Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Pohjalaismaakunnat)

Jaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin, vesistökunnostusten ja vesien hoidon toimenpiteiden toteuttamiseen, vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia Etelä-Pohjanmaan alueella toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin. Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta maa- ja metsätalouden vesien hallinnan edistämiseen ja Kainuun ELY-keskukselta haitallisten vieraslajien torjuntaan.

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2020. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2021 talousarviossa niihin määrärahat. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustuksia voi hakea myös rakennuksen pihapiirin tai muun välittömän ympäristön kunnostamiseen sekä muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin.Avustuksia voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

 • Lisätietoja: Ylitarkastaja Juhani Hallasmaa, puh. 0295 027 458

Saariston ympäristönhoito

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella saaristoa on Maalahdessa, Luodossa, Mustasaaressa, Närpiössä sekä Vöyrillä. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet sekä luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

 • Lisätietoja: Ylitarkastaja Hannu Mahla, puh. 0295 027 874

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä riskipohjavesialueille sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

 • Lisätietoja:
  Alueidenkäyttö- ja vesihuoltoyksikön päällikkö Jyrki Palomäki, puh. 0295 027 894
  Etelä-Pohjanmaa: Ylitarkastaja Tilda Rantataro, puh. 0295 027 668
  Keski-Pohjanmaa: Ylitarkastaja Anne Petäjä-Ronkainen, puh. 0295 024 221
  Pohjanmaa: Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh. 0295 027 671

Vesistökunnostukset ja vesien hoidon toimenpiteiden toteuttaminen

Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki- ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden vaikuttavimmin edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Tavoitteiden toteuttamiseksi kuntien, kalatalousalueiden, osakaskuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden toiminta on tärkeää. Tukea voidaan myöntää myös yhteistyöverkostojen toiminnan kehittymiseen. Hankkeiden arvioinnissa on eduksi, jos toimenpiteiden tarve on tunnistettu vesienhoidon toimenpideohjelmissa, kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski ja toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä hyötyjä, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä.

 • Lisätietoja:
  Etelä-Pohjanmaa: vesienhoidon asiantuntija Hanna Välimaa, puh. 0295 027 383
  Pohjanmaa: vesitalousasiantuntija Erika Saarenpää, puh. 0295 028 027
  Keski-Pohjanmaa: vesitalousasiantuntija Marko Aalto, puh. 0295 027 971
  Vesitaloussuunnittelija Riku Palo, puh. 050 396 7342
  Vesistöjen kunnostusryhmän ryhmäpäällikkö Vincent Westberg puh. 0295 027 932

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistäminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta voi hakea avustusta eri puolilla Suomen toteutettaville hankkeille, joiden tavoitteena on edistää maa- ja metsätalouden vesienhallintaa, valuma-aluetasoista kestävää vesitalouden suunnittelua ja toteutusta, peltomaan kasvukuntoa, sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Rahoitettavien toimenpiteiden tulee vahvistaa maa- ja metsätalouden sopeutumista muuttuviin sää- ja vesioloihin sekä parantaa maatilatalouden toimintaedellytyksiä niin ilmasto- ja ympäristökestävyyden kuin kannattavuuden näkökulmasta. Tuettavat toimenpiteet voivat olla sekä alueellisia yhteistyöhankkeita että paikallisia kokeiluhankkeita.

 • Lisätietoja:
  Johtava vesitalousasiantuntija Anne-Mari Rytkönen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038083
  Johtava vesitalousasiantuntija Eeva Nuotio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 028025

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö

Vesitaloushankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen, vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tukea on mahdollista suunnata myös tulvasuojelun ja peltojen vesienhallinnan edistämiseen. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen.

 • Lisätietoja:
  Tulvasuojelu- ja kuivatusryhmän ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962
  Vesitalousasiantuntija Petter Höglund, puh. 0295 027 810

Kalataloudelliset kunnostukset

Varsinais-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmassa. Tuettavilla hankkeilla toteutetaan myös kansallista ohjelmaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

 • Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta: Kalastusmestari Kyösti Nousiainen, puh. 0295 028 602

Haitallisten vieraslajien torjunta

Kainuun ELY-keskukselta voi hakea eri puolilta Suomea avustuksia haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaiseen torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan toteuttamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittaman määrärahan puitteissa. Avustusta voidaan myöntää hankkeiden toteuttamisesta, neuvonnasta ja jälkiseurannasta aiheutuviin kustannuksiin. Avustushaku on jatkuva ja se avautuu 15.10.2020.

 • Lisätietoja Kainuun ELY-keskuksesta: Vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen, puh. 0259 023 799

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali. Tämän vuoden haussa painotetaan hankkeita, jotka edistävät ilmastokasvatusta ja aktiivista ilmastokansalaisuutta, luonnon monimuotoisuuden merkityksen ymmärtämistä ja monimuotoisuutta tukevia tekoja tai osallisuutta kulttuuriympäristöjen hoidossa ja kokemisessa ja kulttuuriympäristön hyvinvointivaikutusten huomaamista.

 • Lisätietoja Keski-Suomen ELY-keskuksesta: Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, puh. 0295 024 669

Haku

Hakemukset on toimitettava viimeistään 30.11.2020. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Kalatalous/Ympäristö > Rahoitus ja avustukset   

Toimitusosoitteet:

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi tai postitse Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 156, 60101 Seinäjoki.
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus (kalataloudelliset kunnostukset): kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse Varsinais-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 236, 20101 Turku.
 • Keski-Suomen ELY-keskus (ympäristökasvatus ja -valistus): kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä.
 • Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus (maa- ja metsätalouden vesienhallinta): kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi tai postitse Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 86, 90101 Oulu.
 • Kainuun ELY-keskus (haitallisten vieraslajien torjunta): kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai postitse Kainuun ELY-keskus, kirjaamo, PL 115, 87101 Kajaani

Lisätietoja antavien henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja myös: Ympäristöasioiden asiakaspalvelusta, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Avainsanat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Valtatien 18 rakentaminen Pelmaan liittymässä, Seinäjoki21.10.2020 09:26:47 EESTTiedote

Työt Pelmaan risteyksessä ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Viikon 44 alussa valtatien 18 liikenne käännetään uudelle rakennetulle linjaukselle. Arvioitu ajankohta on 25. ja 26.10.2020 välinen ilta/yö. Ajankohta voi muuttua, mikäli sääolosuhteet eivät ole suotuisat. Samalla myös valtateiden 18 ja 16 risteys muuttuu uuteen rakennettuun paikkaansa. Työkoneita kulkee edelleen liikennöidyillä väylillä ja alueella on alennettu nopeusrajoitus. Työt kohteessa jatkuvat aina marraskuun 2020 loppuun saakka, jolloin urakka on valmis.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme