Finanssivalvonta

Europeiska systemrisknämnden rekommenderar nya låntagarbaserade makrotillsynsverktyg för Finland – rekommendationer och varningar ges också till tio andra EES-länder

Dela

Europeiska systemrisknämnden publicerade i dag en rekommendation för Finland med förslag till låntagarbaserade åtgärder för att bekämpa sårbarheterna på bostadsmarknaden. Systemrisknämnden rekommenderar att Finland inför ett bindande tak för låntagarens inkomster i förhållande till skulderna eller skuldbetalningskostnaderna i förhållande till inkomsterna, begränsar de godtagbara säkerheterna för beräkning av den maximala belåningsgraden och inför begränsningar för återbetalningstiden för lånen.

Europeiska systemrisknämnden (European Systemic Risk Board, ESRB) publicerade i dag rekommendationer 1) till sex – och varningar till fem – EES-länder om makrotillsynsriskerna och de verktyg som behövs för att hantera riskerna.

- Jag stöder ESRB:s rekommendation till ny reglering som hjälper oss att skapa bättre beredskap för de risker som hushållens höga skuldsättning medför, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Rekommendationen till Finland gäller bekämpning av sårbarheterna på den finländska bostadsmarknaden på medellång sikt. ESRB rekommenderar att Finland tar fram reglering om nya låntagarbaserade makrotillsynsverktyg för att bekämpa sårbarheterna på bostadsmarknaden. Vidare rekommenderar ESRB att den finländska myndigheten ger företagen under tillsyn rekommendationer om skärpta åtgärder till dess att de nya verktygen har introducerats i lagstiftningen.

ESRB ser hushållens höga skuldsättning som en betydande sårbarhet på den finländska bostadsmarknaden. Den snabba ökningen av det utestående beloppet av bostadsbolagslån har bidragit till den växande skuldsättningen.

ESRB rekommenderar att Finland av de låntagarbaserade makrotillsynsverktygen åtminstone inför bindande bestämmelser om ett skuldkvotstak (debt-to-income ratio, DTI ) eller ett tak för skuldbetalningskostnaderna i förhållande till inkomsterna (debt-service-to-income ratio, DSTI), en belåningsgrad (loan-to-value ratio, LTV) och begränsningar gällande återbetalningstiden för lånen. ESRB rekommenderar likaså att sättet för beräkning av belåningsgraden ändras så att endast fastighetsegendom godtas som säkerhet för lånet.

I november 2016 gav ESRB Finland en varning om sårbarheterna på bostadsmarknaden. En rekommendation är allvarligare än en varning.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Samu Kurri. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Europeiska systemrisknämndens (ESRB) pressmeddelande

1) Recommendation ESRB/2019/8 of the European Systemic Risk Board of 23 September 2019 on medium-term vulnerabilities in the residential real estate sector in Finland

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakatto sekä riskipainolattia ennallaan - Suuri velkaantuminen lisää kotitalouksien haavoittuvuutta heikkenevässä taloustilanteessa27.9.2019 11:03:00 EESTTiedote

Finanssivalvonnan johtokunta pitää ennallaan asuntolainojen lainakaton sekä asuntolainojen riskipainolattian eikä aseta pankeille muuttuvaa lisäpääomavaatimusta. Kotitalouksien omarahoitusosuudet ovat kasvaneet, mutta uusien lainojen takaisinmaksuajat ovat tuoreimpien tietojen mukaan pidentyneet. Finanssivalvonnan johtokunta kehottaa pankkeja ja kotitalouksia välttämään tavanomaista pidempiä luottojen takaisinmaksuaikoja sekä kiinnittämään huomiota kotitalouksien suuren velkaantuneisuuden ja taloyhtiölainakannan nopean kasvun riskeihin.

Macroprudential decision: Loan cap and risk weight floor for residential mortgage loans unchanged - High level of debt increases households’ vulnerability to weakening economic situation27.9.2019 11:03:00 EESTPress release

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has decided to keep the loan cap and risk weight floor for residential mortgage loans unchanged, and has decided not to impose on banks a countercyclical capital buffer (CCyB). Households’ downpayments have grown but, according to the latest information, the repayment periods of new loans have lengthened. The Board of the FIN-FSA urges banks and households to avoid longer than usual loan repayment periods and to pay attention to the risks of households’ high level of indebtedness and the rapid growth in housing corporations’ loan stock.

Makrotillsynsbeslut: Lånetaket och riskviktsgolvet för bostadslån hålls oförändrade - hög skuldsättning ökar hushållens sårbarhet i det allt svagare ekonomiska läget27.9.2019 11:03:00 EESTTiedote

Finansinspektionens direktion gör inga ändringar i lånetaket eller riskviktsgolvet för bostadslån och ställer inget kontracykliskt buffertkrav för bankerna. Hushållens självfinansieringsandelar har ökat, men enligt färsk statistik har återbetalningstiderna för nya bostadslån blivit längre. Finansinspektionens direktion uppmanar banker och hushåll att undvika exceptionellt långa återbetalningstider och att beakta riskerna med hushållens höga skuldsättning och den snabba ökningen i utestående bostadsbolagslån.

The European Systemic Risk Board recommends new borrower-based macroprudential measures to Finland – recommendations and warnings also to 10 other EEA countries23.9.2019 18:38:06 EESTPress release

In its recommendation to Finland published today, the European Systemic Risk Board proposes the introduction of borrower-based macroprudential measures to address vulnerabilities in the residential real estate market. The Board recommends that Finland introduce a binding limit on borrowers’ debt or debt-service costs relative to their income, restrict the type of collateral in the calculation of the LTV ratio and set a limit on loan maturity.

Euroopan järjestelmäriskikomitea suosittaa Suomelle uusia lainanottajiin kohdistuvia makrovakausvälineitä – suosituksia ja varoituksia myös kymmenelle muulle ETA-maalle23.9.2019 18:38:04 EESTTiedote

Euroopan järjestelmäriskikomitean tänään julkaisemassa suosituksessa Suomelle esitetään lainanottajiin kohdistuvien välineiden käyttöönottoa asuntomarkkinoiden haavoittuvuuksien torjumiseksi. Komitea suosittaa, että Suomi ottaisi käyttöön sitovan katon lainanottajan tulojen ja velan tai velanhoitokulujen ja tulojen välille, rajoittaisi enimmäisluototussuhteen laskentaan hyväksyttäviä vakuuksia sekä asettaisi rajoituksen lainan kestoon.

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2019: Heikentyvä taloussuhdanne varjostaa suomalaista pankki- ja vakuutussektoria18.9.2019 12:00:00 EESTTiedote

Taloussuhdanteiden heikentyminen, matalana pysyttelevä korkotaso ja kiristyvä kilpailu lisäävät riskejä Suomen pankkisektorilla. Vaikka pankkisektorin vakavaraisuus on hieman heikentynyt alkuvuonna, se on kuitenkin edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempi. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä rasittavat erityisesti matalat korot. Työeläkesektorin vakavaraisuussuhde vahvistui hyvän sijoitustuoton vuoksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum