ELY-keskuksetELY-keskukset

Finansiering erbjuds för hantering och behandling av dagvatten för att minska på utsläpp

Dela

Finansiering för effektiveringsprogrammet för vattenskydd för att förbättra kvaliteten av dagvatten och avlägsna skadliga ämnen kan sökas 25.11.2020–29.1.2021 från närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Den totala finansieringen som erbjuds är cirka 2 miljoner euro. Ansökan om understöd är riksomfattande och understöd kan ansökas av kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar.

Regn- och smältvatten, dvs. dagvatten, samlas på byggda ytor. Dagvattnen transporterar skadliga ämnen i vattendragen. Bättre hantering av dagvatten förbättrar vattnens status och hjälper stadsområden att anpassa sig till både översvämningar och torka.

Dagvattenlösningar ökar trivsamheten på tätorter och naturens mångfald

Närvatten i städer och tätorter, såsom sjöar och dammar, är viktiga rekreationsområden. Minskning av skadliga ämnen från dagvattnen och lyckade dagvattenlösningar ökar trivsamheten på tätorts- och stadsområden samt naturens mångfald.

I projektansökan söker man kostnadseffektivare sätt att begränsa eller förebygga utsläpp av skadliga ämnen, antingen genom behandling eller förebyggande.

Ansökningar önskas särskilt inom följande områden:

•    Funktionaliteten och processerna av dagvattnens behandlingsstrukturer

•    Lösningar för hantering och behandling av dagvatten på byggplatser

•    Tekniker och strukturlösningar för hantering och behandling av dagvatten som är nya eller avsedda för specialobjekt, av vilka det i Finland ännu finns en begränsad mängd eller inga forskningsdata.

•    Decentraliserade helheter/system som består av kombinationer av mer omfattande hanterings- och behandlingsmetoder (strukturella och icke-strukturella) på avrinningsområdesnivå.

•    Förbättring av kunskapen om nya behandlingstekniker och nya beläggningslösningar vid planläggning och stadsplanering, samt effekten av nya beläggningsområden på dagvattnens kvalitet.

•    Risker och riskhantering för dagvatten på industriområden vad gäller skadliga ämnen vid olyckor och störningar.

•    Utveckling av dagvattenuppföljningen genom ny teknik, bl.a. automatiserade mätare av dagvattenkvalitet samt utvecklingsarbete och testning
av mätgivare.

•    Kommunikationsprojekt, med vilka man ökar målgruppernas medvetenhet om de skadliga ämnena i dagvattnen och påverkar beteende för att minska på utsläpp.

•    Andelen dagvattenbelastning av den totala belastningen och dess effekt på vattenkvaliteten av städernas närvatten.


Hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen är en del av vattenskyddets effektiveringsprogram. Minskningen av skadliga ämnen omfattar tre prioriteringsområden: kommunala avloppsvatten i avloppsnätet, dagvatten och blandavlopp.

Med hjälp av det femåriga (2019–2023) programmet för effektiverat vattenskydd minskar man utsläppet av jord- och skogsbrukets näringsämnen i vattnen, restaurerar vattendrag samt förstärker experternas och aktörernas nätverk, minskar förekomsten av skadliga ämnen i stadsvatten, sanerar vrak som utgör ett hot för miljön i Östersjön och finansierar forskning och utvecklingsarbete.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Savolax

Finansieringsexpert Esa Pekonen, tfn 0295 024 159, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Miljöplanerare Tuula Vanhanen, tfn 0295 024 133, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Miljöministeriet

Konsultativ tjänsteman Ari Kangas, tfn 0295 250 340, fornamn.efternamn@ym.fi

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kriterier fordras för att hållbart bärga vitmossa13.1.2021 09:23:16 EETTiedote

Nya metoder har utvecklats för maskinell bärgning av vitmossa och samtidigt som verksamheten effektiveras har bärgningsarealen ökat år för år. Samtidigt har diskussionen om hållbarheten i bärgningen ökat med tanke på naturens mångfald och klimatkonsekvenserna. Att bärga vitmossa är inte reglerat på samma sätt som till exempel torvproduktionen. Ett utvecklingsprojekt för att styra bärningen av vitmossa och utveckla förfaringsmetoder har därför inletts i NTM-centralen i Södra Österbotten.

Rahkasammalen kestävä korjuu tarvitsee kriteerit13.1.2021 09:23:15 EETTiedote

Rahkasammalen koneelliseen korjuuseen on kehitelty uusia menetelmiä, ja toiminnan tehostuessa korjuualat ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Samaan aikaan keskustelu korjuun kestävyydestä luonnon monimuotoisuuden ja ilmastovaikutusten näkökulmasta on lisääntynyt. Rahkasammalen korjuu ei ole samaan tapaan säädeltyä kuin esimerkiksi turvetuotanto. Tämän vuoksi rahkasammalen korjuun ohjaamiseksi ja menettelytapojen kehittämiseksi on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa käynnistetty kehittämishanke.

Hakukierros haitallisten vieraslajien torjumiseksi on päättynyt17.12.2020 12:09:35 EETTiedote

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa valtakunnallisesti. Ensimmäinen avustushaku vieraslajien saamiseksi kuriin on päättynyt marraskuun lopussa. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjunnassa sekä edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum