Finanssivalvonta

Finansinspektionens seminarium: Digitalisering, artificiell intelligens och dataanvändning formar om de finansiella tjänsterna. Vad innebär det för kunden?

Dela

Digitalisering, artificiell intelligens och ständigt växande dataanvändning ökar den finansiella sektorns kostnadseffektivitet och gör det möjligt att erbjuda kunderna bättre tjänster. Dessa tjänster kan både kunder och tjänsteleverantörer dra nytta av på många sätt. Den digitala omvandlingen är dock förenad med risker som aktörerna måste identifiera och hantera.

Dessa frågor diskuteras ingående på Finansinspektionens seminarium den 26 november 2019 under rubriken ”Digitalisering, artificiell intelligens och dataanvändning formar om de finansiella tjänsterna. Vad innebär det för kunden?”

- Utnyttjande av artificiell intelligens och data öppnar upp helt nya möjligheter till skräddarsydda tjänster.Lagstiftning och tillsyn ska dock sörja för att teknologins möjligheter inte missbrukas, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Ansvaret för tjänsterna ligger alltid hos tillståndsinnehavaren

Digitalisering - när den är som bäst - gör det möjligt att tillhandahålla tjänster på ett mer kostnadseffektivt och säkert sätt än tidigare. De finansiella aktörerna måste dock alltid ha förmåga att identifiera och kritiskt bedöma riskerna med digitalisering. Exempel på dessa är cyberriskerna och de långa underleverantörskedjor som uppkommer vid utläggning av verksamhet.

- De finansiella aktörerna får inte glömma att tillståndsinnehavaren, i sista hand bolagets styrelse, alltid bär ansvaret för till exempel automatiserade beslut som utnyttjar artificiell intelligens och för utlagd verksamhet, påpekar Tuominen.

Utnyttjande av digitalisering och ny teknologi kräver både investeringar och specialkompetens inom ICT av aktörerna. Digitaliseringen kan således ta sig olika uttryck hos olika aktörer: vissa kan tillgodogöra sig fördelarna med digitalisering genom att investera i den nya teknologin och locka till sig digitaliseringsexperter, medan andra har svårt att hänga med i utvecklingen.

Alla har rätt till finansiella tjänster som är säkra och lätta att använda

Enligt en landrapport som Europeiska kommissionen har publicerat i år har finländarna de bästa digitala färdigheterna i Europa: 76 % av finländarna har åtminstone grundläggande digitala färdigheter (EU-medeltalet: 57 %).  Finland ligger också tillsammans med Holland i framkant när det gäller användningen av elektroniska banktjänster: 94 % av finländska internetanvändare använde elektroniska banktjänster 2018 (EU-medeltalet: 64 %).*

Men vi har också användargrupper som upplever det svårt att hänga med i omvälvningen. - Det är viktigt att alla har tillgång till tjänsterna också i det allt mer digitala samhället, konstaterar Tuominen.

Finansinspektionen vill bidra till digitaliseringsutvecklingen i den finansiella sektorn. De nya finansiella aktörerna är också mycket intresserade av de möjligheter som digitaliseringen medför. Betaltjänster, plattformsbaserade affärsmodeller och utbudet av virtuella valutor är de tre frågor som sysselsätter Finansinspektionens Innovation HelpDesk mest.

Se också

Seminariewebbplatsen (på finska)

Anneli Tuominens tal (på finska)

*Europeiska kommissionens landrapport 2019: Index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI), (på finska respektive engelska)

Nyckelord

Kontakter

Anneli Tuominen, direktör

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Financial Supervisory Authority extends the validity of its profit distribution recommendation until 1 January 2021 and clarifies expectations related to capital and liquidity buffers29.7.2020 11:10:00 EESTPress release

On 28 July 2020, the European Central Bank (ECB) issued a recommendation to the credit institutions under its supervision to refrain from distributing profits until 1 January 2021. The ECB recommendation calls on national supervisors to extend similar principles to cover the credit institutions under their own supervision. On 27 May 2020, the European Systemic Risk Board (ESRB) also issued a recommendation on the restriction of profit distributions until 1 January 2021.

Finansinspektionen förlänger giltighetstiden för sin vinstutdelningsrekommendation till 1.1.2021 och förtydligar förväntningarna i anslutning till kapitaltäcknings- och likviditetsbuffertar29.7.2020 11:10:00 EESTTiedote

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade den 28 juli 2020 en rekommendation för kreditinstituten under dess tillsyn att avstå från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021. I ECB:s rekommendation uppmanas de nationella tillsynsmyndigheterna att utsträcka motsvarande principer till kreditinstitut som står under deras tillsyn. Också Europeiska systemrisknämnden (ESRB) gav den 27 maj 2020 en rekommendation om avstående från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021.

Finanssivalvonta pidentää voitonjakosuosituksensa voimassaoloaikaa 1.1.2021 saakka ja selventää vakavaraisuus- ja likviditeettipuskureihin liittyviä odotuksia28.7.2020 16:00:00 EESTTiedote

Euroopan keskuspankki (EKP) julkisti 28.7.2020 valvomilleen luottolaitoksille suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka. EKP:n suosituksessa kehotetaan kansallisia valvojia ulottamaan vastaavat periaatteet koskemaan omassa valvonnassaan olevia luottolaitoksia. Myös Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB) on antanut 27.5.2020 suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka.

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket mildras, det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrat på nivån 0,0 procent29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finansinspektionens direktion återställer bolånetaket på basnivån 90 % för andra än förstagångsköpare. Genom beslutet stöds verksamheten på bostadsmarknaden i det förändrade ekonomiska läget till följd av coronapandemin. Direktionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut.

Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakattoa kevennetään, luottolaitosten muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan 0,0 prosentissa29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finanssivalvonnan johtokunta palauttaa asuntolainojen lainakaton perustasolle 90 prosenttiin muille kuin ensiasunnonostajille. Päätöksellä tuetaan asuntomarkkinoiden toimintaa koronapandemian seurauksena muuttuneessa taloustilanteessa. Johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille.

Macroprudential decision: Residential mortgage loan cap to be relaxed, countercyclical capital buffer rate remains unchanged at 0.0 percent29.6.2020 14:00:00 EESTPress release

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is restoring the loan cap for residential mortgage loans other than first-home loans to the standard level of 90%. This decision supports the proper functioning of the housing market in an economic environment altered by the coronavirus pandemic. The Board will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum