ELY-keskukset

Flodpärlmusslan i Karvia å hotas av utrotning (Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten)

Dela

I forsområdet vid Karvia å lever sydvästra Finlands sista flodpärlmusslor som kan föröka sig. Forsarna i Karvia å är skyddade som Natura-områden, vilket förpliktar Finland att förhindra att området försämras och att vidta skyddsåtgärder i området för att återställa naturvärdena. Flodpärlmusslans fortplantning har försämrats särskilt sedan 1950-talet då kraftiga skogs- och myrdikningar samt senare torvproduktion har lett till försurning och igenslamning av åns botten. Detta har lett till att musslornas ungar har dött. Största delen av de flodpärlmusslor som fortfarande lever är äldre, cirka 70–100 år. Enligt en försiktig bedömning finns det cirka 2 000 flodpärlmusslor kvar i den senaste större förekomsten i Satakunta.

Flodpärlmussla från älven. Bild Rami Laaksonen
Flodpärlmussla från älven. Bild Rami Laaksonen

Stammen återupplivas inom projektet Freshabit LIFE IP

NTM-centralen i Egentliga Finland har inom ramen för projektet Freshabit LIFE IP satsat på att flodpärlstammen i Karvia å skulle utvecklas till förökning och livskraftig. Flodpärlmusslornas larver i Karvia å har lyckats förflytta sig framgångsrikt till deras mellanvärdar, öring och lax. I området har flodpärlmusslor flyttats till Konnevesi forskningsinstitut för rehabilitering. Om fortplantningen lyckas är målet att flytta tusentals småmusslor tillbaka till sina egna vattendrag. För detta ändamål borde statusen i hemmavattnet förbättras genom att skapa förutsättningar för att denna fina art ska bevaras i Satakunta.

Verksamhetsutövarna spelar en viktig roll

Med tanke på flodpärlmusslan är det viktigt att minska näringsbelastningen, metallbelastningen och igenslamningen i området. Verksamhetsutövarna ska se till att nya projekt eller ändringar i markanvändningen anmäls i god tid på förhand till NTM-centralen samt till andra aktörer som eventuellt behövs (t.ex. NTM-centralens dikningar eller röjning som åker). Dessutom ska de befintliga små torvproduktionsområdena efter att övergångsperioden gått ut se till att NTM-centralen har information om hur verksamheten fortsätter. I fråga om de nya åtgärderna i Karvian ås forsar överskrids tröskeln för konsekvenser som avsevärt försämrar naturvärdena lätt. För projekt som kräver miljötillstånd krävs en Natura-konsekvensbedömning och i mindre projekt räcker det med en Naturaanmälan till NTM-centralen.

Ersättningar till markägare för METSO- och HELMI-skydd

NTM-centralen i Egentliga Finland och NTM-centralen i Satakunta uppmuntrar markägarna till frivilligt skydd av METSO-programmet, inrättande av skyddszoner och skräddarsydda vattenskyddsåtgärder i områden som avgränsas av öringsbäckar på både skogs- och åkerområden. Med hjälp av Helmi-programmet kan man restaurera och skydda myrområden och öka vattenhållningen i avrinningsområdena. Skyddet via Tjäder- och Helmi-programmen är frivilligt och erbjuder markägarna en ekonomisk ersättning för åtgärderna. Dessutom fortsätter man med åtgärder som främjar tillståndet i Natura-området, såsom bäckkartläggningar, restaureringsprojekt för öringsbäckar och restaureringsprojekt för myrar med uppföljning av deras effekter. NTM-centralen deltar också i planeringen av det nya LIFE-projektet, där en del av åtgärderna har planerats i Karvia å.

Målet med alla åtgärder är att uppnå en gynnsam skyddsnivå för naturtyperna och arterna i Natura-området samt en god status för vattendragen 2027.

Kontaktuppgifter

Iiro Ikonen
Naturskyddet, överinspektör
iiro.ikonen@ely-keskus.fi
tel 0295 022 869

Elsi Kauppinen
Övervakning av torvutvinningen, överinspektör
elsi.kauppinen@ely-keskus.fi
tel 0295 023 018

Harri Helminen
Miljöskydd, specialist
harri.helminen@ely-keskus.fi
tel 0295 022 865

Leena Rannikko
Fiskerinäring, fiskebiologen
leena.rannikko@ely-keskus.fi
tel 0295 022 649

Eija Mutila
Landsbygdsenheten, inspektör
eija.mutila@ely-keskus.fi
tel 0295 022 064

Informationsinslag: Natura-bedömning och Naturaanmälan

Med projekten får man inte försämra skyddsgrunderna i Natura-området. Tillståndspliktiga projekt omfattas av en bedömningsskyldighet enligt naturvårdslagen, där projektets konsekvenser för skyddsgrunderna i området utreds. Flodpärlmusslan i Karvia å är en art som utgör skyddsgrund i Natura-området.

För mindre, icke-tillståndspliktiga projekt ska en Naturaanmälan enligt naturvårdslagen göras, om de kan leda till en sådan försämring av Natura 2000-området som avses i lagen. Anmälan behöver inte göras om en åtgärd som grundar sig på ett beslut eller tillstånd av en myndighet eller om vilken anmälan ska göras med stöd av annan lagstiftning. Syftet med anmälan är att NTM-centralen vid behov kan hänvisa den som ansvarar för åtgärden att genomföra åtgärden på ett sätt som är oskadligt med tanke på naturvärdena. Om den planerade åtgärden skulle medföra konsekvenser som är förbjudna i lag, överväger NTM-centralen i vilken mån den behöver begränsas och vid behov ger ett beslut i ärendet. Anmälan ska göras till NTM-centralen skriftligen senast 30 dygn innan åtgärden vidtas. Efter att tidsfristen gått ut får åtgärden genomföras om inte NTM-centralen genom sitt beslut har begränsat den.

Nyckelord

Bilder

Flodpärlmussla från älven. Bild Rami Laaksonen
Flodpärlmussla från älven. Bild Rami Laaksonen
Ladda ned bild
Flodpärlmusslor i älvbottnet. Bild Rami Laaksonen
Flodpärlmusslor i älvbottnet. Bild Rami Laaksonen
Ladda ned bild
Rami Laaksonen har hittat tre stora flodpärlmusslor. Bild Tapio van Ooik
Rami Laaksonen har hittat tre stora flodpärlmusslor. Bild Tapio van Ooik
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan alueellinen kehittämissuunnitelma on valmistunut (Satakunta)3.3.2021 07:00:00 EETTiedote

Kehittämissuunnitelman tavoitteena on turvata alueen vedensaanti pitkälle tulevaisuuteen ja löytää yhteistyömahdollisuudet. Tällä hetkellä Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan, Porin ja Ulvilan vesihuoltolaitosten vedenhankinta perustuu Porin Veden tekopohjavesilaitosta lukuun ottamatta pohjaveden hyödyntämiseen. Suunnitelmaratkaisun vedenhankinta perustuu tekopohjaveteen.

Hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan haetaan kolmea teemahanketta25.2.2021 07:45:00 EETTiedote

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden kierrätystä ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Ravinteiden kierrätykseen ja biokaasun tuotannon edistämiseen liittyen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus avaa hankehaun kolmelle erilliselle hankkeelle: Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön -, Turkislannan ravinteiden kierrätys - sekä Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke. Haku on auki 24.2.2021 – 31.3.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum