ELY-keskukset

En handledning för att använda numeriska modeller vid miljökonsekvensbedömning av industrianläggningar utarbetas

Dela

I ett projekt som koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland och finansieras av miljöministeriet utarbetas en handledning i användning och tolkning av olika slags simuleringar för bedömning av utsläpp och miljökonsekvenser från industrianläggningar i MKB-processen och tillståndsprövningar.

Utöver Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland genomförs projektet av Finlands miljöcentral och Geologiska forskningscentralen samt konsulter. I arbetet med handledningen deltar även olika intressegrupper genom workshoparbete. Handledningen blir klar i slutet av 2022.

Handledningen ger myndigheter information om hur simuleringsresultat och de osäkerheter dessa är förenade med bör tolkas i MKB-processer och tillståndsprövningar, som stöd i beslutsfattande.

Handledningen har som mål att förbättra kvaliteten på MKB-dokument och tillståndsansökningar samt stöda MKB-processer och tillståndsprövningar och göra dem smidiga genom att ge myndigheter, verksamhetsutövare och konsulter tillgång till bästa möjliga information för tolkningen.

Handledningen ger information om hur, när och i vilken omfattning man i industriella projekt bör simulera spridningen av utsläpp (buller, vatten, damm, luft, lukt) från verksamheten och de miljökonsekvenser detta ger upphov till. I handledningen behandlas simuleringsprocesser, behov av uppgifter för simuleringar, felkällor och bedömning av osäkerhet samt beskrivning av simuleringsresultat och osäkerhet i de dokument som utarbetas.

I handledningen beskrivs hur speciella egenskaper i olika industrigrenar bör beaktas vid simuleringen av olika utsläpp och konsekvenser, samt presenteras exempel på god praxis vid användning av simulering i miljökonsekvensbedömning.

Syftet med handledningen är att göra det enklare att bedöma om simuleringen grundar sig på tillräckliga bakgrunds- och utgångsdata, om de använda modellerna lämpar sig för objektet och dess karakteristika, om simuleringens resultat är tillförlitligt och hur olika felkällor och osäkerheter har beaktats i tolkningen av resultaten.

I bakgrunden finns ett ökande behov av allt noggrannare utredning av utsläpp och miljökonsekvenser under hela livscykeln för industriella projekt, vilket har ökat användningen av simuleringar, deras tyngd och samtidigt visat på betydelsen av osäkerhetsfaktorerna i beslutsfattandet.

Simulering har ofta en central roll speciellt när det gäller bedömningen av konsekvenser för luft och vattendrag i olika industribranscher.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Kajanaland
ledande miljöexpert Soile Nieminen
tfn 0295 023 818, soile.nieminen@ely-keskus.fi

miljöexpert Joni Kivipelto
tfn 0295 023 904, joni.kivipelto@ely-keskus.fi

Finlands miljöcentral
forskare Janne Juntunen
tfn 0295 251 240, janne.juntunen@syke.fi

Geologiska forskningscentralen
forskare Tatu Lahtinen
tfn 0295 032 148, tatu.lahtinen@gtk.fi

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta: Vieraskielisyys ja maahanmuuttajuus eivät saisi olla perusteluja ohjata asiakas työllisyyden kuntakokeiluun (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala)17.8.2022 10:24:37 EEST | Tiedote

Neuvottelukunnan asiantuntijoiden mukaan työllisyyden kuntakokeilujen haasteet, epäkohdat ja pirstaleisuus näkyvät asiakkaille ja sidosryhmille. Itä-Suomen ETNO:n asiantuntijat haluavat kannanotossaan tuoda esille maahanmuuttajille tarjottavien työllistymistä edistävien palveluiden toimivuutta työllisyyden kuntakokeiluissa.

Sinilevätilanne vaihteleva Saaristomerellä ja Selkämerellä, sisävesissä viime viikkojen kaltainen (Varsinais-Suomi, Satakunta)11.8.2022 11:44:26 EEST | Tiedote

Viime viikonlopun kovien tuulten myötä sinilevät sekoittuivat vesiin ja alkuviikon lämpimän sään seurauksena runsastuivat paikoitellen koko merialueella. Avomerellä sinilevät runsastuivat etenkin Saaristomeren eteläosassa. Sisävesissä sinilevää on tavattu paikoitellen runsaastikin, mutta tilanne on pysynyt pitkälti viime viikkojen kaltaisena.

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)11.8.2022 11:07:21 EEST | Tiedote

Vuoden 2022 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista kaksi hanketta rahoitettiin. Tukea haettiin yhteensä yli 600 000 euron edestä. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum