Uudenmaan ELY-keskus

Europeiska unionen söker metoder för att öka ensamförsörjarnas sysselsättning

Dela
I Finland, Irland och Grekland sammanställs åtgärdsrekommendationer för att stödja välfärden och sysselsättningen hos familjer med en förälder. Länderna deltar i projekthelheten Lone Parents Digital Activation procject som finansieras av Europeiska unionen. Det finska delprojektet Suunta selkeäksi administreras av NTM-centralen i Nyland. Projektets huvudsakliga genomförare och samordnare är Irland och verksamheten bekostas med EaSI-finansiering från Europeiska unionen (EU) för sysselsättning och social innovation. Av deltagarländernas erfarenheter sammanställs en utredning som överlämnas till Europeiska unionen.

Nästan en fjärdedel av de finländska barnfamiljerna är familjer med en förälder. Arbetslösheten bland ensamförsörjare är nästan dubbelt så hög som bland den övriga befolkningen. Man vill förbättra sysselsättningen av ensamförsörjare med hjälp av erfarenheterna från projektet som finansieras av Europeiska unionen. Lone Parents Digital Activation project inleddes i alla deltagarländer i slutet av 2021, men slutdatumet för delprojekten varierar något. Finlands delprojekt Suunta selkeäksi avslutar sin verksamhet i slutet av maj.  

I Finlands slutrapport betonas utvecklingen av barnvården som den viktigaste faktorn som påverkar ensamförsörjarföräldrarnas sysselsättning och ork. Till exempel stöd för resurserna inom småbarnspedagogiken, tillgången till skiftesvård samt satsningar på morgon- och eftermiddagsverksamhet för barn har stor betydelse. I rapporten konstateras också att föräldrarnas specialbehov borde identifieras bättre såväl inom sysselsättnings- och utbildningstjänster som inom social- och hälsovårdstjänster. Likaså bör växelverkan mellan branscherna ökas ur ensamförsörjarföräldrarnas synvinkel.

Samma tjänster, olika genomförandesätt

I projektets tjänster ingick bland annat arbetslivsträning, vars genomförandesätt varierade från land till land: I Finland var det fritt och avgiftsfritt för alla att delta i träningarna. I Irland och Grekland rekryterades däremot kunder bland förmånstagarna. I Finland producerades tjänsterna av en privat serviceproducent som konkurrensutsatts separat, i andra länder genomfördes de med hjälp av organisationer.

"Fint engagemang”

Arbetslivsträning ordnades i Helsingfors och Tammerfors. Under träningarna erbjöds avgiftsfri barnvård.  

– Vi lyckades uppnå målen för coachningen väl, betonar Saija Enqvist, projektchef för projektet Suunta selkeäksi.

Marknadsföringen lyckades, eftersom målet för deltagarantalet uppnåddes till nästan 95 procent. För en del av målgruppen var det svårt att delta i träningen på grund av den utmanande livssituationen.  

– Å andra sidan var engagemanget hos dem som kom med mycket fint, konstaterar projektchef Enqvist.

Även digitalt innehåll producerades

I Finland producerades också digitalt innehåll tillsammans med DigiFinland för att stöda målgruppen. I det elektroniska familjecentrets portal Omaperhe finns material som producerats för målgruppens behov.

  • Omaperhe-portalen
  • Slutrapporten om resultaten av delprojektet i Finland finns här (NTM-centralen i Nyland)

Kontakter

Projektchef Saija Enqvist, saija.enqvist@ely-keskus.fi

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Stängselåsen29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Stängselåsen i Hangö, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Högfors. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2023. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana alltmer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iståndsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke. Livsmiljöprogrammet Helmi (Miljöministeriet)

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa lähdekartoituksia Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa sekä niiden mahdollisia kunnostustarpeita. Selvityskohteina ovat Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueet Hangossa, Lohjalla, Siuntiossa, Vihdissä ja Karkkilassa. Maastokartoituksia tehdään kesän ja syksyn 2023 aikana. Luonnontilaiset lähteet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Lähteet ovat hävinneet tai muuttuneet erityisesti ojituksen seurauksena, mutta kunnostuksilla niitä voidaan palauttaa lähelle luonnontilaa. Lähteiden kunnostustoimien ansiosta arvokkaalla lajistolla on mahdollisuus elpyä. Tällaisia harvinaistuneita lajeja ovat esimerkiksi monet kämmekät, kuten sääskenvalkku ja suoneidonvaippa. Selvitykset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan luonnonympäristöjä. Kunnostuksista ollaan yhteydessä maanomistajiin ja varsinaiset kunnostustyöt tehdään maanomistajien suostumuksella. Helmi-ohjelma (Ympäristöministeriö)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum