Tuomioistuinvirasto

Förvaltnings- och specialdomstolarnas verksamhet digitaliseras

Dela

Förvaltnings- och specialdomstolarna tog ett stort kliv mot en helt elektronisk rättegångsprocess när HAIPA-systemet som möjliggör en elektronisk rättegångsprocess togs i bruk i början av maj. Dessa domstolar är den högsta förvaltningsdomstolen, de regionala förvaltningsdomstolarna, Ålands förvaltningsdomstol, försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen och arbetsdomstolen.

Justitieministeriets HAIPA-projekt har skapat en HAIPA-datasystemhelhet som möjliggör elektronisk behandling av handlingar som hör till rättegångsprocessen från det att ärendet inleds till meddelande av domstolens beslut. Även om de rådande undantagsförhållandena har inneburit utmaningar för utbildning av domstolarnas personal i synnerhet, har den första fasen av ibruktagandet gått bra. De ovan nämnda förvaltningsdomstolarna introducerar det nya systemet stegvis och de gamla ärendehanteringssystemen används vid sidan om HAIPA tills vidare.

Förvaltningsdomstolarna behandlar tiotusentals av ärenden varje år, de flesta av dem berör individuella medborgare. De största ärendegrupperna omfattar ärenden om socialskydd, invandring, miljö och byggande samt beskattning. De första stegen mot att digitalisera domstolarnas verksamhet togs sommaren 2018 då e-tjänsten för medborgare och privaträttsliga samfund togs i bruk. Den möjliggör ärendehantering vid förvaltningsdomstolarna via Suomi.fi-identifiering. I denna tjänst kan medborgaren överklaga ett beslut, lämna in dokumentutredningar hos domstolen och få kännedom av domstolens beslut, vilket underlättar och påskyndar ärendehanteringen. Målet är att merparten av medborgarnas ärenden hanteras i tjänsten redan i den nära framtiden. Tjänsten har anslutits till det nya HAIPA-systemet. 

Utöver e-tjänsten för medborgare har HAIPA-projektet utvecklat en egen e-tjänst för myndigheter att hantera sina ärenden vid domstolarna. Även domstolarnas sakkunnigmedlemmar med uppdraget som bisyssla får en egen e-tjänst. Dessa tjänster tas i bruk när de blir färdiga. Myndigheterna kan också ansluta sina egna ärendehanteringssystem till HAIPA och projektet samarbetar med bland annat Migrationsverket och skatteförvaltningen för detta ändamål.

Ibruktagandet av HAIPA-systemet har förutsatt att utrustningen i förvaltningsdomstolarnas rättssalar och vid personalens arbetsstationer uppdateras för att uppfylla kraven som e-tjänsten ställer. Dessa förnyelser kan uppskattas att göra arbetet smidigare även under rådande undantagsförhållanden.

För domstolarnas del är HAIPA inte enbart ett datasystem, utan också en övergripande utveckling av verksamhetssätt. HAIPA medför ändringar i förvaltningsdomstolarnas arbete som förutsätter att domstolarnas personal utbildas i användningen av systemet och att de även blir vana med de nya arbets- och verksamhetssätten när pappershandlingar förpassas till historieböckerna. Efter domstolarna blivit bekanta med HAIPA, kommer deras verksamhet att påskyndas och bli mer flexibel, vilket uppskattas att i viss mån förkorta domstolarnas behandlingstider i fortsättningen. Verksamhetens digitalisering bedöms att ge ekonomiska fördelar inte bara för domstolarna men även för deras intressenter såsom andra statliga myndigheter, kommunförvaltningen samt samfund som sköter den offentliga förvaltningens uppgifter.

HAIPA-projektet är en del av Domstolsverket.

Nyckelord

Kontakter

haipa.om@om.fi

projektledare Tiina Hyvärinen, tiina.hyvarinen@oikeus.fi, tfn 029 56 50546

Bilder

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Domstolsverket är en självständig centralförvaltningsmyndighet inom justitieministeriets förvaltningsområde som betjänar hela domstolsväsendet.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I Domstolsverkets återgångsplan rekommenderas en väl genomtänkt återupptagning av nedlagda funktioner29.5.2020 11:18:08 EESTTiedote

Domstolsverket har i samarbete med domstolar, fackliga organisationer och företagshälsovården utarbetat en återgångsplan i syfte att organisera domstolsarbetet under den undantagsperiod som orsakats av coronavirusepidemin och särskilt med tanke på återgång till normalförhållanden. Domstolarna ansvarar dock själva för organiseringen av sina respektive verksamheter och kan med utgångspunkt i sina egna omständigheter också överväga åtgärder som innebär avsteg från återgångsplanen.

Tuomioistuinviraston palautumissuunnitelmassa suositellaan, että keskeytettyjä toimintoja käynnistettäisiin harkiten uudelleen29.5.2020 11:08:49 EESTTiedote

Tuomioistuinvirasto on yhteistyössä tuomioistuinten, ammattijärjestöjen ja työterveyshuollon kanssa laatinut palautumissuunnitelman, jonka tarkoituksena on auttaa tuomioistuintyön järjestämisessä koronavirusepidemian aiheuttamana poikkeusaikana ja erityisesti normaaliaikaan palauduttaessa. Tuomioistuimet vastaavat itse toimintansa järjestämisestä ja voivat harkita myös suunnitelmasta poikkeavia toimenpiteitä omien olosuhteidensa mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum