Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Fyllnadsbacken vid Petikkotoppen i Vanda beviljades tidsbundet marktäkts- och miljötillstånd

Dela

Vanda stad har beviljats miljötillstånd för utvidgning av jordtippsverksamhet och bergbrytning samt marktäktstillstånd för täkt av stenmaterial från berggrunden. Staden ska övervaka effekterna av verksamheten.

Vanda stad har beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen för utvidgning av jordtippsverksamheten och bergbrytning. Tillståndet möjliggör en ökning av fyllnadsvolymen, genom att fyllnadsbacken utvidgas och den genomsnittliga höjden på backen höjs. De nya deponeringsområdena kan vara sammantaget cirka 5 hektar. Den totala arealen för deponeringsområdet som ska utvidgas kommer att vara cirka 70 hektar, varav 65 hektar är för närvarande i användning. Avsikten är att ta emot cirka 1,4–2 miljoner ton överskottsjord per år och den totala volymen kommer att uppgå till 19,7 miljoner m3.

Samtidigt har marktäktstillstånd beviljats för bergbrytning i området för fyllnadsbacken. Tillståndet tillåter bergbrytning för fyllnadsbackens konstruktioner. Området som ska brytas har en areal på 1,7 hektar och man kan ta 370 000 m3ftr marksubstans från området. Brytning utförs under 2–3 veckor om året.

En miljökonsekvensbedömning har gjorts för den utvidgade jordtippsverksamhet. I närheten av fyllnadsbacken finns naturskyddsområden samt frilufts- och strövområden. De närmaste bostadshusen ligger cirka 300 meter öster om fyllnadsbacken.

Kontrollen av yt- och grundvatten på jordtippen ska fortsätta enligt kontrollplanen. Dessutom ska man övervaka bland annat bullret och dammet som orsakas av verksamheten samt följa upp och bekämpa spridningen av främmande växtarter i den närmaste omgivningen.

Tillstånden har beviljats för 20 år.

Tillståndsbeslut nr 420/2021 finns till påseende i regionförvaltningsverkens databas över vatten- och miljötillstånd. Tillståndet hittas lätt när du skriver tillståndets diarienummer ESAVI/37268/2020 i sökfältet.

Databasen över vatten- och miljötillstånd är en tjänst som upprätthålls av regionförvaltningsverket. Tjänsten innehåller vatten- och miljötillståndsärenden som anhängiggjorts, delgetts och beslutats vid regionförvaltningsverket samt tillhörande handlingar som publiceras i det offentliga datanätet.

Regionförvaltningsverket avgör ansökningsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. När tillstånd beviljas samordnar ämbetsverket användningen av miljön och verksamheter som påverkar miljön på ett ekologiskt hållbart sätt.

Mer information
Arja Johansson, miljööverinspektör, tfn 0295 016 407
Päivi Vilenius, miljöråd, tfn 0295 016 308
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Koronarestriktionerna i Egentliga Finland och Satakunta förlängs med viss precisering - barns och ungas hobbyverksamhet kan fortsätta14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger och preciserar de beslut om restriktioner som redan gäller i Egentliga Finland och Satakunta. Det ena av de nya besluten gäller förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt åtgärder som ska vidtas i olika slags utrymmen för att förebygga spridning av coronaviruset. Det andra beslutet innebär stängning av vissa sådana utrymmen för kunder och deltagare där smittrisken inte i tillräcklig utsträckning går att minska genom att arrangera utrymmena. Besluten är i kraft under tiden 16 - 28.1.2022.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin - lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa ja tarkentaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa jo voimassa olevia määräyksiä. Toinen uusista päätöksistä koskee yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä ja erilaisissa tiloissa tehtäviä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toinen päätös määrää pidettäväksi suljettuna tiettyjä asiakas- ja osallistujatiloja, joissa tartunnan riskiä ei voida tilajärjestelyin riittävästi vähentää. Päätökset ovat voimassa 16.-28.1.2022.

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Beredskapen handlar också centralt om förmågan att föreställa sig olika och okända hot14.1.2022 14:40:49 EET | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 13 januari 2022 till årets första möte för att uppdatera lägesbilden av covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer. Forskaren Ossi Heino från Tammerfors universitet berättade för beredskapskommissionen om krisinlärning ur ett kritiskt och djupare perspektiv.

Kokoontumisrajoitus kiristyy ja tiloja määrätään suljettavaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 17.1. alkaen14.1.2022 14:22:30 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemillä päätöksillä suljetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla liikunta-, harrastus-, huvi- ja virkistystiloja. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kiristyy siten, että sisätiloissa kielletään yli 10 henkilön ja ulkotiloissa yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Päätökset tulevat voimaan 17.1.2022.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Varautumisessa on keskeisesti kyse myös kyvystä kuvitella erilaisia ja tuntemattomia uhkia14.1.2022 12:24:39 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 13.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa päivittämään tilannekuvaa koronan ja muiden ajankohtaisten turvallisuushavaintojen osalta. Tutkija Ossi Heino Tampereen yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle kriiseistä oppimisesta kriittisestä ja syvällisemmästä lähestymiskulmasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum