Finanssivalvonta

Finansinspektionen har påfört S-Banken Ab en påföljdsavgift och tilldelat FIM Kapitalförvaltning Ab en offentlig varning för försummelse av bestämmelserna om kundkännedom

Dela

Försummelserna gäller flera skyldigheter enligt regelverket om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Huvudsakligen handlar det om brister i rutinerna för kundkännedom. Finansinspektionen anser att en ändamålsenlig bedömning och fortlöpande uppföljning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism förutsätter tillfredsställande riskhanteringsmetoder och tillgång till aktuell och omfattande kundkännedomsinformation.

Finansinspektionen har påfört S-Banken Ab en påföljdsavgift på 980 000 euro, eftersom dess riskbaserade verksamhetssätt inte har varit tillräckligt genomgripande för att motsvara kraven i lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och banken inte har inhämtat tillräcklig information för kundkännedom av sina kunder. Dessutom har S-Banken Ab:s IT-system och processer varit bristfälliga.

Samtidigt meddelade Finansinspektionen en offentlig varning till FIM Kapitalförvaltning Ab på grund av dess underlåtelse att inhämta tillräcklig information för kundkännedom av alla sina kunder.

Finansinspektionen upptäckte försummelserna i samband med de inspektioner 2017–2018 som gällde organisationen av den fortlöpande uppföljningen enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Inspektionen på S-Banken Ab gällde kundkännedomsinformationen för hela bankkoncernen, och inspektionen utvidgades därmed till att också gälla FIM Kapitalförvaltning Ab. Finansinspektionen granskar regelbundet företagen under tillsyn för att kontrollera att deras rutiner för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är tillfredsställande.

Vid inspektionen framkom inte något sådant som ger Finansinspektionen anledning att misstänka att S-Banken Ab eller FIM Kapitalförvaltning Ab i sin verksamhet har gjort sig skyldig till penningtvättsbrott enligt strafflagen.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande rådgivare Sonja Lohse och byråchef Pekka Vasara.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

  • Finansinspektionens beslut (på finska): S-Banken Ab (pdf)
  • Finansinspektionens beslut (på finska): FIM Kapitalförvaltning Ab (pdf)

Se också

Nyckelord

Dokument

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Financial Supervisory Authority prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds and providing investment services without authorisation18.12.2019 13:44:54 EETPress release

By its decision dated 17 December 2019, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) obliges ICON Corporation Ltd to discontinue offering fund shares and prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds. In addition, the FIN-FSA considers that ICON Corporation Ltd has provided investment services without appropriate authorisation and prohibits ICON Corporation Ltd from continuing the provision of investment services. The grounds for this decision are serious shortcomings, omissions and violations identified by the FIN-FSA in the activities of ICON Corporation Ltd. To enforce the prohibitions, the FIN-FSA imposes a conditional fine of EUR 4 million.

Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Genom sitt beslut 17.12.2019 förpliktar Finansinspektionen ICON Corporation Oy (nedan även ICON) att upphöra med att erbjuda fondandelar och förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder. Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har tillhandahållit investeringstjänster utan behörigt verksamhetstillstånd, och förbjuder ICON Corporation Oy att fortsätta tillhandahållandet av investeringstjänster. Beslutet bygger på allvarliga brister, försummelser och förseelser som Finansinspektionen uppdagat i ICON Corporation Oy:s verksamhet. För att effektivera förbuden ställer Finansinspektionen ett vite på fyra miljoner euro.

Finanssivalvonta kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Finanssivalvonta velvoittaa 17.12.2019 päivätyllä päätöksellään ICON Corporation Oy:n (jäljempänä myös ICON) lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi Finanssivalvonta katsoo, että ICON Corporation Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista. Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.

FIN-FSA imposes penalty payment on S-Bank Ltd and issues public warning to FIM Asset Management Ltd for omissions in customer due diligence18.12.2019 09:00:00 EETPress release

The omissions relate to obligations under regulations on the prevention and investigation of money laundering and terrorist financing. The main issue is shortcomings in customer due diligence. The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) considers that appropriate assessment and ongoing monitoring of the risks of money laundering and terrorist financing require adequate risk management procedures as well as up-to-date and comprehensive customer due diligence data.

Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun S-Pankki Oy:lle sekä antanut julkisen varoituksen FIM Varainhoito Oy:lle laiminlyönneistä asiakkaan tuntemisessa18.12.2019 09:00:00 EETTiedote

Laiminlyönnit koskevat useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan sääntelyn mukaisia velvoitteita. Pääosin kyse oli asiakkaan tuntemiseen liittyvistä puutteista. Finanssivalvonta katsoo, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien asianmukainen arviointi ja jatkuva seuranta edellyttävät riittäviä riskienhallintamenetelmiä sekä ajantasaisia ja kattavia asiakkaiden tuntemistietoja.

Macroprudential decision: Residential mortgage loan cap and countercyclical capital buffer unchanged13.12.2019 14:30:00 EETPress release

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has decided to keep the loan cap for residential mortgage loans other than first-home loans unchanged at 85% to curb risks associated with household indebtedness. The Board will not impose on banks and other credit institutions a countercyclical capital buffer as there are no signs of overheating in the development of the loan stock.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum