mars en räntehöjning för första gången sedan december 2018. Även Europeiska centralbanken meddelade om penningpolitiska åtstramningsåtgärder. Kriget i Ukraina och de ekonomiska sanktioner som infördes som en följd av det försvagade snabbt förutsättningarna för en ekonomisk tillväxt särskilt i Europa.

– Efter en optimistisk början på året fördystrades stämningen både inom ekonomin och på placeringsmarknaden snabbt, för att inte tala om situationen i Ukraina. Kriget har dessvärre kraftiga konsekvenser även för flera finländska företag. Även om den finska ekonomins beroende av handeln med Ryssland hela tiden har minskat, finns det både stora och små företag som får en stor del av sin omsättning eller gör anskaffningar från Ryssland. Situationen är mycket bekymmersam, konstaterar Elos verkställande direktör Carl Pettersson.

– Avkastningen på Elos placeringar blev negativ i flera tillgångsklasser efter det starka fjolåret. Vår solvens var emellertid på en fortsatt god nivå, berättar Pettersson.

Aktiemarknaden gick ner och räntenivån steg

Aktiemarknaden gick kraftigt ner under början av året. Kraftigast var nedgången efter att Ryssland attackerade Ukraina. Elos minskade aktieavkastningar utjämnades av kapitalplaceringarna som gav en klart positiv avkastning tack vare det starka året innan. Avkastningen på noterade aktier var negativ på alla huvudmarknader. Konsekvenserna av kriget i Ukraina syns tydligast i aktieavkastningen i Finland och det övriga Europa. Elos ränteplaceringar avkastade ‑3,3 (7,8) procent.

– Vi minskade andelen noterade aktier i vår placeringsportfölj redan i slutet av januari. Vi gjorde även ändringar i de noterade aktiernas geografiska allokering genom att minska andelen europeiska aktier och genom att utöka de amerikanska aktiernas viktning. Det gjordes inte någon betydande ändring i de finländska aktieplaceringarnas allokering under början av året, konstaterar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Ökad inflation och högre inflationsförväntningar har i betydande grad höjt räntenivån. Elos ränteplaceringar har avkastat -1,7 (-0,3) procent sedan början av året. Elo minskade i betydande grad placeringarnas räntekänslighet redan under 2021. Tack vare ränteskyddet har de stigande marknadsräntornas negativa resultatpåverkan varit måttlig. 

På fastighetsplaceringsmarknaden har volymen fastighetsköp fortsatt att utvecklas positivt under början av året. Kapacitetsutnyttjandegraden i Elos fastigheter var på en fortsatt god nivå. Fastighetsplaceringarna gav en avkastning på 1,3 (0,9) procent under början av året.

Elo har inte några direkta aktieplaceringar, företagslåne- eller fastighetsplaceringar i Ryssland. Andelen statslåneplaceringar i Ryssland var mycket liten i början av året.

Resultatet av Elos placeringsverksamhet till verkligt värde var -515,7 (416,3) miljoner euro.

Osäkra utsikter för ekonomin och marknaden, smidig pensionsförsäkringsverksamhet

Utsikterna för den globala ekonomin och på placeringsmarknaden är mycket osäkra. Världsekonomin väntas tillväxa med 3,5 procent i år. Om kriget i Ukraina pågår länge kommer det att påskynda inflationen och leda till kraftigt förhöjda priser på energi, livsmedel och andra råvaror. Även produktions- och leveranssvårigheterna som en följd av coronaläget orsakar problem i den globala ekonomin och upprätthåller inflationen längre än vad som tidigare förväntades. Centralbankerna har kommunicerat om att avvärja inflationen genom ytterligare åtstramningar av penningpolitiken.

I Europa är ekonomin förknippad med utmaningar, såsom den svaga ekonomiska tillväxten i förening med en snabb inflation. Tillväxtprognosen för euroområdet är nästan 3 procent. Dessutom är de centrala länderna i Europa i hög grad beroende av importerad energi från Ryssland och arbetet med att övergå till förnybara energikällor är ännu inte färdigt trots en bra start.

I Finland är inflationsutvecklingen måttligare än i EU-området i genomsnitt. Den ekonomiska tillväxten väntas bli drygt 2 procent. Med tanke på aktiemarknaden är det väsentliga att företagen lyckas upprätthålla sin lönsamhet i en situation där kostnadsnivån hotar att stiga.

Elo har aktivt bedömt konsekvenserna av kriget i Ukraina på Elos verksamhet och fäst uppmärksamhet vid kontinuitetshanteringen. Genom ständiga satsningar på utvecklandet av informationssäkerheten bereder sig Elo även för internationella cyberhot.

Elos premieinkomst uppgick under redovisningsperioden till 989,0 (983,1) miljoner euro. Elo skötte 51 800 (49 100) ArPL-försäkringar för arbetstagare och 84 200 (83 300) FöPL-försäkringar för företagare. Det totala antalet försäkrade arbetstagare och företagare uppgick till nästan en halv miljon.

I slutet av mars hade Elo ungefär 244 200 (240 800) pensionstagare. Pensioner utbetalades för 944,9 (905,7) miljoner euro i januari–mars. Antalet utfärdade pensionsbeslut var sammanlagt 7 343 (6 973). Mental ohälsa var fortfarande den vanligaste orsaken till ansökan om invalidpension, fastän andelen ansökningar av denna orsak håller på att sjunka. Andelen vände neråt under år 2021. Under de senaste åren har andelen avslagna rehabiliteringsansökningar fortsatt att växa. I Elo avslogs 43,6 (35,7) procent av ansökningarna i början av året och inom branschen avslogs i genomsnitt hälften av alla ansökningar. Utmaningen är ofta att lämna in ansökan om rehabilitering vid rätt tidpunkt.

Bolagets ständiga utvecklingsarbete syntes i en utmärkt kundservicenivå under redovisningsperioden. Elo utfärdade pensionsbesluten snabbare än inom branschen i genomsnitt och NPS-talen var goda över hela linjen. 

Nyckelord

Kontakter

Verkställande direktör Carl Pettersson, begäran om intervju, kommunikationschef Hanna Saira, tfn 050 387 5742

Vice verkställande direktör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668

Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Bilder

Arbetspensionsbolag Elo i Hagalund, Esbo
Arbetspensionsbolag Elo i Hagalund, Esbo
Ladda ned bild

Dokument

Om

Työeläkeyhtiö Elo
Työeläkeyhtiö Elo
Revontulentie 7
02100 ESPOO

020 703 50http://www.elo.fi

Vi är Elo, ett stort finländskt arbetspensionsbolag. Vi sköter om att våra kunder får den pension som de tjänat in. Vi hjälper våra kundföretag att nå framgång och att svara på de föränderliga utmaningarna i arbetslivet. Vi sköter våra kunders pensionstillgångar på ett inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt sätt. Placeringstillgångarna är välspridda både internationellt och i olika tillgångsklasser. De tryggar pensionerna och skapar en grund för en hållbar avkastning i decennier framåt.

Elos marknadsvärdet på placeringstillgångarna är över 29 miljarder euro. Cirka 500 000 arbetstagare och företagare är försäkrade i Elo. Antalet pensionstagare är cirka 244 000.

Elo bildades genom en fusion mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia den 1 januari 2014.

Följ Työeläkeyhtiö Elo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työeläkeyhtiö Elo

Elon suorat kiinteistöt hiilineutraaleiksi vuonna 202716.3.2023 12:26:22 EET | Tiedote

Elo on vuoteen 2027 mennessä kotimaisten suoraan omistamiensa kiinteistöjen energiankäytön osalta hiilineutraali. Elo on keskittynyt toimintansa alusta asti kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Kaikki Elon ostama sähkö on jo nyt hiilineutraalia, ja yhtiö siirtyy uusiutuvaan kaukolämpöön vaiheittain lähivuosien aikana. Elo kasvattaa myös kiinteistöjensä omaa energiatuotantoa ja lisää ympäristösertifioitujen kiinteistöjen osuutta. Elon kotimaisten suorien kiinteistöjen arvo on 2,6 miljardia euroa.

Elo effektiverade sin verksamhet för att skapa en mer kundorienterad kultur och för att uppnå tillväxt – placeringsintäkterna 2022 var -3,7 procent17.2.2023 10:01:00 EET | Tiedote

Totalavkastningen på Elos placeringsverksamhet var negativ som en följd av det allmänt försvagade ekonomiska läget, men under årets sista kvartal var avkastningen positiv. Elo förnyade sin styrnings-modell och effektiverade verksamheten genom att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön och kundbeteendet. Revideringarna syntes i form av en förbättrad kostnadseffektivitet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum