Finanssivalvonta

Finansinspektionens utredning: tryggandet av grundläggande banktjänster förutsätter lättanvändliga digitala tjänster och icke-digitala alternativ

Dela

Enligt Finansinspektionens utredning tillgodoses kundernas rätt till grundläggande banktjänster som helhet på ett adekvat sätt i de finska bankerna. Tryggandet av grundläggande banktjänster för alla kundgrupper förutsätter emellertid att bankerna både förbättrar tillgången till digitala tjänster och upprätthåller alternativa grundläggande banktjänster till de digitala tjänsterna. Finansinspektionen följer genomförandet av dessa åtgärder samt ändringarna i prissättningen av tjänsterna.

– Digitala banktjänster gör det möjligt att sköta ärenden oberoende av tid och plats. Finansinspektionen ser positivt på denna utveckling. De digitala tjänsternas användbarhet och tillgänglighet bör emellertid förbättras ytterligare med hänsyn till olika specialgruppers behov. Det skulle vara viktigt att olika kundgrupper bättre än för närvarande kunde använda digitala banktjänster, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen

Kontorsnätverket som erbjuder tjänster för privatkunder har i betydande grad reducerats under de senaste åren och samtidigt har antalet kontor som tillhandahåller kontanttjänster på heltid minskat. Tillgången till grundläggande banktjänster har således försvagats för de kunder som inte klarar av att sköta sina bankärenden digitalt.  

Kostnaderna för skötseln av bankärenden är förmånligare för dem som använder digitala banktjänster. Den största kostnadsändringen gäller kontantuttag i automater, i fråga om vilka en allt större del av bankerna har börjat ta ut en bestämd avgift efter ett visst uttaget belopp. Finansinspektionen har i utredningen även fäst uppmärksamhet vid att det finns stora skillnader i prissättningen av enskilda banktjänster mellan bankerna.

Tillgången till grundläggande banktjänster följs upp

Finansinspektionen har också bedömt tillgången till digitala tjänster, rådgivningstjänster och -material samt alternativen till digitala tjänster.

Vid behov bör det göras ändringar – dvs. anpassningar – i de digitala tjänsterna som gör dem lättare att använda och med vilka tjänsternas tillgänglighet och användbarhet också förbättras för de kunder som av en eller annan orsak annars inte kan använda tjänsterna. De anpassningar som bankerna gör ansluter sig ofta t.ex. till stödjandet av talstyrnings- och skärmläsningsprogram samt till autentiseringsverktygen.

Anpassningsnivån och alternativen till digitala tjänster varierar i de olika bankerna. Intresseorganisatio-nerna som representerar specialgrupperna anser emellertid att anpassningarna och de icke-digitala alternativen inte till alla delar är tillräckliga.

Bankerna bör fästa uppmärksamhet vid kommunikationen och rådgivningen om anpassningarna och alternativen. Dessutom ska bankerna säkerställa att kommunikationen når rätt målgrupper.

Bankerna bör även tillhandahålla icke-digitala banktjänster

Enligt Finansinspektionen är det viktigt att bankerna tillhandahåller en möjlighet att göra kontantuttag i affärer eller vid andra ombuds servicepunkter och att de aktivt undersöker om distributionsnätet av kontanter är tillräckligt samt om det är möjligt att utöka samarbetet med butiksägare för att förbättra möjligheterna till kontantuttag. Bankerna ska också informera sina kunder om de olika möjligheterna att göra kontantuttag.

Dessutom ska bankerna bedöma möjligheterna att utvidga utbudet av grundläggande banktjänster som kan skötas i telefontjänsten (t.ex. beställning av betaltjänstkuvert, betalning av fakturor och ingående av e-fakturaavtal), fästa uppmärksamhet vid att priserna på enskilda grundläggande banktjänster är skäliga samt vid behov göra måttfulla anpassningar i sina digitala banktjänster. Därtill är det viktigt att bankerna tillhandahåller rådgivning om digitala banktjänster även på orter där de inte har kontor.

Finansinspektionen överlämnade sin utredning om tillgången på och prissättningen av de grundläggande banktjänster som avses i lagen till riksdagens bankfullmäktige den 29 november 2019. Uppgifterna i utredningen grundade sig på material från webbplatsen för konsumenter om jämförelse av betalkonton (https://maksutilivertailu.fine.fi/sv), kundrespons, respons från intressegrupper och tillsynsobjekt samt den temabedömning som gjordes i samband med utredningen.

Se också

Utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster 2019 (på finska)

Den svenska översättningen finns här senast 3.12.

Närmare upplysningar lämnas av

Samu Kurri, avdelningschef

Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon (09) 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Nyckelord

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Strategy of the Financial Supervisory Authority 2020-2022: Supervision will focus on impacts and risks of digitalisation and climate change on the financial sector and prevention of money laundering21.1.2020 10:35:15 EETPress release

The strategy of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) for 2020-2022 is based on three main pillars: orienting supervision according to changes in the operating environment, improving quality and efficiency of operations, and maintaining the strong expertise of personnel. In the next few years, according to the strategy, supervision will focus on three key areas: climate change, digitalisation and prevention of money laundering.

Finanssivalvonnan strategia 2020-2022: Valvonnassa korostuvat digitalisaation ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit finanssisektorille sekä rahanpesun estäminen21.1.2020 10:35:12 EETTiedote

Finanssivalvonnan strategia vuosille 2020-2022 nojaa kolmeen peruspilariin: valvonnan suuntaamiseen toimintaympäristön muutosten mukaisesti, toiminnan laadukkuuden ja tehokkuuden vahvistamiseen sekä henkilöstön vankkaan asiantuntemukseen. Strategia nostaa seuraaville vuosille keskiöön kolme valvonnallisesti merkittävää osa-aluetta: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja rahanpesun estäminen.

Finansinspektionens strategi 2020-2022: Tillsynen fokuserar på konsekvenserna och riskerna av digitaliseringen och klimatförändringen för den finansiella sektorn samt på penningtvättsbekämpning21.1.2020 10:35:12 EETTiedote

Finansinspektionens strategi för 2020-2022 vilar på tre grundpelare: inriktning av tillsynen efter förändringarna i omvärlden, bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten och personalens gedigna kompetens. Strategin för de närmaste åren lyfter fram tre prioriterade områden för tillsynen: klimatförändring, digitalisering och penningtvättsbekämpning.

Financial Supervisory Authority prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds and providing investment services without authorisation18.12.2019 13:44:54 EETPress release

By its decision dated 17 December 2019, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) obliges ICON Corporation Ltd to discontinue offering fund shares and prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds. In addition, the FIN-FSA considers that ICON Corporation Ltd has provided investment services without appropriate authorisation and prohibits ICON Corporation Ltd from continuing the provision of investment services. The grounds for this decision are serious shortcomings, omissions and violations identified by the FIN-FSA in the activities of ICON Corporation Ltd. To enforce the prohibitions, the FIN-FSA imposes a conditional fine of EUR 4 million.

Finanssivalvonta kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Finanssivalvonta velvoittaa 17.12.2019 päivätyllä päätöksellään ICON Corporation Oy:n (jäljempänä myös ICON) lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi Finanssivalvonta katsoo, että ICON Corporation Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista. Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.

Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Genom sitt beslut 17.12.2019 förpliktar Finansinspektionen ICON Corporation Oy (nedan även ICON) att upphöra med att erbjuda fondandelar och förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder. Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har tillhandahållit investeringstjänster utan behörigt verksamhetstillstånd, och förbjuder ICON Corporation Oy att fortsätta tillhandahållandet av investeringstjänster. Beslutet bygger på allvarliga brister, försummelser och förseelser som Finansinspektionen uppdagat i ICON Corporation Oy:s verksamhet. För att effektivera förbuden ställer Finansinspektionen ett vite på fyra miljoner euro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum