VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Finland skulle dra mer nytta av olika dataset om myndighetssamarbetet förbättrades

Dela

Finska myndigheter har gjort olika dataset tillgängliga i enlighet med Europeiska unionens direktiv. Utifrån sin revision rekommenderar Statens revisionsverk att dataset görs tillgängliga på ett sätt som är mer systematiskt och mer förutsägbart ur användarnas synvinkel.

Bild: iStock
Bild: iStock

Vid utförandet av myndighetsuppgifter samlar staten in bland annat geografisk information, personuppgifter och företagsuppgifter i olika register och andra dataset. När dataset görs tillgängliga för alla ökar det insynen i myndigheternas verksamhet, erbjuder en produktionsfaktor för affärsverksamhet och möjliggör förvaltningsutveckling. Statens revisionsverk har granskat hur dessa mål uppfylls vid öppnandet av dataset.

Varje myndighet har själv beslutat om öppnande av sina dataset. Den som utnyttjar öppna data får tillgång till data i det format som data har gjorts tillgängliga. Data om olika dataset och öppna data upprätthålls inte så att de är lättillgängliga för andra myndigheter, aktörer i näringslivet och medborgare.

”Flera öppna data kan utnyttjas lättare än förr. Däremot saknas en helhetsbild av dataset och öppnandet av dataseten. Läget förbättras när myndigheterna har skapat rutiner för att upprätthålla en uppdaterad helhetsbild”, säger Matti Mattila, effektivitetsrevisionsråd.

En del av dataseten har ännu inte gjorts tillgängliga för allmänheten. Myndigheterna motiverar det bland annat med att viss information är sekretessbelagd och en del av intäkterna bortfaller. Det kostar att skapa och underhålla dataset. I de otillgängliga dataseten har utgifter för utlämnande av data täckts med avgifter från användare. Om ett dataset görs tillgängligt upphör inkomsterna från avgifterna.

De flesta förvaltningsområden anser att de kan göra de viktigaste dataseten tillgängliga före 2020.

Revisionsverket rekommenderar att beskrivningen av dataseten och tillgången till dem förbättras under ledning av ministerierna. Dessutom rekommenderar revisionsverket att riskhanteringen vid öppnandet av dataset utvecklas.

När öppna data gynnar de samhällsekonomiska och samhälleliga målen och målen för utvecklingen av förvaltningen, behövs bredare perspektiv på statens budgetförfarande. Vid statens verksamhets- och finansplanering skulle en utgångspunkt kunna vara att på ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt skapa, underhålla och använda dataset på statsnivå.

Enligt Europeiska kommissionens utredning 2011 skulle vidareutnyttjandet av information kunna leda till en direkt ekonomisk nytta på upp till 40 miljarder euro inom EU, vilket för Finlands del innebär nästan 700 miljoner euro.

Ta del av publikationen: Öppen information och utnyttjandet av myndighetsinformation

Fler granskningar gjorda av Statens revisionsverk och information om god förvaltning: VTV.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: iStock
Bild: iStock
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Det bör tas fram en helhetsbild av de sysselsättningspolitiska åtgärderna24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Sysselsättningspåverkande åtgärder bereds i flera ministerier, men det framkommer inte någon helhetsbild enligt vad Statens revisionsverk har funnit. Därför bör det tas fram en heltäckande bild av sysselsättningsåtgärderna och deras effekter på såväl de offentliga finanserna som på människors inkomster. En helhetsbild av olika sysselsättningsåtgärder skulle bidra till att de planerade åtgärderna blir mer ändamålsenliga och verkningsfulla.

Työllisyyspolitiikan toimista tulisi laatia kokonaiskuva24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Työllisyyteen vaikuttavia toimia valmistellaan useissa ministeriöissä, mutta niistä ei muodostu kokonaiskuvaa, havaitsi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista julkiseen talouteen sekä henkilöiden tuloihin tulisikin laatia kattava kuva. Kokonaiskuva eri työllisyystoimista edistäisi sitä, että suunnitellut toimet ovat entistä tarkoituksenmukaisempia ja vaikuttavampia.

ESR-ohjelman hankkeet eivät tavoita työttömiä riittävän hyvin28.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet eivät välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi varmistaa, että ESR-hankerahoitus kohdentuu rakennerahastokaudella 2021–2027 nykyistä paremmin keskeisille kohderyhmille eli työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum