Uudenmaan ELY-keskusUudenmaan ELY-keskusUudenmaan ELY-keskusUudenmaan ELY-keskusUudenmaan ELY-keskus

Gemensamt meddelande Vanda och Esbo stad samt NTM-centralen i Nyland

Dela
Med hjälp av åtgärder som vidtas i avrinningsområdet söker man lösningar för vattenhushållningen och minskningen av näringsbelastningen i Långträsks avrinningsområde i Esbo.

Utmaningarna för vattenhushållningen i Pitkäjärvis avrinningsområde har betonats under de senaste åren. På grund av näringsbelastningen från många källor har sjön eutrofierats och en ökad mängd blågrönalger observerats. Rikliga regn har upprepade gånger orsakat översvämningar vid bäckar som mynnar ut i Långträsk, såsom till exempel på Vichtisvägen. För närvarande har Pitkäjärvi otillfredsställande ekologiskt status och man vill uppnå god status i Pitkäjärvi före utgången av år 2027.

Pitkäjärvis avrinningsområde (69 km2) sträcker sig från Träskända i Esbo till Käinby i Vanda. Det stora avrinningsområdet rymmer såväl jord- och skogsbruk, naturskyddsområden, boende, industri som huvudleder för fordonstrafiken; Ring III och Vichtisvägen.

I ett pilotprojekt utreder Vanda och Esbo stad i samarbete med NTM-centralen i Nyland lösningar för att förbättra tillståndet i Pitkäjärvis avrinningsområde. Resultatet av projektet är en gemensam plan för vattenhushållning för hela avrinningsområdet i syfte att genomföra vattenhushållning i jord- och skogsbruksområdena samt i den byggda miljön. Inom projektet utvecklas också samarbetet mellan städerna och jord- och skogsbruksaktörerna inom den avrinningsområdesbaserade vattenförvaltningen. Projektet finansieras av Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd.

I det tvååriga projektet (2022–2024) utarbetas en översiktsplan för vattenhushållningen i Pitkäjärvi avrinningsområde i Esbo. På basis av planen väljs två åtgärder för naturenlig vattenhushållning för genomförande, en för Esbo och en för Vanda. Slutligen utarbetas en rapport där man på riksnivå utvärderar det man lärt sig under projektet, samarbetsmodellerna och möjligheten att kopiera till motsvarande objekt.

Under projektet ordnas evenemang för intressentgrupper och två invånarmöten. Invånarmötena ordnas våren 2023 och i projektets slutskede, år 2024. Information om evenemangen ges via städernas informationskanaler och på projektets webbplats.

Kontakter

För mer information om projektet, kontakta projektgruppens kontaktpersoner

Iiro Lehtinen, planeringsingenjör, iiro.lehtinen@vantaa.fi
Saara Olsen, limnolog, saara.olsen@espoo.fi
Kari Rantakokko, ledande vattenhushållningsexpert, kari.rantakokko@ely-keskus.fi

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Antalet personer som varit arbetslösa över två år minskar i Nyland (Nyland)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

I slutet av februari var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 83 912 i Nyland. Av dem var 78 807 utan anställning och 5 105 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 2 008 personer (-2,5%) och antalet permitterade med 3 468 personer (-40,5%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 5 476 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa -6,1 %. För hela landet var årsförändringen -2,8 % i slutet av februari. I slutet av februari utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,4 % av arbetskraften, vilket är något mindre än andelen för hela landet (9,7%).

Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä laskussa Uudellamaalla (Uusimaa)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Uudellamaalla oli helmikuun lopussa yhteensä 83 912 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 78 807 ja lomautettuja 5 105. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 2 008 (-2,5 %) henkilöllä ja lomautettujen 3 468 (-40,5 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien kokonaismäärä laski 5 476 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli -6,1 %. Koko maan vuosimuutos oli helmikuun lopussa -2,8 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Uudellamaalla helmikuun lopussa 9,4 prosenttia, mikä on hieman valtakunnan tasoa matalampi (9,7 %).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum