Finanssivalvonta

Finansinspektionen påminner: Arbetspensionsbolagen bör hålla sig inom sin bransch

Dela

Finansinspektionen framhäver i sitt tillsynsmeddelande att arbetspensions-försäkringsbolagens verksamhet för att hantera risken för arbetsoförmåga bör vara riskbunden och till sin natur sådan som hör till arbetspensionsförsäkringssektorn, och att den inte får inriktas på konkurrensmässiga grunder.

Arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet utgör en central del av verkställandet av det lagstadgade pensionsskyddet och är noggrant reglerad.

Tillåten hantering av risken för arbetsoförmåga är riskbunden och begränsad

Enligt gällande lagstiftning ska hanteringen av risken för arbetsoförmåga i ett arbetspensionsförsäkringsbolag följa följande principer:

  1. Gemensamma åtgärder med kunden inleds normalt efter att arbetspensionsförsäkringsbolaget först har valt ut kunden utifrån en riskkartläggning.
  1. Arbetspensionsförsäkringsbolaget ger råd och upplyser kunden i ärenden som ansluter sig till risken för arbetsoförmåga. Arbetspensionsförsäkringsbolaget hjälper sitt kundföretag att förstå orsakerna till att risk för arbetsoförmåga uppkommer och de faktorer som ligger bakom arbetsoförmåga. 
  1. Då metoderna för att minska risken för arbetsoförmåga är på det klara, kan kunden antingen själv vidta nödvändiga åtgärder eller köpa den behövliga tjänsten av en utomstående tjänsteleverantör. Arbetspensionsförsäkringsbolaget kan inom anvisade gränser efter övervägande erbjuda kunden finansiellt stöd som grundar sig på avgiftsdelen för hantering av risken för arbetsoförmåga.
  1. Arbetspensionsförsäkringsbolaget kan inte självt genomföra faktiska åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga i kundföretaget. Med andra ord hör det inte till ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhet att producera sådana tjänster. Till bolagets verksamhet hör inte heller att ingå avtal med tjänsteleverantörer, enligt vilka tjänsteleverantören med arbetspensionsförsäkringsbolagets finansiering skulle genomföra faktiska åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga för en eller flera av arbetspensionsförsäkringsbolagets kundföretag. Avtal om sådana åtgärder ska ingås mellan kunden och tjänsteleverantören.

Finansinspektionen följer arbetspensionsförsäkringsbolagens åtgärder som en del av den fortlöpande tillsynen. En inspektion på branschnivå av hur risken för arbetsoförmåga hanteras i arbetspensionsförsäkringsbolagen kommer att inledas 2020.

Se också

Tillsynsmeddelande 55/2019 (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av

Kaisa Forsström, avdelningschef, försäkringstillsyn

Begäran om intervju koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, kl. 9-16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Strategy of the Financial Supervisory Authority 2020-2022: Supervision will focus on impacts and risks of digitalisation and climate change on the financial sector and prevention of money laundering21.1.2020 10:35:15 EETPress release

The strategy of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) for 2020-2022 is based on three main pillars: orienting supervision according to changes in the operating environment, improving quality and efficiency of operations, and maintaining the strong expertise of personnel. In the next few years, according to the strategy, supervision will focus on three key areas: climate change, digitalisation and prevention of money laundering.

Finanssivalvonnan strategia 2020-2022: Valvonnassa korostuvat digitalisaation ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit finanssisektorille sekä rahanpesun estäminen21.1.2020 10:35:12 EETTiedote

Finanssivalvonnan strategia vuosille 2020-2022 nojaa kolmeen peruspilariin: valvonnan suuntaamiseen toimintaympäristön muutosten mukaisesti, toiminnan laadukkuuden ja tehokkuuden vahvistamiseen sekä henkilöstön vankkaan asiantuntemukseen. Strategia nostaa seuraaville vuosille keskiöön kolme valvonnallisesti merkittävää osa-aluetta: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja rahanpesun estäminen.

Finansinspektionens strategi 2020-2022: Tillsynen fokuserar på konsekvenserna och riskerna av digitaliseringen och klimatförändringen för den finansiella sektorn samt på penningtvättsbekämpning21.1.2020 10:35:12 EETTiedote

Finansinspektionens strategi för 2020-2022 vilar på tre grundpelare: inriktning av tillsynen efter förändringarna i omvärlden, bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten och personalens gedigna kompetens. Strategin för de närmaste åren lyfter fram tre prioriterade områden för tillsynen: klimatförändring, digitalisering och penningtvättsbekämpning.

Financial Supervisory Authority prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds and providing investment services without authorisation18.12.2019 13:44:54 EETPress release

By its decision dated 17 December 2019, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) obliges ICON Corporation Ltd to discontinue offering fund shares and prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds. In addition, the FIN-FSA considers that ICON Corporation Ltd has provided investment services without appropriate authorisation and prohibits ICON Corporation Ltd from continuing the provision of investment services. The grounds for this decision are serious shortcomings, omissions and violations identified by the FIN-FSA in the activities of ICON Corporation Ltd. To enforce the prohibitions, the FIN-FSA imposes a conditional fine of EUR 4 million.

Finanssivalvonta kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Finanssivalvonta velvoittaa 17.12.2019 päivätyllä päätöksellään ICON Corporation Oy:n (jäljempänä myös ICON) lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi Finanssivalvonta katsoo, että ICON Corporation Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista. Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.

Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Genom sitt beslut 17.12.2019 förpliktar Finansinspektionen ICON Corporation Oy (nedan även ICON) att upphöra med att erbjuda fondandelar och förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder. Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har tillhandahållit investeringstjänster utan behörigt verksamhetstillstånd, och förbjuder ICON Corporation Oy att fortsätta tillhandahållandet av investeringstjänster. Beslutet bygger på allvarliga brister, försummelser och förseelser som Finansinspektionen uppdagat i ICON Corporation Oy:s verksamhet. För att effektivera förbuden ställer Finansinspektionen ett vite på fyra miljoner euro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum