Finanssivalvonta

Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd

Dela

Genom sitt beslut 17.12.2019 förpliktar Finansinspektionen ICON Corporation Oy (nedan även ICON) att upphöra med att erbjuda fondandelar och förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder. Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har tillhandahållit investeringstjänster utan behörigt verksamhetstillstånd, och förbjuder ICON Corporation Oy att fortsätta tillhandahållandet av investeringstjänster. Beslutet bygger på allvarliga brister, försummelser och förseelser som Finansinspektionen uppdagat i ICON Corporation Oy:s verksamhet. För att effektivera förbuden ställer Finansinspektionen ett vite på fyra miljoner euro.

ICON är en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder, som har haft rätt att förvalta fyra alternativa investeringsfonder som placerar i fastigheter. Tre fonder har beviljats undantagstillstånd att marknadsföra fonden till en begränsad grupp icke-professionella kunder. I princip får en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder endast marknadsföra fonder till icke-professionella kunder.

ICON har i sin verksamhet brutit mot flera av skyldigheterna i regleringen om alternativa investerings­fonder. I marknadsföringen av fonden ICON Real Estate Fund V - Ilves Ky har ICON gett osanna och vilseledande uppgifter som har stridit mot god värdepappersmarknadssed, inte hållit tillräcklig information om fonden tillgänglig för investerarna och försummat att meddela om väsentliga ändringar i dem. ICON har dessutom marknadsfört fonden ICON-Real Estate Fund II Ky till fel kundmålgrupp och därigenom agerat i strid med villkoren för det undantagstillstånd som beviljats fonden.

Finansinspektionen anser att ICON inte längre fyller förutsättningarna för registrering som förvaltare av alternativa investeringsfonder, eftersom varken dess ledning eller personal har behövlig kunskap eller erfarenhet, då det inte finns någon verkställande direktör eller tillräckliga resurser för att förvalta de alternativa investeringsfonderna.

ICON har därtill haft dotterbolag, som samlat in tillgångar genom att emittera masskuldebrevslån och genom att placera tillgångarna vidare i byggprojekt. Det har emitterats åtminstone 10 masskuldebrevslån. ICON har erbjudit de skuldebrev som dotterbolagen emitterat till investerarkunder och således tillhandahållit investeringstjänster utan nödvändigt verksamhetstillstånd.

Finansinspektionens beslut träder i kraft omedelbart. Beslutet har emellertid inte vunnit laga kraft. ICON har rätt att överklaga beslutet av den 17.12.2019 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att det har tagit del av beslutet. Information om när beslutet vinner laga kraft finns i Finansinspektionens webbtjänst.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Eeva Granskog. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

European Central Bank elaborated on its guidance on regulatory flexibility – FIN-FSA: All measures must be channelled to alleviating the impacts of the pandemic20.3.2020 20:33:18 EETPress release

The European Central Bank announced today further information on measures to support the ability of banks under its direct supervision to respond to the coronavirus situation and to continue funding households and corporations. The ECB clarified its press release of 12 March on relief measures concerning certain additional capital and liquidity requirements.

Europeiska centralbanken har preciserat sin vägledning om lättnader i regleringen – Finansinspektionen: Alla lättnader ska kanaliseras till att lindra effekterna av pandemin20.3.2020 20:27:07 EETTiedote

Europeiska centralbanken har i dag publicerat mer information om de åtgärder som banken vidtar för att stödja bankerna under dess direkta tillsyn så att de kan bemöta coronavirusläget och fortsätta att finansiera hushåll och företag. ECB har preciserat sitt pressmeddelande av den 12 mars om lättnaderna beträffande vissa buffert- och likviditetskrav.

Euroopan keskuspankki täsmentänyt ohjeistustaan sääntelyn joustoista – Finanssivalvonta: Kaikki joustot tulee kanavoida pandemian vaikutusten lieventämiseen20.3.2020 19:00:26 EETTiedote

Euroopan keskuspankki on tänään julkistanut lisätietoa toimista, joilla se pyrkii tukemaan sen suorassa valvonnassa olevien pankkien kykyä vastata koronavirustilanteeseen ja jatkaa kotitalouksien ja yritysten rahoittamista. EKP on selventänyt 12.3. antamaansa tiedotetta tiettyjä lisäpääoma- ja likviditeettivaatimuksia koskevista helpotuksista.

Macroprudential decision: FIN-FSA Board lowers credit institutions’ capital requirements17.3.2020 22:10:00 EETPress release

At its extraordinary meeting today, the Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) decided to lower Finnish credit institutions’ capital requirements. The reduction is implemented by removing the systemic risk buffer and by adjusting credit institution-specific requirements so that the structural buffer requirements of all credit institutions will fall by 1 percentage point, all in all.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum