Finanssivalvonta

Finansinspektionen påminner: Arbetspensionsbolagen bör hålla sig inom sin bransch

Dela

Finansinspektionen framhäver i sitt tillsynsmeddelande att arbetspensions-försäkringsbolagens verksamhet för att hantera risken för arbetsoförmåga bör vara riskbunden och till sin natur sådan som hör till arbetspensionsförsäkringssektorn, och att den inte får inriktas på konkurrensmässiga grunder.

Arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet utgör en central del av verkställandet av det lagstadgade pensionsskyddet och är noggrant reglerad.

Tillåten hantering av risken för arbetsoförmåga är riskbunden och begränsad

Enligt gällande lagstiftning ska hanteringen av risken för arbetsoförmåga i ett arbetspensionsförsäkringsbolag följa följande principer:

  1. Gemensamma åtgärder med kunden inleds normalt efter att arbetspensionsförsäkringsbolaget först har valt ut kunden utifrån en riskkartläggning.
  1. Arbetspensionsförsäkringsbolaget ger råd och upplyser kunden i ärenden som ansluter sig till risken för arbetsoförmåga. Arbetspensionsförsäkringsbolaget hjälper sitt kundföretag att förstå orsakerna till att risk för arbetsoförmåga uppkommer och de faktorer som ligger bakom arbetsoförmåga. 
  1. Då metoderna för att minska risken för arbetsoförmåga är på det klara, kan kunden antingen själv vidta nödvändiga åtgärder eller köpa den behövliga tjänsten av en utomstående tjänsteleverantör. Arbetspensionsförsäkringsbolaget kan inom anvisade gränser efter övervägande erbjuda kunden finansiellt stöd som grundar sig på avgiftsdelen för hantering av risken för arbetsoförmåga.
  1. Arbetspensionsförsäkringsbolaget kan inte självt genomföra faktiska åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga i kundföretaget. Med andra ord hör det inte till ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhet att producera sådana tjänster. Till bolagets verksamhet hör inte heller att ingå avtal med tjänsteleverantörer, enligt vilka tjänsteleverantören med arbetspensionsförsäkringsbolagets finansiering skulle genomföra faktiska åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga för en eller flera av arbetspensionsförsäkringsbolagets kundföretag. Avtal om sådana åtgärder ska ingås mellan kunden och tjänsteleverantören.

Finansinspektionen följer arbetspensionsförsäkringsbolagens åtgärder som en del av den fortlöpande tillsynen. En inspektion på branschnivå av hur risken för arbetsoförmåga hanteras i arbetspensionsförsäkringsbolagen kommer att inledas 2020.

Se också

Tillsynsmeddelande 55/2019 (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av

Kaisa Forsström, avdelningschef, försäkringstillsyn

Begäran om intervju koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, kl. 9-16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Finnish financial sector has so far withstood the effects of the coronavirus pandemic well - operating environment remains uncertain, however15.9.2020 10:00:00 EESTPress release

The Finnish financial sector has so far withstood the effects of the coronavirus pandemic reasonably well. The economic downturn and the coronavirus pandemic, however, are affecting different actors with different intensities and time spans. A number of public and private sector measures have sustained the real economy: the Financial Supervisory Authority’s macroprudential decisions are supporting the supply of credit, and the recommendation to refrain from profit distributions has strengthened financial sector actors’ risk-bearing capacity. The instalment-free periods granted by banks have eased the situation of households and businesses. Monetary and fiscal policy has also been expansionary.

Suomen finanssisektori on toistaiseksi kestänyt hyvin koronapandemian vaikutukset - toimintaympäristö säilyy kuitenkin epävarmana15.9.2020 10:00:00 EESTTiedote

Suomen finanssisektori on kestänyt toistaiseksi kohtuullisen hyvin koronapandemian vaikutukset. Talouden taantuma ja koronapandemia vaikuttavat kuitenkin eri toimijoihin erilaisilla voimakkuuksilla ja aikajänteillä. Useat julkisen ja yksityisen sektorin toimet ovat tukeneet reaalitaloutta: Finanssivalvonnan makrovakauspäätökset ovat ylläpitäneet luotonantoa ja suositus pidättäytyä voitonjaosta on vahvistanut finanssialan toimijoiden riskinkantokykyä. Pankkien myöntämät lyhennysvapaat ovat helpottaneet kotitalouksien ja yritysten tilannetta. Myös raha- ja finanssipolitiikka on ollut elvyttävää.

Den finansiella sektorn i Finland har tills vidare motstått effekterna av coronapandemin väl - omvärlden präglas dock av fortsatt osäkerhet15.9.2020 10:00:00 EESTTiedote

Den finansiella sektorn i Finland har tills vidare motstått effekterna av coronapandemin måttligt väl. Den ekonomiska recessionen och coronapandemin påverkar dock olika aktörer med olika intensitet och vid olika tidpunkter. Inom den offentliga och den privata sektorn har flera åtgärder vidtagits för att stödja den reala ekonomin: Finansinspektionens makrotillsynsbeslut har upprätthållit utlåningen och rekommendationen att avvakta med utdelningar har stärkt de finansiella aktörernas riskhanteringsförmåga. Bankerna har beviljat sina kunder amorteringsfrihet, vilket har medfört lättnader för hushåll och företag. Också penning- och finanspolitiken har varit expansiv.

Finansinspektionen förlänger giltighetstiden för sin vinstutdelningsrekommendation till 1.1.2021 och förtydligar förväntningarna i anslutning till kapitaltäcknings- och likviditetsbuffertar29.7.2020 11:10:00 EESTTiedote

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade den 28 juli 2020 en rekommendation för kreditinstituten under dess tillsyn att avstå från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021. I ECB:s rekommendation uppmanas de nationella tillsynsmyndigheterna att utsträcka motsvarande principer till kreditinstitut som står under deras tillsyn. Också Europeiska systemrisknämnden (ESRB) gav den 27 maj 2020 en rekommendation om avstående från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021.

Financial Supervisory Authority extends the validity of its profit distribution recommendation until 1 January 2021 and clarifies expectations related to capital and liquidity buffers29.7.2020 11:10:00 EESTPress release

On 28 July 2020, the European Central Bank (ECB) issued a recommendation to the credit institutions under its supervision to refrain from distributing profits until 1 January 2021. The ECB recommendation calls on national supervisors to extend similar principles to cover the credit institutions under their own supervision. On 27 May 2020, the European Systemic Risk Board (ESRB) also issued a recommendation on the restriction of profit distributions until 1 January 2021.

Finanssivalvonta pidentää voitonjakosuosituksensa voimassaoloaikaa 1.1.2021 saakka ja selventää vakavaraisuus- ja likviditeettipuskureihin liittyviä odotuksia28.7.2020 16:00:00 EESTTiedote

Euroopan keskuspankki (EKP) julkisti 28.7.2020 valvomilleen luottolaitoksille suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka. EKP:n suosituksessa kehotetaan kansallisia valvojia ulottamaan vastaavat periaatteet koskemaan omassa valvonnassaan olevia luottolaitoksia. Myös Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB) on antanut 27.5.2020 suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum