Finanssivalvonta

Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd

Dela

Genom sitt beslut 17.12.2019 förpliktar Finansinspektionen ICON Corporation Oy (nedan även ICON) att upphöra med att erbjuda fondandelar och förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder. Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har tillhandahållit investeringstjänster utan behörigt verksamhetstillstånd, och förbjuder ICON Corporation Oy att fortsätta tillhandahållandet av investeringstjänster. Beslutet bygger på allvarliga brister, försummelser och förseelser som Finansinspektionen uppdagat i ICON Corporation Oy:s verksamhet. För att effektivera förbuden ställer Finansinspektionen ett vite på fyra miljoner euro.

ICON är en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder, som har haft rätt att förvalta fyra alternativa investeringsfonder som placerar i fastigheter. Tre fonder har beviljats undantagstillstånd att marknadsföra fonden till en begränsad grupp icke-professionella kunder. I princip får en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder endast marknadsföra fonder till icke-professionella kunder.

ICON har i sin verksamhet brutit mot flera av skyldigheterna i regleringen om alternativa investerings­fonder. I marknadsföringen av fonden ICON Real Estate Fund V - Ilves Ky har ICON gett osanna och vilseledande uppgifter som har stridit mot god värdepappersmarknadssed, inte hållit tillräcklig information om fonden tillgänglig för investerarna och försummat att meddela om väsentliga ändringar i dem. ICON har dessutom marknadsfört fonden ICON-Real Estate Fund II Ky till fel kundmålgrupp och därigenom agerat i strid med villkoren för det undantagstillstånd som beviljats fonden.

Finansinspektionen anser att ICON inte längre fyller förutsättningarna för registrering som förvaltare av alternativa investeringsfonder, eftersom varken dess ledning eller personal har behövlig kunskap eller erfarenhet, då det inte finns någon verkställande direktör eller tillräckliga resurser för att förvalta de alternativa investeringsfonderna.

ICON har därtill haft dotterbolag, som samlat in tillgångar genom att emittera masskuldebrevslån och genom att placera tillgångarna vidare i byggprojekt. Det har emitterats åtminstone 10 masskuldebrevslån. ICON har erbjudit de skuldebrev som dotterbolagen emitterat till investerarkunder och således tillhandahållit investeringstjänster utan nödvändigt verksamhetstillstånd.

Finansinspektionens beslut träder i kraft omedelbart. Beslutet har emellertid inte vunnit laga kraft. ICON har rätt att överklaga beslutet av den 17.12.2019 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att det har tagit del av beslutet. Information om när beslutet vinner laga kraft finns i Finansinspektionens webbtjänst.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Eeva Granskog. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Financial Supervisory Authority prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds and providing investment services without authorisation18.12.2019 13:44:54 EETPress release

By its decision dated 17 December 2019, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) obliges ICON Corporation Ltd to discontinue offering fund shares and prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds. In addition, the FIN-FSA considers that ICON Corporation Ltd has provided investment services without appropriate authorisation and prohibits ICON Corporation Ltd from continuing the provision of investment services. The grounds for this decision are serious shortcomings, omissions and violations identified by the FIN-FSA in the activities of ICON Corporation Ltd. To enforce the prohibitions, the FIN-FSA imposes a conditional fine of EUR 4 million.

Finanssivalvonta kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Finanssivalvonta velvoittaa 17.12.2019 päivätyllä päätöksellään ICON Corporation Oy:n (jäljempänä myös ICON) lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi Finanssivalvonta katsoo, että ICON Corporation Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista. Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.

Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun S-Pankki Oy:lle sekä antanut julkisen varoituksen FIM Varainhoito Oy:lle laiminlyönneistä asiakkaan tuntemisessa18.12.2019 09:00:00 EETTiedote

Laiminlyönnit koskevat useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan sääntelyn mukaisia velvoitteita. Pääosin kyse oli asiakkaan tuntemiseen liittyvistä puutteista. Finanssivalvonta katsoo, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien asianmukainen arviointi ja jatkuva seuranta edellyttävät riittäviä riskienhallintamenetelmiä sekä ajantasaisia ja kattavia asiakkaiden tuntemistietoja.

Finansinspektionen har påfört S-Banken Ab en påföljdsavgift och tilldelat FIM Kapitalförvaltning Ab en offentlig varning för försummelse av bestämmelserna om kundkännedom18.12.2019 09:00:00 EETTiedote

Försummelserna gäller flera skyldigheter enligt regelverket om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Huvudsakligen handlar det om brister i rutinerna för kundkännedom. Finansinspektionen anser att en ändamålsenlig bedömning och fortlöpande uppföljning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism förutsätter tillfredsställande riskhanteringsmetoder och tillgång till aktuell och omfattande kundkännedomsinformation.

FIN-FSA imposes penalty payment on S-Bank Ltd and issues public warning to FIM Asset Management Ltd for omissions in customer due diligence18.12.2019 09:00:00 EETPress release

The omissions relate to obligations under regulations on the prevention and investigation of money laundering and terrorist financing. The main issue is shortcomings in customer due diligence. The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) considers that appropriate assessment and ongoing monitoring of the risks of money laundering and terrorist financing require adequate risk management procedures as well as up-to-date and comprehensive customer due diligence data.

Macroprudential decision: Residential mortgage loan cap and countercyclical capital buffer unchanged13.12.2019 14:30:00 EETPress release

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has decided to keep the loan cap for residential mortgage loans other than first-home loans unchanged at 85% to curb risks associated with household indebtedness. The Board will not impose on banks and other credit institutions a countercyclical capital buffer as there are no signs of overheating in the development of the loan stock.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum