ELY-keskukset

Entrepreneurs’ distress evident in massive increase in need for financial advice

Share

The Yrittäjän talousapu counselling service for entrepreneurs provides assistance for business-owners experiencing financial and payment difficulties. The national Talousapu helpline will be augmented with an online service and regional services. Entrepreneurs’ distress has been evident in the telephone service, which has experienced a 350 per cent increase in demand due to the Covid-19 pandemic and the resulting restrictions. The objective is for entrepreneurs to recognise their financial difficulties in time and to have the courage to ask for help.

Number of calls mounts during pandemic year

Many entrepreneurs who had already been struggling saw their financial situation significantly worsen over the past year. Usually, one and a half thousand entrepreneurs contact the Talousapu helpline annually, but in the last year, the number of calls grew to more than seven thousand. The helpline provides entrepreneurs with free-of-charge, confidential and impartial assistance for their situation from financial and reorganisation experts. Based on the information they receive from the caller, the expert makes an assessment of the company’s financial situation and advises the entrepreneur. Often, help is just a phone call away. At the address yrittajantalousapu.fi, entrepreneurs can find information and instructions related to business financials.

The objective of the service is also to prevent financial difficulties and to influence attitudes – temporary difficulties are part and parcel of many entrepreneurs’ lives. They should be easy to talk about openly and without shame.

“It is important for entrepreneurs to learn to identify financial and payment difficulties in time, so that the business’s operations can be turned around and made profitable. Reacting early enough also makes it possible to wind down the business, if required, with as few additional costs as possible for both the entrepreneur and society at large. Few entrepreneurs know that closing down a business can result in significant costs,” explains Development Manager Jari Leskinen from TE-asiakaspalvelukeskus (customer service centre of the employment and economic development administration) which is behind the service.

“Yrittäjän talousapu is an extremely welcome and highly anticipated service. The goal is to identify a business’s financial challenges in time and find solutions for them together with the entrepreneur. If we succeed in this, which I believe we will, it will make many entrepreneurs’ daily lives that much easier and save them from many a sleepless night,” says CEO Mikael Pentikäinen from the Federation of Finnish Enterprises.

Regional services to support entrepreneurs

In addition to the telephone and online services, entrepreneurs will receive support from a regional network of experts around Finland. The regional experts will offer personal support, close to the entrepreneur. “Help needs to be close to the entrepreneur. That is why the Federation of Finnish Enterprises with its 20 regional organisations is an excellent financial advice partner. Our networks and contacts are at your service,” sums up Pentikäinen from the Federation.

In addition to the Federation of Finnish Enterprises, the regional network includes several parties, such as Business Mentors Finland and regional development companies. They are looking for more experts to get involved.

Yrittäjän talousapu counselling service is available

in Finnish, Mon–Fri, 9 am–4 pm at 0295 024 880 (lnc/mnc)
in Swedish, Thu, 9 am–4 pm at 0295 024 881 (lnc/mnc)
in English, Tue and Fri, 9 am–4 pm at 0295 024 882 (lnc/mnc)
Yrittajantalousapu.fi

Yrittäjän talousapu counselling service is coordinated by TE-asiakaspalvelukeskus jointly run by the Centre for Economic Development, Transport and the Environment and the TE Office (Employment and Economic Development Office), under the Ministry of Economic Affairs and Employment. The service is being developed as part of the EU-wide Early Warning Europe system.

Contact details

Jari Leskinen
Development Manager
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus
02950 24468
jari.s.leskinen@ely-keskus.fi

Hanna Tarvainen
Service Management Specialist
Federation of Finnish Enterprises
040 7511 166
hanna.tarvainen@yrittajat.fi 

Keywords

Images

About ELY-keskukset

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Subscribe to releases from ELY-keskukset

Subscribe to all the latest releases from ELY-keskukset by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from ELY-keskukset

Rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)23.6.2021 12:07:02 EEST | Tiedote

Vuoden 2021 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä yksi hakemus. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Nästan 1,6 miljoner euro från programmet för effektiviserat vattenskydd till förbättring av kvaliteten på dagvatten och avlägsnande av skadliga ämnen23.6.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och miljöministeriet informerar: Programmet för effektiviserat vattenskydd finansierarelva dagvattenprojekt. Dagvattnens kvalitet förbättras och skadliga ämnen avlägsnas från dem i de projekt som understöds. Skadliga ämnen kommer i vattendragen från avloppsreningsverk samt dagvattnen, dvs. från städernas byggda ytor som sköljning av smält- och regnvatten. I projekten utreds bland annat mängden skadliga ämnen och utsläppskällor i dagvattnen. Dessutom utvecklas metoder för att kontinuerligt följa upp kvaliteten på och belastningen av dagvattnen samt för rengöring av dagvattnen. I projekten samlar man in ny information om kvaliteten på dagvattnen i identifierade riskområden och utreder möjligheterna för att avlägsna skadliga ämnen från dagvattnen (bland annat bygg- och rivningsplatser).Dessutom samlar man in information och utökar förståelsen för hur de naturliga dagvattenkonstruktionerna fungerar och för dagvattenhantering under byggti

Hulevesien laadun parantamiseen ja haitallisten aineiden poistamiseen lähes 1,6 miljoonaa euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta23.6.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: Vesiensuojelun tehostamisohjelma rahoittaa yhtätoista hulevesihanketta. Avustettavilla hankkeilla parannetaan hulevesien laatua ja poistetaan niiden sisältämiä haitallisia aineita. Haitallisia aineita päätyy vesistöön jäteveden puhdistamoista sekä hulevesistä eli kaupunkien rakennetuilta pinnoilta sulamis- ja sadevesien huuhtomana. Hankkeissa muun muassa selvitetään hulevesien sisältämien haitallisten aineiden määriä ja päästölähteitä, kehitetään menetelmiä hulevesien laadun ja kuormituksen jatkuvatoimiseen seurantaan sekä kehitetään uusia hulevesien puhdistusmenetelmiä. Hankkeissa kerätään uutta tietoa tunnistettujen riskialueiden huleveden laadusta ja selvitetään vaarallisten aineiden poistomahdollisuuksia hulevesistä (muun muassa rakennus- ja purkutyömaat).Lisäksi hankkeissa kerätään tietoa ja lisätään ymmärrystä luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toimivuudesta ja rakentamisen aikaisten huleve

Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnitteleman Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu (Varsinais-Suomi, Satakunta)21.6.2021 11:47:59 EEST | Tiedote

Varsinais-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnittelemaa Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja: Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta. Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan yhtenäiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 128 km2. Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–20 MW. Merituulipuisto rakennetaan VE1:n mukaiselle alueelle sekä sen itäpuolelle laajennusosalle, jolloin yhte

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom