ELY-keskukset

En handledning för att använda numeriska modeller vid miljökonsekvensbedömning av industrianläggningar utarbetas

Dela

I ett projekt som koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland och finansieras av miljöministeriet utarbetas en handledning i användning och tolkning av olika slags simuleringar för bedömning av utsläpp och miljökonsekvenser från industrianläggningar i MKB-processen och tillståndsprövningar.

Utöver Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland genomförs projektet av Finlands miljöcentral och Geologiska forskningscentralen samt konsulter. I arbetet med handledningen deltar även olika intressegrupper genom workshoparbete. Handledningen blir klar i slutet av 2022.

Handledningen ger myndigheter information om hur simuleringsresultat och de osäkerheter dessa är förenade med bör tolkas i MKB-processer och tillståndsprövningar, som stöd i beslutsfattande.

Handledningen har som mål att förbättra kvaliteten på MKB-dokument och tillståndsansökningar samt stöda MKB-processer och tillståndsprövningar och göra dem smidiga genom att ge myndigheter, verksamhetsutövare och konsulter tillgång till bästa möjliga information för tolkningen.

Handledningen ger information om hur, när och i vilken omfattning man i industriella projekt bör simulera spridningen av utsläpp (buller, vatten, damm, luft, lukt) från verksamheten och de miljökonsekvenser detta ger upphov till. I handledningen behandlas simuleringsprocesser, behov av uppgifter för simuleringar, felkällor och bedömning av osäkerhet samt beskrivning av simuleringsresultat och osäkerhet i de dokument som utarbetas.

I handledningen beskrivs hur speciella egenskaper i olika industrigrenar bör beaktas vid simuleringen av olika utsläpp och konsekvenser, samt presenteras exempel på god praxis vid användning av simulering i miljökonsekvensbedömning.

Syftet med handledningen är att göra det enklare att bedöma om simuleringen grundar sig på tillräckliga bakgrunds- och utgångsdata, om de använda modellerna lämpar sig för objektet och dess karakteristika, om simuleringens resultat är tillförlitligt och hur olika felkällor och osäkerheter har beaktats i tolkningen av resultaten.

I bakgrunden finns ett ökande behov av allt noggrannare utredning av utsläpp och miljökonsekvenser under hela livscykeln för industriella projekt, vilket har ökat användningen av simuleringar, deras tyngd och samtidigt visat på betydelsen av osäkerhetsfaktorerna i beslutsfattandet.

Simulering har ofta en central roll speciellt när det gäller bedömningen av konsekvenser för luft och vattendrag i olika industribranscher.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Kajanaland
ledande miljöexpert Soile Nieminen
tfn 0295 023 818, soile.nieminen@ely-keskus.fi

miljöexpert Joni Kivipelto
tfn 0295 023 904, joni.kivipelto@ely-keskus.fi

Finlands miljöcentral
forskare Janne Juntunen
tfn 0295 251 240, janne.juntunen@syke.fi

Geologiska forskningscentralen
forskare Tatu Lahtinen
tfn 0295 032 148, tatu.lahtinen@gtk.fi

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Man har tagit itu med utmaningarna med vattenskyddet inom jordbruket (Egentliga Finland, Satakunta)20.1.2022 10:14:07 EET | Tiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland har utrett utmaningarna med vattenskyddet inom jordbruket som en del av Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt. Utmaningarna har sammanställts i rapporten Maatalouden vesiensuojelun pullonkaulat som publicerades i slutet av 2021. I utredningen av utmaningarna med anknytning till vattenskyddet inom jordbruket deltog områdets jordbrukare och myndigheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum