Finanssivalvonta

Finansinspektionens konferens: EU:s finansmarknad nu och i framtiden

Dela

Coronapandemin har påverkat ekonomin och den finansiella sektorn globalt och samtidigt förstärkt förändringstrenderna i den finansiella sektorn. Mest framträdande är digitaliseringen, som effektiviserar sektorns verksamhet och främjar innovationer, men som också för med sig nya risker: den finansiella sektorn är de facto en av de sektorer som varit mest utsatt för cyberangrepp globalt. Behovet av åtgärder för att bekämpa klimatförändringen har inte heller minskat under pandemin, och den finansiella sektorn måste därför mer aktivt ta hänsyn till effekterna av klimatförändringen för såväl sin egen verksamhet som för kundernas risker.

Finansinspektionens konferens ”EU financial markets now and in the future”, som äger rum den 2 november 2021, diskuterar ingående under flera inflytelserika internationella och nationella talares ledning den finansiella sektorns hantering av den oväntade kris som coronaviruset gett upphov till samt åtgärder för att garantera sektorns kristålighet även i framtiden.

- Ekonomin har klarat coronakrisen bättre än väntat tack vare att staterna och centralbankerna har kunnat stödja hushållens och företagens skuldhållbarhet och tillsynsmyndigheterna bidra till den finansiella sektorns förmåga att betjäna sina kunder. Men krisen är ännu inte över, och det är därför viktigt att stegen mot det nya normala är tillräckligt varsamma, konstaterar direktör Anneli Tuominen i sitt öppningsanförande.

Digitaliseringen och klimatförändringen förändrar den finansiella sektorn

Fastän blickarna under den senaste tiden har varit riktade mot hanteringen av pandemikrisen, har också de tidigare trenderna förstärkts. Digitaliseringsutvecklingen har rent av gynnats av restriktionerna under coronapandemin.

- Digitaliseringen har också ökat den finansiella sektorns risker. En internationell analys visar att näst efter hälsovårdssektorn har den finansiella sektorn varit mest utsatt för cyberangrepp. Det är därför av yttersta vikt att de finansiella aktörerna tar cyberhoten på allvar och bygger upp en tillräcklig beredskap för dem. Här finns det ännu mycket att göra för lagstiftare, tillsynsmyndigheter och aktörer, konstaterar Tuominen.

Att ta hänsyn till klimatförändringen har blivit en allt viktigare del av riskhanteringen i försäkrings- och banksektorn. Verksamheten ska ta hänsyn till både direkta risker och sådana övergångsrisker som följer av klimatförändringen. Bankerna och försäkringsaktörerna måste rikta blickarna 30 år framåt i tiden mot ett koldioxidneutralt samhälle.

Samtidigt med investerarnas intresse för gröna investeringar har också risken för så kallad grönmålning ökat. För att stärka investerarskyddet har därför aktörerna påförts vissa informationsskyldigheter. Finansinspektionen granskar investerarinformationen till exempel när den godkänner fondernas regler. För att kontrollera informationens riktighet krävs tydliga specifikationer och gedigen kompetens om hållbarhetsfaktorerna.

Viktigt att beakta den växande skuldsättningen och omvärldsriskerna

Stats- och hushållsskulderna har ökat under coronapandemin. Staterna har upptagit lån för att klara krisen, medan hushållsskulden har ökat till följd av investeringar i boende, som beror både på coronarelaterade omställningar i livet och på den låga räntenivån.

- Redan före pandemin fanns det en risk för avmattning i den ekonomiska tillväxten på grund av befolkningsstrukturen och en svag produktivitetsökning. Denna risk har inte försvunnit, men bemöts nu i ett läge där skuldbördan är större, konstaterar Tuominen.

Svag ekonomisk tillväxt, låg nativitet med dess demografiska konsekvenser i förening med låga räntor och höga värderingsnivåer på aktiemarknaden skapar en krävande omvärld också för pensionssektorn, eftersom ett större risktagande skulle krävas för att uppnå det avkastningsmål som stöder systemets hållbarhet. Detta risktagande skulle dock öka pensionssektorns systemrisker i en krissituation.

Många internationella och inhemska ekonomiska opinionsbildare bland talarna på konferensen

Talare på konferensen är ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd Andrea Enria, finansministeriets understatssekreterare och vice ordföranden i Finansinspektionens direktion Leena Mörttinen, den tidigare ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopas förvaltningsstyrelse, Gabriel Bernardino, Sampogruppens koncernchef Torbjörn Magnusson och generaldirektör John Berrigan från Europeiska kommissionens generaldirektorat FISMA. I investeringspanelen medverkar Börsstiftelsens direktör Sari Lounasmeri, biträdande direktören för Kevas placeringsfunktion, Erika Tikka, och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esmas chefsekonom och chefen för riskanalysavdelningen, Stefan Kern. Moderator är Finansinspektionens byråchef Niina Bergring. En videoupptagning av seminariet samt presentationerna läggs ut på seminariets webbplats.

Se också

Nyckelord

Kontakter

direktör Anneli Tuominen
Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9-16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Virtuella valutor får marknadsföras i Finland endast av här registrerade aktörer24.11.2021 12:45:00 EET | Tiedote

Marknadsföringen av virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem har ökat i finländsk media och i gatubilden. Finansinspektionen vill påminna om att endast registrerade tillhandahållare av virtuella valutor får marknadsföra virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem i Finland. Det är viktigt att också de som säljer annonsutrymme är medvetna om denna registreringsskyldighet.

FIN-FSA conference: EU financial markets today and in the future2.11.2021 09:20:00 EET | Press release

The COVID-19 pandemic has impacted the economy and financial sector worldwide and also accelerated transformation trends in financial services. The most prominent of these is digitalisation. This is bringing greater efficiency to activities in the sector and spurring innovation, but is also ushering in new kinds of risks. The financial sector has become one of the world's biggest targets for cyber attacks. The need for action to combat climate change has not diminished during the pandemic either. The financial sector must take into account more actively the effects of climate change, not only in relation to its business models but also concerning the risks of its clients.

Finanssivalvonnan konferenssi: EU:n finanssimarkkinat nyt ja tulevaisuudessa2.11.2021 09:20:00 EET | Tiedote

Koronapandemia on vaikuttanut talouteen ja finanssisektoriin maailmanlaajuisesti ja on myös vahvistanut finanssisektorin muutostrendejä. Näistä näkyvin on digitalisaatio, joka tehostaa finanssisektorin toimintaa ja edistää innovaatioita mutta tuo myös mukanaan uudenlaisia riskejä: finanssisektori onkin ollut yksi merkittävimmistä kyberhyökkäysten kohteista maailmanlaajuisesti. Myöskään tarve ilmastonmuutosta torjuviin toimiin ei ole vähentynyt pandemian aikana ja finanssisektorin tuleekin huomioida aiempaa aktiivisemmin ilmastonmuutoksen vaikutukset niin omaan liiketoimintaansa kuin asiakkaidensa riskeihin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum