Finanssivalvonta

Finansinspektionen förlänger giltighetstiden för sin vinstutdelningsrekommendation till 1.1.2021 och förtydligar förväntningarna i anslutning till kapitaltäcknings- och likviditetsbuffertar

Dela

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade den 28 juli 2020 en rekommendation för kreditinstituten under dess tillsyn att avstå från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021. I ECB:s rekommendation uppmanas de nationella tillsynsmyndigheterna att utsträcka motsvarande principer till kreditinstitut som står under deras tillsyn. Också Europeiska systemrisknämnden (ESRB) gav den 27 maj 2020 en rekommendation om avstående från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021.

Finansinspektionen förlänger giltighetstiden för den vinstutdelningsrekommendation som gavs den 28 mars 2020 på grund av ECB:s och ESRB:s rekommendationer, så att kreditinstitut som står under dess direkta tillsyn inte betalar eller förbinder sig att betala utdelning eller annan vinstutdelning för räkenskapsåren 2019 och 2020 fram till den 1 januari 2021. Rekommendationen gäller också återköp och inlösen av aktier och andelar, om detta görs i vinstutdelningssyfte.

ECB har också preciserat sin riktlinje för användning av kapitaltäcknings- och likviditetsbuffertar i den exceptionella ekonomiska situation som orsakats av coronapandemin, ECB:s pressmeddelande 28.7.2020. Finansinspektionen tillämpar motsvarande principer på kreditinstitut som står under dess direkta tillsyn. Kreditinstituten förväntas vid behov använda buffertarna för att finansiera realekonomin och täcka förluster.

Dessutom rekommenderar Finansinspektionen att kreditinstituten under dess tillsyn iakttar stor försiktighet när de beslutar om rörliga arvoden i situationer där arvoden kan leda till att kreditinstitutets kapitaltäckningsposition försämras.

I Finland tillämpas ESRB:s rekommendation även på försäkringsbolag vid sidan av kreditinstitut. Finansinspektionen har gett ett tillsynsmeddelande om begränsningar av försäkringsbolagens vinstutdelning och om deras rörliga arvoden, tillsynsmeddelande 6.4.2020 - 19/2020. Dessa riktlinjer kvarstår oförändrade.

Se också

Motsvarande pressmeddelande på finska publicerades den 28 juli 2020.

Nyckelord

Kontakter

Biträdande direktör Jyri Helenius samt om den praktiska tillämpningen av rekommendationen fram till 7.8 av Aleksi Kaakinen och från 10.8 av Minna Sahari.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9-16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

FIN-FSA completes review of Nokia Corporation’s information disclosure2.10.2020 09:15:00 EESTPress release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has reviewed disclosure of information by Nokia Corporation in autumn 2019. At that time, Nokia Corporation’s share price fell substantially after the company had, in its interim financial report, disclosed a changed outlook for 2019 and 2020 and the company’s resolve not to pay Q3 and Q4 dividends for the financial year 2018. The FIN-FSA review concerned whether Nokia Corporation had issued a profit warning as required by regulation.

Finanssivalvonta on päättänyt selvityksen Nokia Oyj:n tiedottamisesta2.10.2020 09:15:00 EESTTiedote

Finanssivalvonta selvitti Nokia Oyj:n tiedottamista syksyltä 2019. Tällöin yhtiön osakkeen kurssi laski merkittävästi sen jälkeen, kun se oli kertonut osavuosikatsauksessaan muuttuneista tulevaisuudennäkymistä vuosille 2019 ja 2020 sekä päätöksestään luopua osin tilikauden 2018 osinkojen maksamisesta. Finanssivalvonnan selvitys koski sitä, julkistiko Nokia Oyj tulosvaroituksen säännösten mukaisesti.

Finansinspektionen har avslutat utredningen av Nokia Abp:s informationsgivning2.10.2020 09:15:00 EESTTiedote

Finansinspektionen har utrett Nokia Abp:s informationsgivning hösten 2019. Bolagets aktiekurs sjönk då betydligt efter att bolaget i sin delårsrapport hade redogjort för förändrade framtidsutsikter för 2019 och 2020 och för sitt beslut att delvis avstå från utdelningar för räkenskapsperioden 2018. Finansinspektionen gjorde utredningen för att klarlägga om Nokia Abp offentliggjorde vinstvarningen enligt gällande bestämmelser.

Makrotillsynsbeslut: Det kontracykliska buffertkravet och bolånetaket hålls oförändrade, riskviktsgolvet för kreditinstitut slopas30.9.2020 15:00:09 EESTTiedote

Finansinspektionens direktion ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut. Den maximala belåningsgraden, dvs. det s.k. lånetaket, ligger kvar på den lagstadgade grundnivån 90 % (95 % för förstagångsköpare), som återställdes sommaren 2020. Besluten syftar till att stödja förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Direktionen förlänger inte giltighetstiden för det riskviktsgolv som trädde i kraft 2018.

Makrovakauspäätös: Muuttuva lisäpääomavaatimus ja asuntolainakatto säilyvät ennallaan, luottolaitosten riskipainolattiasta luovutaan30.9.2020 15:00:07 EESTTiedote

Finanssivalvonnan johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille. Enimmäisluototussuhde eli ns. lainakatto säilytetään lakimääräisellä perustasollaan 90 prosentissa (ensiasunnon ostajille 95 %), jolle se palautettiin kesällä 2020. Päätöksillä tuetaan talouskasvun edellytyksiä. Johtokunta ei pidennä vuonna 2018 voimaan tulleen riskipainolattian voimassaoloa.

Macroprudential decision: Countercyclical capital buffer requirement and housing loan cap remain unchanged, credit institutions’ risk weight floor discontinued30.9.2020 15:00:06 EESTPress release

The Board of Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions. The maximum LTC ratio, i.e. loan cap, will be maintained at its statutory standard level of 90% (first-home loans 95 %), to which it was restored in summer 2020. The decisions support conditions for economic growth. The FIN-FSA Board will not extend the validity of the risk weight floor, which entered into force in 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum