Lapin ELY-keskusLapin ELY-keskusLapin ELY-keskusLapin ELY-keskusLapin ELY-keskus

ELY-keskuksen kautta Lappiin noin 102,9 miljoonaa euroa (korjattu tiedote)

Jaa

ELY-keskuksen kautta Lappiin ohjautui kuluvan vuoden tammi-kesäkuun aikana yhteensä 102,9 miljoonaa euroa. Hankintapäätöksiä tehtiin 73 miljoonalla eurolla, yrityksille ja elinkeinonharjoittajille myönnettiin investointeihin tukea 19,1 miljoonaa ja erilaisia kehittämishankkeita rahoitettiin 10,8 miljoonalla. Rahoitusta myönnettiin yrityksille ja elinkeinonharjoittajille noin 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Lapin materiaalipankki | Petri Teppo
Lapin materiaalipankki | Petri Teppo

Korjaus tiedotteeseen 28.9.2021 klo 15:10: Ingressin aloituslause korjattu muotoon ELY-keskuksen kautta Lappiin ohjautui kuluvan vuoden tammi-kesäkuun aikana yhteensä 102,9 miljoonaa euroa (aiemmin lause oli muodossa "Lapin ELY-keskuksen kautta..."). Rahoitusta ohjautuu Lapin alueelle myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

Yritysrahoituksella on edistetty elpymistä ja uudistumista

Yritysrahoituksen kysyntä on pysynyt vilkkaana. Haasteena on kuitenkin ollut koronapandemian aikana hankkeen kokonaisrahoituksen kokoon saaminen.  
Teollisilla toimialoilla on käynnistetty merkittäviä investointeja, joilla lisätään tuotantokapasiteettia ja tehostetaan tuotantoa esimerkiksi automatisoinnin ja digitalisoinnin avulla. Suurimpana yksittäisenä hankkeena on tuettu Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n uuden digitalisoidun sahalaitoksen rakentamista laitteineen.

Matkailutoimialalla yritykset ovat valmistautuneet kansainvälisen matkailun elpymiseen uudistamalla toimintaansa esimerkiksi panostamalla uusiin elämyspalveluihin ja aktiviteetteihin, hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja ja kehittämällä kansainvälistymisvalmiuksia.

Keväällä käynnistyneellä REACT EU-rahoituksella on tehty investointeja robotiikan ja konenäön hyödyntämiseen sekä energia- ja materiaalitehokkuutta parantaviin laitteisiin. Lisäksi on kehitetty uusia vähähiilisempiä ja digitaalisia palvelukonsepteja. Kesäkuun loppuun mennessä rahoitusta on myönnetty yrityksille yhteensä 4,96 miljoonaa euroa.

Kemi-Tornio alueen äkilliseen rakennemuutokseen liittyen Lappi sai yhteensä 8,5 miljoonaa euroa EAKR- ja kansallista yritystukivaltuutta käytettäväksi. Rahoitus suunnataan erityisesti pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin, joilla luodaan alueelle uusia työpaikkoja.

Elinvoimaa, viihtyisyyttä ja reitistöjä maaseuturahastosta

Maaseuturahaston kautta rahoitettavilla hankkeilla on edistetty ja monipuolistettu maaseudun elinkeinotoimintaa sekä lisätty kylien elinvoimaisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä. Rahoitusta on kohdennettu perinteisen alkutuotannon eli maa-, metsä- ja porotalouden lisäksi erityisesti elintarvike- ja luonnontuotealan sekä matkailun kehittämiseen.

Myös maaseutuyrityksissä on ollut pandemian jäljiltä kiinnostusta yritystoiminnan kehittämiseen, uuden tilanteen edellyttämiin investointeihin sekä muuttuneen asiakaskunnan tarpeisiin vastaamiseen. Investointeja on tehty tuotantotiloihin, koneisiin ja laitteisiin.

Maaseuturahaston hankkeilla on rakennettu maastopyöräreittejä sekä lisätty maaseudun viihtyisyyttä tilanteessa, jossa korona aika on tuonut mukanaan lisääntyvän kiinnostuksen ulkoliikunta-aktiviteetteihin. Paikalliset Leader -ryhmät ovat aktivoineet kyliä oman asuinympäristön kehittämiseen.

Esimerkiksi maaseuturahaston rahoittamassa Avoimet miljööt ja komeat kuistit - hankkeessa huolehditaan Lapin maaseutuympäristöstä ja arvokkaista perinnemaisemista sekä edistetään maaseudun ympäristötyötä ja aktivoidaan maaseudun asukkaita kulttuuriympäristöstä huolehtimiseen.

ESR-hankkeilla digitaalisia taitoja ja resilienssiä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kolme kehittämishankkeiden rahoitushakua: ESR, EAKR (ympäristö) ja ESR REACT EU.  Euroopan sosiaalirahaston REACT EU -rahoituksessa korostuvat kaksi teemaa: digitaalisten taitojen parantaminen sekä yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden eli resilienssin edistäminen.

Rahoitushakujen painotuksissa on huomioitu korona-ajan haasteet. Erityisesti on painotettu työllisyyttä, työmarkkinoiden kohtaantoa sekä alueiden elinvoimaa. Lisäksi korostettiin yritysten ja yrittäjien työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämistä sekä muutostilanteisiin sopeutumista erityisesti matkailussa ja naisvaltaisilla palvelualoilla.

Koulutuksia ja palveluja täsmätarpeisiin 

Alkuvuoden julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin liittyvissä koulutus- ja palveluhankinnoissa on kiinnitetty huomiota erityisesti Lapin suurhankkeisiin ja osaavan työvoiman tarpeeseen. Ammatilliset sekä alalle valmentavat kuljetus-, rakennus- ja metsäalan koulutukset kilpailutettiin. Koulutusten käynnistyminen ajoittuu pääasiassa syksylle 2021. Uusina hankintoina olivat mukana esimerkiksi malminetsijän urapolkukoulutus sekä metsä- ja kuljetusalan tutustumiskoulutukset.

Matkailun haasteelliseen tilanteeseen haettiin ratkaisuja innovatiivisella koulutusten hankintakierroksella.  Koulutusten teemojen toivottiin liittyvän erityisesti esimerkiksi Green Dealiin, kulttuurimatkailuun sekä kestävään ja vastuulliseen matkailuun. Koulutusten kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, lomautetut ja työhakijana olevat yrittäjät. Koulutukset käynnistyvät syksyllä 2021. Näissä matkailualan koulutushankinnoissa huomioitiin myös Utsjoen alueen tarpeet tilanteessa, jossa Tenojoen lohenkalastus kiellettiin tältä kesältä.

Yritysten vaikeaan tilanteeseen liittyen uutena palveluna Lapissa otettiin käyttöön Voimaa eteenpäin -palvelu. Palvelu on suunnattu alueella toimiville yrityksille. Matalan kynnyksen rinnallakulkijapalvelu tukee ja auttaa pienyrityksiä tarjoamalla henkilökohtaista asiantuntija-apua toimintakyvyn edistämiseen. Palvelua on mahdollista saada myös englanniksi ja osallistuminen onnistuu tarvittaessa anonyymisti.

Kemijärvelle etsitään uusia kalastajia

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kautta edistetään muun muassa kestävää kalastusta ja vesiviljelyä sekä työllisyyttä. Mainio esimerkki Lapin alueelta on Kemijärven Kehitys Oy:n Kaupallisia kalastajia Kemijärvelle -hanke, jossa etsitään uusia kalastajia paikkakunnalle. Tavoitteena on turvata kaupallisen kalastuksen jatkuvuus ja kehittyminen. Hankkeella pyritään herättämään nuorten kiinnostus ammattia kohtaan ja kertomaan valtakunnallisesti Kemijärvestä kalastajan työpaikkana.

Paikallisia toimijoita aktivoidaan vesistöjen kunnostus- ja hoitotyöhön

Vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi on järjestetty koulutusta ja opastusta mm. vesistöjen tilan arviointiin, kunnostusmahdollisuuksiin ja -menetelmiin. Esimerkiksi VESKU II -hankkeella aktivoidaan ja opastetaan yhdistyksiä, järjestöjä, osakaskuntia ja muita toimijoita vesistöjen hoitajiksi tarjoten asiantuntija-apua paikallisten vesistönkunnostus- ja hoitohankkeiden käynnistämiseksi ja lähivesien hoitoon Kemijärven, Posion, Ranuan, Rovaniemen ja Simon kuntien alueella. Hanketta hallinnoi Osuuskunta Virtatiimi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 125 000 euroa, josta ELY-keskuksen avustuksen osuus on 95 000 euroa. Hankkeen osarahoittajina ovat hankealueen kunnat.

Tienpidon hankintojen kilpailutukset painottuvat alkuvuoteen

Tienpidon urakoiden kilpailutukset painottuvat alkuvuoteen, koska maanrakentamisen parhaat olosuhteet ovat sulan maan aikaan. Tavalliseen tapaan maanteiden viisivuotiset hoitourakat ovat suurimpia hankintoja. Alkuvuonna hankituista rakennusurakoista suurin on maantien 955 parantaminen välillä Köngäs-Hanhimaa Kittilässä.

Lisätietoja rahoituskatsauksesta

Rahoituskatsaukseen kootut tiedot sisältävät ELY-keskuksen kautta ohjautuvan EU-osarahoitteisen rahoituksen sekä suurimman osan kansallisesti rahoitetuista tuista ja hankinnoista. Huomioitavaa: luvut eivät sisällä yrityksille myönnettyä kansallista koronatukea tai maaseudun yritysten, alkutuotannon tai kalatalouden väliaikaisia tukia.

Katsoaksesi videon lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.Kaupallisia kalastajia Kemijärvelle - Lapin järvimailla

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

- yritysrahoitus ja rakennerahastohankkeet: yksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150
- maaseuturahaston hankkeet: ryhmäpäällikkö Anne Ristioja, puh. 0295 037 118
- vesistökunnostushankkeet: vesitalousasiantuntija Reijo Kallioniemi, puh. 0295 037 346
- työvoimakoulutus- ja työvoimapalveluhankinnat: yrityspalveluasiantuntija Minna Uusihanni, puh. 0295 037 139
- tienpidon hankinnat: yksikön päällikkö Olli Mourujärvi, puh 0295 037 241

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Kuvat

Lapin materiaalipankki | Petri Teppo
Lapin materiaalipankki | Petri Teppo
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Rovaniemi: Hallituskatu 3 B (valtion virastotalo)
Kemi: Valtakatu 28

0295 037 000http://www.ely-keskus.fi/lappi

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapin ELY-keskus

Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke käynnistyi Lapin ELY-keskuksessa20.9.2021 10:45:42 EEST | Tiedote

Hankkeessa rakennetaan Lapin alueen toimijoille elinvoimaa ja työllisyyttä edistävä yhteistyön toimintamalli. Mallissa hyödynnetään monipuolista tietoaineistoa ja tiedolla johtamista. Lisäksi kokeillaan erilaisia toimintamalleja ja pilotoidaan ketteriä kehittämistoimenpiteitä eri työnhakijakohderyhmille ja erilaisiin rakennemuutostilanteisiin sekä kehitetään seurantamalleja vaikutusten seurantaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme