Lapsiasiavaltuutettu

Förra året innebar en utmaning för barnets rättigheter: barnombudsmannen överlämnar sin berättelse till statsrådet

Dela

Barnombudsmannen överlämnar 31.3.2021 en berättelse om det exceptionella året 2020 till riksdagen. I årsberättelsen publiceras barnombudsmannens ställningstaganden om barnens rätt att påverka samt om behovet att identifiera och förebygga våld mellan barn. I årsberättelsen bedöms tillgodoseendet av barnens rättigheter samt utvecklingen av barnens välfärd och levnadsförhållanden under 2020.

I skuggan av pandemin mot jorklotets framtid: Barnombudsmannens årsberättelse 2020 (Teckning: barns erfarenheter om corona)
I skuggan av pandemin mot jorklotets framtid: Barnombudsmannens årsberättelse 2020 (Teckning: barns erfarenheter om corona)

Covid-19-pandemikrisen har påverkat på flera olika sätt vardagen och välfärden samt tillgodoseendet av rättigheterna av alla barn, unga och familjer. De negativa effekterna av krisen berör särskilt de barn, unga och familjer som sedan tidigare redan har haft en svagare ställning. Pandemins konsekvenser har berört särskilt barn i mindre bemedlade familjer, barn med funktionshinder, barn som tillhör minoritetsgrupperna och barn som inte får tillräckligt med stöd hemifrån.

– Coronapandemins påföljder gör bedömningen av beslutens konsekvenser för barn, unga och familjer i allt beslutsfattande väldigt tydligt, betonar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Barnens rätt att påverka ska främjas

Under senare år har barnens påverkan blivit allt synligare. Barn och unga har till exempel deltagit i demonstrationer och utnyttjat de officiella kanalerna för påverkan. I synnerhet oron för jordklotets framtid har aktiverat barn och unga. De unga anser att man har försökt förhindra och försvåra deras försök att påverka.

Barnombudsmannen vill påminna om att barnens rätt att påverka ska tas på allvar. Barn har rätt att delta i samhällsdiskussionen även om svåra teman. Barnens delaktighet är en stark och övergripande princip i FN:s konvention om barnets rättigheter. I Finland finns det en stabil lagstiftningsmässig grund för barnens delaktighet, men man vet inte ännu hur delaktigheten ska förverkligas. De vuxnas kompetens i de olika sätten och metoderna för barnens delaktighet ska ökas. De vuxnas attityder om medveten uppskattning av barnens åsikter behöver ändras.

– För närvarande utgår förstärkandet av barnens påverkan i samhället främst från de vuxna och genom representativa strukturer som till exempel ungdomsråd. Barn ska ha rätt att berätta sina åsikter och påverka även i vardagen, påminner överinspektör Katja Mettinen vid barnombudsmannens byrå.

Detta gäller såväl familjen, grannskapet, småbarnspedagogiken, skolan, fritidsintressen som kommunal- och rikspolitiken. Barn ska emellertid också ha rätt att inte använda sin deltaganderätt. Det är mycket viktigt att komma ihåg att chimäriskt hörande av barn inte räcker, utan barnens åsikter ska även utnyttjas i beslutsfattandet.

Våld mellan barn och unga identifieras inte – förebyggande förutsätter åtgärder från hela samhället

År 2020 kommer att gå till historien som ett år då den fleråriga positiva utvecklingen inom våldsbrott av unga tog slut. När våldsoffret är en tonåring är gärningsmannen oftast ett syskon, en kompis eller en pojk-/flickvän i ungefär samma ålder eller en annan bekant eller obekant person i samma ålder. Trots det är identifieringen och bekämpningen av våld som riktas mot barn av barn svag i vårt samhälle.

FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller en förpliktelse att undanröja alla former av våld mot barn.

– Det räcker inte att ingripa i våld, utan våld ska förebyggas och förhindras helt, påminner barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

– I Finland identifieras och förebyggs våld inom kamratförhållanden inte adekvat. Barn, unga och familjer ska tas med i arbetet för förebyggande av våld. Offer för våldsbrott och deras närstående behöver hjälp omedelbart och under en längre tid. För unga förbrytare ska man också skräddarsy åtgärder med hjälp av vilka de kommer bort från våldsamma förfaringssätt och samfund, konstaterar Pekkarinen.

Nyckelord

Kontakter

Intervjuförfrågningar: administrativ assistent Pirkko-Liisa Rautio, tfn 029 566 6850, pirkko-liisa.rautio@oikeus.fi.

Överinspektör Katja Mettinen, tfn 029 566 6860, katja.mettinen@oikeus.fi

Årsberättelsen kan begäras för förhandsgranskning per e-post av kommunikationsspecialist Annaleena Aira, annaleena.aira@oikeus.fi.

Bilder

I skuggan av pandemin mot jorklotets framtid: Barnombudsmannens årsberättelse 2020 (Teckning: barns erfarenheter om corona)
I skuggan av pandemin mot jorklotets framtid: Barnombudsmannens årsberättelse 2020 (Teckning: barns erfarenheter om corona)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Lapsiasiavaltuutettu
Lapsiasiavaltuutettu
Vapaudenkatu 58 A
40100 Jyväskylä

0295 666 850http://lapsiasia.fi/

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, josta on säädetty lailla (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004). Lapsiasiavaltuutettu antaa Suomen hallitukselle ja eduskunnalle lakisääteisen arvion lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta sekä raportoi määräajoin YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Lapsiasiavaltuutettu tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialansa teemoista. Lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksittäisen lapsen asioita.

* * * 

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet som grundats genom lagen om barnombudsmannen (1221/2004). Barnombudsmannen rapporterar till statsrådet och till Finlands riksdag om hur barn och unga mår och om hur deras rättigheter genomförs. Barnombudsmannen rapporterar också till FN:s kommitté för barnets rättigheter i anslutning till statens regelbundna rapportering. Barnombudsmannen påverkar bland annat genom att göra motioner, ge utlåtanden och delta i den samhälleliga diskussionen. Ombudsmannen har inte rätt att handla i ärenden som gäller enskilda barn.

Följ Lapsiasiavaltuutettu

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lapsiasiavaltuutettu

Barn beskriver corona som en sjukdom som ändrade de sociala normerna4.5.2021 00:00:00 EEST | Tiedote

Tredjeklassare beskriver corona i sina teckningar både som en sjukdom och som en faktor som ändrar de sociala normerna. Så gott som alla tredjeklassare som deltog i barnombudsmannens byrås utredning förknippar sjukdom med negativa faktorer. Ändringen av vardagen och de sociala normerna beskrivs däremot med både trevliga och tråkiga saker. Resultaten framgår av ett verk som publiceras 4.5.: Käsienpesua ja kotona oloa: Kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia (Vi tvättar händerna och stannar hemma: Tredjeklassares erfarenheter om corona).

Lapset kuvaavat koronaa sairautena, joka muutti sosiaaliset normit4.5.2021 00:00:00 EEST | Tiedote

Kolmasluokkalaisten lasten piirustuksissa koronaa kuvataan sekä sairautena että sosiaalisten normien muuttajana. Lähes kaikki lapsiasiavaltuutetun toimiston selvitykseen osallistuneet kolmasluokkalaiset liittävät sairauteen negatiivisia asioita. Sen sijaan arjen ja sosiaalisten normien muuttumista kuvataan niin mukavien kuin ikävien asioiden kautta. Tulokset selviävät 4.5. julkaistavasta teoksesta Käsienpesua ja kotona oloa: Kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia.

Viime vuosi haastoi lapsen oikeudet: Lapsiasiavaltuutettu luovuttaa vuosikertomuksen valtioneuvostolle31.3.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Lapsiasiavaltuutettu luovuttaa 31.3.2021 valtioneuvostolle kertomuksen poikkeuksellisesta vuodesta 2020. Vuosikertomuksessa julkaistaan lapsiasiavaltuutetun kannanotot lasten oikeudesta vaikuttaa sekä tarpeesta tunnistaa ja torjua lasten välinen väkivalta. Vuosikertomuksessa arvioidaan lasten oikeuksien toteutumista sekä lasten hyvinvoinnin ja elinolojen kehitystä vuonna 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum