Finanssivalvonta

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 30.6.2019: Den vikande konjunkturen kastar en skugga över bank- och försäkringssektorn i Finland

Dela

Försvagade ekonomiska konjunkturer, en fortsatt låg räntenivå och stramare konkurrens ökar riskerna inom banksektorn i Finland. Fastän kapitaltäckningen inom banksektorn försvagades något i början av året, är den emellertid fortfarande starkare än medelnivån i Europa. De låga räntorna belastar särskilt liv- och skadeförsäkringsbolagen. Inom arbetspensionssektorn stärktes solvensnivån tack vare goda placeringsintäkter.

Banksektorns starka kapitaltäckning utgör ett skydd mot de ökade riskerna i omvärlden.

En försvagad ekonomisk konjunktur, en fortsatt låg räntenivå och stramare konkurrens kastar en skugga över banksektorn i Finland. De ökade riskerna i omvärlden har emellertid inte ännu avspeglat sig i kreditstockens kvalitet eller i kapitaltäckningen i de finländska bankerna. Banksektorns kärnprimärkapitalrelation (30.6.2019: 16,6 %) försvagades under början av året med 0,6 procentenheter och den totala kapitaltäckningsgraden med (30.6.2019: 20,6 %) 0,3 procentenheter. Kapitaltäckningsgraderna var emellertid fortfarande på en starkare nivå än medelnivån i Europa. Beloppet oreglerade krediter i de finländska bankerna är fortfarande bland det lägsta i Europa.

Enligt den riskenkät som Finansinspektionen lät utföra på sommaren 2019 förväntar sig bankerna i huvudsak att kreditstockens kvalitet är oförändrad under nästa år. Majoriteten av bankerna räknar också med att kreditgivningsstandarderna förblir oförändrade. I villkoren för bostadskreditgivningen finns det emellertid tecken på en uppluckring. Då det gäller bostadslån har marginalerna sjunkit i jämn takt och lånetiderna har allmänt blivit längre.

– Bankerna bör se till att prissättningen av bostadslån inte orsakar alltför stora lönsamhetsrisker. Särskilt en eventuell ökning av upplåningskostnaderna under lånetiden bör beaktas, framhäver direktör Anneli Tuominen på Finansinspektionen.

Livförsäkringsbolagens solvensställning försvagades och andelen utbetalda ersättningar ökade

Livförsäkringssektorns solvensställning sjönk klart under första hälften av 2019 och var 185,5 % vid utgången av det andra kvartalet 2019 (31.12.2018: 207,3 %). Solvenskapitalkravet ökade som en följd av ökningen av ansvarsskulden och värdestegringen på aktier. Negativa räntor är ofördelaktiga särskilt för livförsäkringsbolagen.

Livförsäkringsbolagens premieinkomst under första hälften av 2019 sjönk något från året innan. Mest sjönk premieinkomsten av sparlivförsäkringar. Andelen utbetalda ersättningar var klart större än premieinkomsten. Ersättningarna innehöll även återköp av placeringsförsäkringar.

Livförsäkringsbolagens placeringsintäkter uppgick till 5,8 % under det första halvåret 2019. Aktieplaceringarna avkastade 11 procent, vilket visar en återhämtning från året innan. Ränteplaceringarna gav en god avkastning tack vare den lägre räntenivån. Fastighetsplaceringarna gav en stabil avkastning.

Solvensen inom skadeförsäkringssektorn försvagades, men var fortsättningsvis på god nivå

Det ökade kapitalkravet och nedgången i räntenivån försvagade skadeförsäkringssektorns solvens jämfört med den rekordhöga nivån i slutet av 2018. Solvensgraden var i slutet av juni till 222,5 % (31.12.2018: 238,0 %). Kapitalkravet för aktierisk ökade på grund av högre marknadspriser på aktier och därtill på att en del av bolagen avstod från att tillämpa övergångsbestämmelserna om aktierisk. Nedgången i räntenivån utökade de långfristiga försäkringsskyldigheterna och försvagade solvensen.

Skadeförsäkringssektorns lönsamhet grundade sig på placeringsintäkterna. Prisstegringen på aktier ökade aktieavkastningen. De sjunkande räntorna och smalare riskmarginaler gynnade skadeförsäkringsbolagen. En stor del av bolagens ränteplaceringar är placerade i företagslån. Försäkringsaffärsverksamheten genererade nästan inget resultat alls på grund av den ogynnsamma skadeutvecklingen.

Arbetspensionsanstalternas solvens stärktes under början av året

Pensionstillgångarna inom den privata sektorn har under 2010-talet ökat med 38 miljarder euro till 130 miljarder euro. Skillnaden mellan premieinkomsten och pensionsutgifterna inom den privata sektorn har alltsedan 2011 varit klart negativ. Ökningen av ArPL-pensionstillgångarna beror på arbetspensionsanstalternas placeringstillgångar, som på 2010-talet har utökat pensionstillgångarna med i genomsnitt 4,2 miljarder euro per år trots två svaga placeringsår. 

Arbetspensionsanstalternas solvens förbättrades då placeringsavkastningen under det första halvåret översteg avkastningskravet. Arbetspensionsanstalternas placeringsavkastning på 6,6 % härrör i huvudsak från aktieplaceringar. Pensionstillgångarna i förhållande till ansvarsskulden, dvs. solvensnivån var i slutet av juni 127 % (125 % 31.12.2018). Arbetspensionsanstalternas solvensställning stärktes också något. 

Solvensgränsen som bygger på arbetspensionsanstalternas sammanräknade risker uppgick i slutet av juni till 16,1 miljarder euro, dvs. cirka en miljard mer än vid utgången av förra året. Den högre solvensgränsen berodde i huvudsak på de ökade placeringstillgångarna.

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av

Jyri Helenius, biträdande direktör

Samu Kurri, avdelningschef

Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Dokument

Länkar

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Solvency of life and non-life insurance companies and pension insurance companies as at 31 March 2020: Life and non-life insurance companies’ solvency at a good level and pension sector’s at a moderate level2.6.2020 10:30:00 EESTPress release

The solvency buffers of the life and non-life insurance companies and the flexibilities in the solvency framework helped to withstand the strong volatility in the investment markets in the first quarter of 2020. Despite the exceptional circumstances, the companies’ solvency position remained good. In the pension sector, the largest impacts on solvency materialised in March, following the negative developments in the investment markets. The changes in the operating environment caused by the coronavirus pandemic will become evident in the solvency of life and non-life insurance companies only in the longer term, whereas in pension insurance the impacts are already visible.

Liv- och skadeförsäkringsbolagens och arbetspensionsanstalternas solvens 31.3.2020: Solvensen på en god nivå hos liv- och skadeförsäkringsbolagen och på en måttlig nivå i pensionssektorn2.6.2020 10:30:00 EESTTiedote

Liv- och skadeförsäkringsbolagens solvensbuffertar och flexibiliteten i solvenssystemet hjälpte bolagen att klara av de kraftiga fluktuationerna på investeringsmarknaden under det första kvartalet. Trots de exceptionella omständigheterna låg bolagens solvens kvar på en god nivå. De största konsekvenserna för pensionssektorns solvens realiserades i mars till följd av den negativa utvecklingen på investeringsmarknaden. Omvärldsförändringarna på grund av coronaviruspandemin återspeglas i liv- och skadeförsäkringsbolagens solvens först på längre sikt, men märks redan nu inom pensionsförsäkringen.

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sekä työeläkelaitosten vakavaraisuus 31.3.2020: Henki- ja vahinkovakuusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla ja eläkesektorin kohtuullisella tasolla2.6.2020 10:30:00 EESTTiedote

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspuskurit ja vakavaraisuusjärjestelmän joustot auttoivat kestämään sijoitusmarkkinoiden voimakkaita heilahteluita vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta yhtiöiden vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Eläkesektorilla suurimmat vaikutukset vakavaraisuuteen realisoituivat maaliskuussa sijoitusmarkkinoiden negatiivisen kehityksen myötä. Koronapandemian aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä näkyvät henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuudessa vasta pidemmällä aikavälillä, sen sijaan vaikutukset näkyvät jo eläkevakuutuksessa.

Supreme Administrative Court did not grant Danko Koncar permission to appeal – FIN-FSA decisions now legally binding27.4.2020 15:04:48 EESTPress release

On Friday, 24 April 2020, the Supreme Administrative Court rendered its decisions on Danko Koncar’s applications for a leave to appeal matters concerning the obligation to launch a public bid for Afarak Group Plc shares and the imposition of a conditional fine. The Supreme Administrative Court does not grant Danko Koncar leave to appeal these matters, and therefore the decisions of the Helsinki Administrative Court remain in force. As a result, the FIN-FSA decisions are now legally binding.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte Danko Koncar besvärstillstånd – Finansinspektionens beslut har nu vunnit laga kraft27.4.2020 14:04:33 EESTTiedote

Högsta förvaltningsdomstolen gav fredagen den 24 april 2020 ett avgörande om Danko Koncars ansökningar om besvärstillstånd i de ärendena som gäller förpliktelsen att lämna ett uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj och utdömandet av vite. Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte Danko Koncar besvärstillstånd i ärendena och Helsingfors förvaltningsdomstols beslut blir således i kraft. I och med det har Finansinspektionens beslut nu vunnit laga kraft.

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Danko Koncarille valituslupaa – Finanssivalvonnan päätökset nyt lainvoimaisia27.4.2020 09:30:00 EESTTiedote

Korkein hallinto-oikeus on antanut perjantaina 24.4.2020 päätöksensä Danko Koncarin valituslupahakemuksiin Afarak Group Oyj:n osakkeita koskevaa tarjousvelvollisuutta ja uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi koskevissa asioissa. Korkein hallinto-oikeus ei myönnä asioissa Danko Koncarille valituslupaa, ja Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisut jäävät näin ollen voimaan. Tämän myötä Finanssivalvonnan päätökset ovat nyt lainvoimaisia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum