Uudenmaan ELY-keskus

Förslag till plan för hantering av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde för åren 2022–2027 utarbetad

Dela

Lovisa kustområde har enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut utsetts till ett av betydande områden för översvämningsrisk. Översvämningsgruppen som grundats för att planera hanteringen av översvämningsriskerna har godkänt förslaget till planen för samråd. Förslaget innehåller mål och åtgärder för att minimera översvämningsriskerna i Lovisa centrum, i strandområdena vid Lovisaviken och på de närliggande öarna. I översvämningsgruppen som utsetts för att bereda planen har det funnits representanter för Nylands förbund, Lovisa stad, Östra Nylands räddningsverk och NTM-centralen i Nyland. Dessutom har Fortum Abp och Strålsäkerhetscentralen STUK deltagit i arbetet som experter i fråga om översvämningsriskerna vid Lovisa kärnkraftverk.

Lovisa är Nylands östligaste kommun och ett av regionens viktigaste bosättningscentrum. Centrumområdet ligger inne i Lovisaviken och på dess västra sida. Dessutom finns tättbyggda områden i Valkom och Vårdö söder om centrum. De närmaste åren kommer byggandet att öka betydligt i och med bostadsmässan 2023. På Hästholmen ligger Lovisa kärnkraftverk.

Målet med hanteringen av översvämningsriskerna är bland annat att trygga bostadsbyggnader, objekt som är svåra att evakuera, kärnkraftverket, samhällstekniska konstruktioner, viktiga trafikförbindelser, hamnen, objekt som är farliga för miljön, kulturarvsobjekt och annat byggnadsbestånd om havsvattenståndet stiger. Dessutom är målet bland annat att minimera egendomsskadorna, beakta klimatförändringen i det översvämningssäkra byggandet och att öka medvetenheten om översvämningar. Man strävar mot målen genom beredskap samt genom åtgärder som vidtas både under och efter översvämningen.

En av de viktigaste åtgärderna som minskar översvämningsrisken i Lovisa kustområde är beaktandet av översvämningsområden och klimatförändringen i planeringen av markanvändningen och byggandet. I allt byggande beaktas rekommendationerna om lägsta grundläggningsnivåer samt projektens mångsidiga inverkan på bland annat miljön; de kommande åren särskilt i samband med verkställandet av bostadsmässområdet. En av de centrala målsättningarna har också varit säkerställandet av översvämningsvallens funktionalitet i Lovisa centrum vid sällsynt översvämning. Vid Lovisa kärnkraftverk har man redan beredskap för betydligt mer sällsynta översvämningar än de som presenteras i den här planen.

Det önskas att alla aktörer som arbetar med översvämningsrelaterade uppgifter och områdets invånare ger respons på planen för hantering av översvämningsriskerna. Kungörelsen och planen med bilagor finns på adressen www.ymparisto.fi/trhs/ Loviisa

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Kari Rantakokko, tfn 0295 021 453, e-post kari.rantakokko(at)ely-keskus.fi

Planeringsingenjör Olli Jaakonaho, tfn 0295 021 398, e-post olli.jaakonaho(at)ely-keskus.fi

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Uudellamaalla ei näkyvissä nopeaa parannusta työmarkkinoilla24.11.2020 08:00:10 EETTiedote

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli lokakuun lopussa yhteensä 108 868 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 85 112 ja lomautettuja 23 756. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 42 043 (62,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 12,5 %, joka on 4,7 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän. Työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 1 551 (-1,4 %) vähemmän kuin edelliskuussa. Lokakuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 939 (-1,1 %) vähemmän. Lomautettujen määrä laski 612 (-2,5 %) henkilöllä verrattuna kuukautta aikaisempaan. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 057, mikä on 5 299 (92,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 29 913, mikä on 7 988 (36,4 %) enemmän kuin vuoden 2019 lokakuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 18 856, mikä on 7

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum