Finanssivalvonta

Finansinspektionens strategi 2020-2022: Tillsynen fokuserar på konsekvenserna och riskerna av digitaliseringen och klimatförändringen för den finansiella sektorn samt på penningtvättsbekämpning

Dela

Finansinspektionens strategi för 2020-2022 vilar på tre grundpelare: inriktning av tillsynen efter förändringarna i omvärlden, bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten och personalens gedigna kompetens. Strategin för de närmaste åren lyfter fram tre prioriterade områden för tillsynen: klimatförändring, digitalisering och penningtvättsbekämpning.


För att uppnå större effektivitet i tillsynen och en effektivare resursfördelning anlägger strategin ett mer riskbaserat tillsynsgrepp än tidigare. För alla företag under tillsyn fastställs en minimitillsynsnivå samtidigt som tillsynsintensiteten koncentreras till mer riskfylld verksamhet och större företag under tillsyn. Tillsynsobservationernas relevans bestämmer mer systematiskt än tidigare hur resurserna fördelas mellan olika tillsynsåtgärder.

”En tillsynsmyndighets arbete innebär ständig prioritering. Det är viktigt att vi identifierar de största, konkreta riskerna och anvisar mer resurser än tidigare till tillsynen av dem. Genom att effektivisera vår egen verksamhet ser vi till att vi inte samtidigt måste kompromissa om tillsynens omfattning”, säger Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Digitaliseringsutvecklingen medför förändringar i de finansiella aktörernas affärsmodeller, produkter och tjänster samt i kundbeteendet. Förändringarna har stor betydelse både för sektorns lönsamhet och konkurrensläge och för aktörernas rutiner och risker. Av den anledningen ligger en av tyngdpunkterna i Finansinspektionens strategiska arbete på digitalisering. Finansinspektionen samarbetar med inhemska instanser, de nordiska tillsynsmyndigheterna, de europeiska bank-, försäkrings- och värdepappersmarknadsmyndigheterna (EBA, ESMA och EIOPA) och ECB för att fördjupa sin förståelse av digitaliseringens inverkan och utforma en gemensam tillsynspraxis. I tillsynen framhävs särskilt behovet att sörja för att den finansiella sektorn har tillfredsställande beredskap för it- och cyberrisker.

Klimatförändringen har också en betydande inverkan på de finansiella aktörernas risker och regelverken för dem och tas därför upp som en av Finansinspektionens strategiska prioriteringar. Finansinspektionen förutsätter att företagen under tillsyn gör en bedömning av konsekvenserna och riskerna av klimatförändringen och klimatpolitiken för sin verksamhet. Framöver inriktas tillsynen också till exempel på rapporteringen av ansvarsfulla investeringar.

Utnyttjande av den finansiella sektorn för penningtvätt och finansiering av terrorism och bristande tillsyn av penningtvätt och finansiering av terrorism har fått stort utrymme i diskussionerna under de senaste åren. Det är Finansinspektionens strategiska mål att Finland har ett gott anseende inom penningtvättsbekämpning.

"Vi ökar antalet inspektioner och använder vid behov sanktioner om försummelser upptäcks vid inspektionerna. Samtidigt betonar vi vikten av att företagen under tillsyn inriktar sina åtgärder efter kundernas och transaktionernas risknivå", säger Tuominen.

Finansinspektionens strategi upprättas för tre år.


Närmare upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av direktör Anneli Tuominen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9-16.

Se också

Finansinspektionens strategi 2020-2022

Nyckelord

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade. 

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakattoa kevennetään, luottolaitosten muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan 0,0 prosentissa29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finanssivalvonnan johtokunta palauttaa asuntolainojen lainakaton perustasolle 90 prosenttiin muille kuin ensiasunnonostajille. Päätöksellä tuetaan asuntomarkkinoiden toimintaa koronapandemian seurauksena muuttuneessa taloustilanteessa. Johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille.

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket mildras, det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrat på nivån 0,0 procent29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finansinspektionens direktion återställer bolånetaket på basnivån 90 % för andra än förstagångsköpare. Genom beslutet stöds verksamheten på bostadsmarknaden i det förändrade ekonomiska läget till följd av coronapandemin. Direktionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut.

Macroprudential decision: Residential mortgage loan cap to be relaxed, countercyclical capital buffer rate remains unchanged at 0.0 percent29.6.2020 14:00:00 EESTPress release

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is restoring the loan cap for residential mortgage loans other than first-home loans to the standard level of 90%. This decision supports the proper functioning of the housing market in an economic environment altered by the coronavirus pandemic. The Board will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions.

Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle liputusilmoituksen viivästymisestä16.6.2020 12:09:19 EESTTiedote

Finanssivalvonta on määrännyt 45 000 euron suuruisen seuraamusmaksun Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle, sillä yhtiö ei ole noudattanut arvopaperimarkkinalaissa säädettyä määräaikaa huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiselle. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, ja tässä tapauksessa liputusilmoitus viivästyi 20 kaupankäyntipäivällä.

FIN-FSA imposes penalty payment on Evli Fund Management Company Ltd for delay in notification of major holdings16.6.2020 12:09:19 EESTPress release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has imposed a penalty payment of EUR 45,000 on Evli Fund Management Company Ltd for failure to comply with the deadline laid down in the Securities Markets Act for notifying major shareholdings and proportions of voting rights. The notification must be made without undue delay, whereas in this case the delay was 20 trading days.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum