Aluehallintovirasto

Enkät: Elevernas behov av stöd inom den grundläggande utbildningen har ökat avsevärt under coronaepidemin

Dela

Effekterna av coronaepidemin har varit synliga i skolorna och inom småbarnspedagogiken i form av ett ökat stödbehov hos barn, unga och familjer. I svaren på enkäten för anordnare av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik betonas oron över ökningen i inlärningssvårigheter, utmattning och psykiska symtom.

Regionförvaltningsverkens och undervisnings- och kulturministeriets (UKM) meddelande

Regionförvaltningsverket samt undervisnings- och kulturministeriet har samlat information om coronasituationen med hjälp av enkäter som riktats till anordnare av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik. De senaste enkäterna genomfördes 2–9.6.2021 och gäller verksamheten 2020–2021. Enkäten för anordnare av grundläggande utbildning besvarades av 203 kommuner (svarsprocent 69,3) och 39 privata anordnare av grundläggande utbildning. Enkäten för småbarnspedagogiken besvarades av 205 kommuner (svarsprocent 69,7) och 156 privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken.

”Utan välmående kan man inte lära sig” – utmaningarna i elevernas och familjernas ork ökar behovet av stöd

Inom den grundläggande utbildningen bedöms elevernas behov av stöd vara anmärkningsvärt större än under läsåren före coronaepidemin. Sammanlagt 85 procent av de utbildningsanordnare som besvarade enkäten bedömde elevernas behov av stöd på allmän nivå som antingen större än vanligt (74 %) eller betydligt större (11 % av respondenterna).

Fyra femtedelar (81 %) av respondenterna bedömde att behovet av stöd för inlärningen (stöd som ges genom inlärningsarrangemang, specialundervisning) var åtminstone större än normalt. Inlärningssvårigheter påverkas av hemmens olika möjligheter att stödja eleven. Oron är ojämlikhet bland eleverna: allra mest har coronasituationen försvåra skolarbetet av de elever som redan från tidigare haft utmaningar med inlärningen.

Av respondenterna bedömde 85 procent att behovet av elevvårdsstöd var åtminstone större än normalt. Det anses till exempel i allmänhet finnas ett större behov av skolkuratorernas samt hälso- och sjukvårdspersonalens tjänster, eftersom utmaningarna med den mentala hälsan, inlärningsfärdigheterna och beteendet har ökat. I de öppna svaren betonas oron över elevernas välbefinnande och ork. Respondenterna bedömde att försämringen av elevernas och familjernas välmående också ligger bakom de ökade inlärningssvårigheterna.

Coronasituationen har ökat frånvaron från undervisningen. Var fjärde (26 %) utbildningsanordnare bedömde att antalet olovliga frånvaron har ökat under coronaepidemin och flera än var sjunde (16 %) bedömde att andelen elever som inte deltar i undervisningen har ökat. Flera respondenter lyfte fram att ingripande i frånvaron från distansundervisning är svårt.

Långvariga effekterna väcker oro – resurser behövs för att ingripa i problemen i tid

Svaren från både den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken skvallrar om en oro för coronaepidemins eventuella långvariga effekter på barns och ungas framtid. Coronasituationen har också varit mycket belastande för personalen. Respondenterna betonar att tilläggsresurser behövs även i fortsättningen för att man ska kunna svara på välfärds- och inlärningsunderskottet.

Respondenterna inom den grundläggande utbildningen behöver resurser särskilt för elevvården, stöd för inlärning och personalens välbefinnande samt fortbildning. Inom småbarnspedagogiken betonas utmaningarna i tillgången till utbildad personal och behovet av stöd för familjerna. För att tjänsterna inom småbarnspedagogiken ska kunna tryggas även under undantagsförhållanden måste man fästa större uppmärksamhet vid utarbetandet av beredskapsplaner än i nuläget.

Trots utmaningarna har man lyckats anordna grundläggande utbildning och småbarnspedagogik även under coronaepidemin och aktivt tagit i bruk nya verksamhetsmodeller. - Ett stort tack till anordnarna av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik för deras värdefulla arbete i de utmanande förhållandena. Tack också till alla som besvarat enkäten för att ni producerat viktig information om skolornas och småbarnspedagogikens vardag under coronaepidemin, säger Mari Kyllönen, överinspektör för undervisningsväsendet vid regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet har regelbundet skickat enkäter till anordnare av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik sedan våren 2020. Genom enkäterna har man kartlagt coronasituationens effekter på den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.

De senaste enkätrapporterna finns på avi.fi: Lägesbild från den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.

Mer information

Regionförvaltningsverken:

Överinspektör för undervisningsväsendet Mari Kyllönen, tfn 0295 018 664
Kommunikationskoordinator Oskar Karlsson, tfn 0295 018 071
fornamn.efternamn@rfv.fi

Undervisnings- och kulturministeriet:

Undervisningsråd Tarja Kahiluoto, tfn 0295 330386, tarja.kahiluoto@minedu.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työntekijä loukkaantui laskiessaan alas sähkölinjaa – sakot työnjohtajalle ja yhtiölle22.7.2021 11:44:26 EEST | Tiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 22.6.2021 tuominnut sähkönjakelu- ja voimansiirtoverkkojen palveluita tarjoavan yhtiön 17 500 euron suuruiseen yhteisösakkoon ja yhtiön työnjohtajan 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Työntekijä loukkaantui laskiessaan sähköjohtoa alas kahden sähköpylvään väliltä. Tapaturmassa loukkaantunut työntekijä oli jäänyt noin 10-15 minuutiksi roikkumaan pää alaspäin oikean jalan pylväskengän varaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum