Säteilyturvakeskus (STUK)

Grönt ljus för fortsatt drift av Lovisa kärnkraftverk

Dela
Strålsäkerhetscentralen konstaterar i sitt utlåtande till arbets- och näringsministeriet att Fortum Power and Heat Oy, tillståndshavare för Lovisa kärnkraftverk, har påvisat sig kunna fortsätta driften av båda enheterna vid Lovisa kärnkraftverk på ett säkert sätt även efter att den nuvarande tillståndsperioden har löpt ut.

De nuvarande drifttillstånden för anläggningsenheterna vid Lovisa kärnkraftverk löper ut 2027 och 2030, och Fortum har ansökt om ett nytt drifttillstånd för båda anläggningarna fram till 2050. Drifttillståndet beviljas av statsrådet utifrån arbets- och näringsministeriets (ANM) förslag. Innan ett förslag läggs fram behöver ANM ett utlåtande från STUK om anläggningens säkerhet.

I sitt utlåtande konstaterar STUK att Fortum har tagit hand om säkerheten vid kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och 2 i enlighet med gällande författningar. Enligt STUK:s bedömning har Fortum också nödvändiga förutsättningar, förfaringssätt, kompetens och resurser för fortsatt säker drift.

Hanteringen av fenomen relaterade till anläggningarnas åldrande förutsätter dock åtgärder, uppföljning och verifiering för att säkerställa säker drift av anläggningen fram till 2050. Fortum har utarbetat planer för hantering av åldrande och valt förfaranden som STUK bedömer vara tillräckliga för att övervaka anläggningens tillstånd och initiera nödvändiga förbättringsåtgärder.

STUK övervakar kontinuerligt att Fortums åtgärder som förbättrar säkerheten genomförs i tid och i enlighet med kraven. Som helhet bedöms säkerheten vid Lovisa kärnkraftverk i enlighet med kärnenergilagen vart tionde år. Enligt planerna utför och överlämnar Fortum följande bedömning till STUK för utvärdering år 2030.

Mer tid även för driften av slutförvaringsanläggningen för avfall

Under driften av kärnkraftverket uppstår det låg- och medelaktivt avfall som Fortum slutförvarar i en slutförvaringsanläggning som byggts i kraftverksområdets berggrund. Utbyggnaden av slutförvaringsanläggningen planeras också rymma låg- och medelaktivt avfall som uppstår i samband med avvecklingen av kraftverket. Dessutom har Fortum ansökt om tillstånd att bearbeta radioaktivt avfall som genererats på andra håll i Finland och slutförvara det i sin egen slutförvaringsanläggning

Fortum har ansökt om nytt drifttillstånd för slutförvaringsanläggningen så att anläggningen skulle vara i bruk fram till slutet av driften och under avvecklingen av kraftverket, dvs. fram till 2090.

I sitt utlåtande om denna tillståndsansökan konstaterar STUK att Fortum i sin ansökan och säkerhetsbedömning har visat att det är möjligt att fortsätta slutförvaringen på ett säkert sätt i nuvarande omfattning. Enligt STUK:s uppfattning är det också säkert att placera medel- och lågaktivt avfall som genereras på andra håll i Finland i Lovisa slutförvarsanläggning.

Planerna för utbyggnaden för slutförvaringen av radioaktivt avfall som uppstår under avvecklingen av kraftverket och säkerhetsmotiveringen för perioden efter stängningen kommer att bedömas separat av STUK innan slutförvaringsanläggningen utvidgas.

Slutförvaringsanläggningens säkerhet bedöms i enlighet med kärnenergilagen vart 15 år.

Nyckelord

Kontakter

Biträdande direktör Tomi Routamo, tfn (09) 759 88 577
Projektchef Tomi Koskiniemi, tfn (09) 759 88 642 – frågor om kärnkraftverk
Kontorschef Mia Ylä-Mella, tfn (09) 759 88 202 – frågor om slutförvaringsanläggningen

Länkar

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Jokiniemenkuja 1
01370 Vantaa

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. STUKissa oli vuoden 2022 alussa yhteensä 336 työntekijää.


Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser. I början av 2022 hade STUK sammanlagt 336 anställda.

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation. At the beginning of 2022 STUK had 336 employees.

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

Giving a green light to the continued operation of the Loviisa nuclear power plant26.1.2023 10:15:00 EET | Press release

In its statement submitted to the Ministry of Economic Affairs and Employment, the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) states that the licence-holder of the Loviisa nuclear power plant, Fortum Power and Heat Oy, has demonstrated that it is able to continue operating both units of the Loviisa nuclear power plant safely even after the expiry of the current licence period.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum