Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ett beslut om användningen av olika utrymmen träder i kraft i Södra Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikt den 7 januari 2022

Dela

Regionförvaltningsverket ålägger aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänhet att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronasmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Beslutet är i kraft inom kommunerna i Södra Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikt under tiden 7.1 - 31.1.2022.

Det beslut baserat på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar som regionförvaltningsverket idag har fattat innebär att aktörer som ansvarar för olika utrymmen är tvungna att anpassa sin verksamhet så att smittrisken till följd av närkontakter kan förhindras. Aktören kan välja lämpliga tillvägagångssätt för att uppfylla skyldigheterna enligt beslutet.

Det nya beslutet inverkar inte på de gällande begränsningarna av sammankomster. För närvarande är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer förbjudna i Södra Österbotten och inom Vasa sjukvårdsdistrikt offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer.

Tidigare pressmeddelande om sammankomstbegränsningarna inom Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt (avi.fi, 23.12.2021)

Tidigare pressmeddelande om sammankomstbegränsningarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt (rfv.fi, 31.12.2021)

Regionförvaltningsverket kan endast införa restriktioner om de är nödvändiga för att förhindra spridning av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med hur epidemiläget i sjukvårdsdistrikten utvecklas och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.

Många olika slags utrymmen och verksamheter berörs - smittspridning kan förhindras på olika sätt

Beslutet som baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar gäller en mängd olika utrymmen för kunder och allmänhet (exempelvis affärer, idrottsutrymmen, bibliotek, muséer och teatrar). Enligt beslutet måste de som ansvarar för användningen av utrymmena ordna verksamheten så att det går att förhindra risk för smitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Aktören kan exempelvis begränsa antalet kunder, ordna så att besökarna deltar i olika omgångar och/eller arrangera utrymmet och placeringen av kundplatserna. Några krav på specifika meteravstånd finns dock inte i beslutet.

Beslutet tillämpas inte på läroanstalters verksamhet, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

Beslutet gäller oberoende av kundantal utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet, såsom gym, utrymmen för inomhusidrott och allmänna bastur. För övriga utrymmen ska beslutet iakttas om det är fråga om ett utrymme inomhus för mer än 10 personer eller ett utrymme utomhus för mer än 50 personer.

Beslutet om användningen av utrymmen gäller också exempelvis barns och ungas hobbyverksamhet. Beslutet förhindrar inte hobbyutövning, utan verksamheten kan fortfarande ordnas genom ökade hälsosäkerhetsåtgärder. Ett sätt att förhindra smitta som aktörerna kan överväga är att exempelvis begränsa föräldrarnas vistelse i barnens hobbyutrymmen. 

Skriftlig plan över säkerhetsåtgärderna krävs

Aktören måste utarbeta en skriftlig plan för vilka åtgärder den vidtar för att förhindra smittrisken till följd av närkontakter mellan kunderna eller deltagarna. Om aktören kräver att kunderna eller de som deltar i verksamheten ska uppvisa coronapass ska även detta antecknas i planen. Planen ska hållas framlagd så att kunderna och de som deltar i verksamheten kan se den.

Användningen av coronapasset är genom statsrådets beslut begränsad till och med 20.1.2022

Enligt 58 i § i lagen om smittsamma sjukdomar kan verksamhetsutövare ta i bruk coronapasset som ett alternativ till gällande coronabegränsningar i de utrymmen som anges i paragrafen.

Användningen av coronapasset har emellertid genom statsrådets beslut begränsats på viss tid 30.12.2021–20.1.2022. Under den perioden kan coronapasset inte användas som ett alternativ till regionala begränsningar vid offentliga tillställningar eller i kundutrymmen. Verksamhetsutövaren måste alltså följa den gällande begränsningen. Förordningen gäller i områden där coronaepidemin är i samhällsspridning.

Verksamhetsutövaren kan emellertid även under den tid förordningen är i kraft förutsätta att kunder och deltagare uppvisar coronapass. Begränsningarna kan emellertid inte kringgås genom användning av coronapass, utan den som disponerar över utrymmena eller verksamhetsutövaren måste iaktta gällande begränsningar.

Mer information om coronapasset och användningen av det samt begränsningar som rör användningen av olika utrymmen finns på regionförvaltningsverkets webbsidor.

Mer information:

Vanliga frågor om coronan på rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands förordnanden (rfv.fi: offentliga delgivningar)
Regionförvaltningsverkets kundservice
Plan enligt 58 h § i lagen om smittsamma sjukdomar
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt
Vasa sjukvårdsdistrikt
Tillfälliga undantag i användningen av coronapass (stm.fi)

Press och media:

regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786

jurist Markus Heinänen, tfn 0295 018 022
överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Koronarestriktionerna i Egentliga Finland och Satakunta förlängs med viss precisering - barns och ungas hobbyverksamhet kan fortsätta14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger och preciserar de beslut om restriktioner som redan gäller i Egentliga Finland och Satakunta. Det ena av de nya besluten gäller förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt åtgärder som ska vidtas i olika slags utrymmen för att förebygga spridning av coronaviruset. Det andra beslutet innebär stängning av vissa sådana utrymmen för kunder och deltagare där smittrisken inte i tillräcklig utsträckning går att minska genom att arrangera utrymmena. Besluten är i kraft under tiden 16 - 28.1.2022.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin - lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa ja tarkentaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa jo voimassa olevia määräyksiä. Toinen uusista päätöksistä koskee yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä ja erilaisissa tiloissa tehtäviä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toinen päätös määrää pidettäväksi suljettuna tiettyjä asiakas- ja osallistujatiloja, joissa tartunnan riskiä ei voida tilajärjestelyin riittävästi vähentää. Päätökset ovat voimassa 16.-28.1.2022.

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Beredskapen handlar också centralt om förmågan att föreställa sig olika och okända hot14.1.2022 14:40:49 EET | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 13 januari 2022 till årets första möte för att uppdatera lägesbilden av covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer. Forskaren Ossi Heino från Tammerfors universitet berättade för beredskapskommissionen om krisinlärning ur ett kritiskt och djupare perspektiv.

Kokoontumisrajoitus kiristyy ja tiloja määrätään suljettavaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 17.1. alkaen14.1.2022 14:22:30 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemillä päätöksillä suljetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla liikunta-, harrastus-, huvi- ja virkistystiloja. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kiristyy siten, että sisätiloissa kielletään yli 10 henkilön ja ulkotiloissa yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Päätökset tulevat voimaan 17.1.2022.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Varautumisessa on keskeisesti kyse myös kyvystä kuvitella erilaisia ja tuntemattomia uhkia14.1.2022 12:24:39 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 13.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa päivittämään tilannekuvaa koronan ja muiden ajankohtaisten turvallisuushavaintojen osalta. Tutkija Ossi Heino Tampereen yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle kriiseistä oppimisesta kriittisestä ja syvällisemmästä lähestymiskulmasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum