Finanssivalvonta

Finansinspektionens seminarium: Digitalisering, artificiell intelligens och dataanvändning formar om de finansiella tjänsterna. Vad innebär det för kunden?

Dela

Digitalisering, artificiell intelligens och ständigt växande dataanvändning ökar den finansiella sektorns kostnadseffektivitet och gör det möjligt att erbjuda kunderna bättre tjänster. Dessa tjänster kan både kunder och tjänsteleverantörer dra nytta av på många sätt. Den digitala omvandlingen är dock förenad med risker som aktörerna måste identifiera och hantera.

Dessa frågor diskuteras ingående på Finansinspektionens seminarium den 26 november 2019 under rubriken ”Digitalisering, artificiell intelligens och dataanvändning formar om de finansiella tjänsterna. Vad innebär det för kunden?”

- Utnyttjande av artificiell intelligens och data öppnar upp helt nya möjligheter till skräddarsydda tjänster.Lagstiftning och tillsyn ska dock sörja för att teknologins möjligheter inte missbrukas, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Ansvaret för tjänsterna ligger alltid hos tillståndsinnehavaren

Digitalisering - när den är som bäst - gör det möjligt att tillhandahålla tjänster på ett mer kostnadseffektivt och säkert sätt än tidigare. De finansiella aktörerna måste dock alltid ha förmåga att identifiera och kritiskt bedöma riskerna med digitalisering. Exempel på dessa är cyberriskerna och de långa underleverantörskedjor som uppkommer vid utläggning av verksamhet.

- De finansiella aktörerna får inte glömma att tillståndsinnehavaren, i sista hand bolagets styrelse, alltid bär ansvaret för till exempel automatiserade beslut som utnyttjar artificiell intelligens och för utlagd verksamhet, påpekar Tuominen.

Utnyttjande av digitalisering och ny teknologi kräver både investeringar och specialkompetens inom ICT av aktörerna. Digitaliseringen kan således ta sig olika uttryck hos olika aktörer: vissa kan tillgodogöra sig fördelarna med digitalisering genom att investera i den nya teknologin och locka till sig digitaliseringsexperter, medan andra har svårt att hänga med i utvecklingen.

Alla har rätt till finansiella tjänster som är säkra och lätta att använda

Enligt en landrapport som Europeiska kommissionen har publicerat i år har finländarna de bästa digitala färdigheterna i Europa: 76 % av finländarna har åtminstone grundläggande digitala färdigheter (EU-medeltalet: 57 %).  Finland ligger också tillsammans med Holland i framkant när det gäller användningen av elektroniska banktjänster: 94 % av finländska internetanvändare använde elektroniska banktjänster 2018 (EU-medeltalet: 64 %).*

Men vi har också användargrupper som upplever det svårt att hänga med i omvälvningen. - Det är viktigt att alla har tillgång till tjänsterna också i det allt mer digitala samhället, konstaterar Tuominen.

Finansinspektionen vill bidra till digitaliseringsutvecklingen i den finansiella sektorn. De nya finansiella aktörerna är också mycket intresserade av de möjligheter som digitaliseringen medför. Betaltjänster, plattformsbaserade affärsmodeller och utbudet av virtuella valutor är de tre frågor som sysselsätter Finansinspektionens Innovation HelpDesk mest.

Se också

Seminariewebbplatsen (på finska)

Anneli Tuominens tal (på finska)

*Europeiska kommissionens landrapport 2019: Index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI), (på finska respektive engelska)

Nyckelord

Kontakter

Anneli Tuominen, direktör

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Financial Supervisory Authority prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds and providing investment services without authorisation18.12.2019 13:44:54 EETPress release

By its decision dated 17 December 2019, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) obliges ICON Corporation Ltd to discontinue offering fund shares and prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds. In addition, the FIN-FSA considers that ICON Corporation Ltd has provided investment services without appropriate authorisation and prohibits ICON Corporation Ltd from continuing the provision of investment services. The grounds for this decision are serious shortcomings, omissions and violations identified by the FIN-FSA in the activities of ICON Corporation Ltd. To enforce the prohibitions, the FIN-FSA imposes a conditional fine of EUR 4 million.

Finanssivalvonta kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Finanssivalvonta velvoittaa 17.12.2019 päivätyllä päätöksellään ICON Corporation Oy:n (jäljempänä myös ICON) lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi Finanssivalvonta katsoo, että ICON Corporation Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista. Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.

Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Genom sitt beslut 17.12.2019 förpliktar Finansinspektionen ICON Corporation Oy (nedan även ICON) att upphöra med att erbjuda fondandelar och förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder. Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har tillhandahållit investeringstjänster utan behörigt verksamhetstillstånd, och förbjuder ICON Corporation Oy att fortsätta tillhandahållandet av investeringstjänster. Beslutet bygger på allvarliga brister, försummelser och förseelser som Finansinspektionen uppdagat i ICON Corporation Oy:s verksamhet. För att effektivera förbuden ställer Finansinspektionen ett vite på fyra miljoner euro.

Finansinspektionen har påfört S-Banken Ab en påföljdsavgift och tilldelat FIM Kapitalförvaltning Ab en offentlig varning för försummelse av bestämmelserna om kundkännedom18.12.2019 09:00:00 EETTiedote

Försummelserna gäller flera skyldigheter enligt regelverket om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Huvudsakligen handlar det om brister i rutinerna för kundkännedom. Finansinspektionen anser att en ändamålsenlig bedömning och fortlöpande uppföljning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism förutsätter tillfredsställande riskhanteringsmetoder och tillgång till aktuell och omfattande kundkännedomsinformation.

Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun S-Pankki Oy:lle sekä antanut julkisen varoituksen FIM Varainhoito Oy:lle laiminlyönneistä asiakkaan tuntemisessa18.12.2019 09:00:00 EETTiedote

Laiminlyönnit koskevat useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan sääntelyn mukaisia velvoitteita. Pääosin kyse oli asiakkaan tuntemiseen liittyvistä puutteista. Finanssivalvonta katsoo, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien asianmukainen arviointi ja jatkuva seuranta edellyttävät riittäviä riskienhallintamenetelmiä sekä ajantasaisia ja kattavia asiakkaiden tuntemistietoja.

FIN-FSA imposes penalty payment on S-Bank Ltd and issues public warning to FIM Asset Management Ltd for omissions in customer due diligence18.12.2019 09:00:00 EETPress release

The omissions relate to obligations under regulations on the prevention and investigation of money laundering and terrorist financing. The main issue is shortcomings in customer due diligence. The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) considers that appropriate assessment and ongoing monitoring of the risks of money laundering and terrorist financing require adequate risk management procedures as well as up-to-date and comprehensive customer due diligence data.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum