Tuomioistuinvirasto

HAIPA-projektet för digitalisering av rättsprocesserna vid förvaltnings- och specialdomstolarna avslutas i slutet av året

Dela

Mandattiden för projektet för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystem för förvaltnings- och specialdomstolarna (HAIPA-projektet) löper ut 31.12.2020. För genomförandet av projektet som tillsattes i januari 2016 ansvarade projektbyrån i samarbete med Rättsregistercentralen. Projektet verkade först i anslutning till justitieministeriet och överfördes till Domstolsverkets organisation när Domstolsverket inledde sin verksamhet i början av 2020. Nu löper projektbyråns mandattid ut. Från och med ingången av nästa år svarar Domstolsverket och Rättsregistercentralen i samarbete för den fortsatta utvecklingen och upprätthållandet av den informationssystemshelhet som genomförts inom ramen för projektet.

Inom ramen för projektet genomfördes en ny informationssystemshelhet för förvaltnings- och specialdomstolarna, HAIPA, där domstolarna elektroniskt kan behandla alla sina funktioner som gäller rättskipningsärenden från det att ärendet inletts till dess att det avgörs och arkiveras och som möjliggör elektroniskt samarbete med andra myndigheter, privaträttsliga sammanslutningar och medborgare samt sakkunnigledamöterna vid domstolarna.


Sommaren 2018 offentliggjordes en elektronisk ärendehanteringstjänst för medborgare och privaträttsliga sammanslutningar som utvecklats inom HAIPA-projektet. I tjänsten kan besvär anhängiggöras, handlingar lämnas in till domstolen och domstolens beslut delges. Användningen av e-tjänsten utvidgas hela tiden. Det är fortfarande möjligt att uträtta ärenden också med hjälp av traditionella ärendehanteringssätt. Avsikten är att i början av nästa år också införa en elektronisk tjänst för de myndigheter som uträttar ärenden vid förvaltningsdomstolarna. Även förvaltningsdomstolarnas sakkunnigledamöter med uppgiften som bisyssla kommer att få sin egen e-tjänst.


Pilotförsöken med HAIPA inleddes i slutet av oktober 2019 vid högsta förvaltningsdomstolen och Helsingfors förvaltningsdomstol i vissa ärendegrupper. Det omfattande ibruktagandet av HAIPA skedde i maj 2020 när systemet togs i bruk vid högsta förvaltningsdomstolen, de regionala förvaltningsdomstolarna, Ålands förvaltningsdomstol och försäkringsdomstolen. Marknadsdomstolen inledde användningen av HAIPA i november och avsikten är att arbetsdomstolen inleder användningen av systemet i januari 2021. Målet är att de gamla ärendehanteringssystem som fortfarande används parallellt vid domstolarna ska tas ur operativ användning under 2021.


I fortsättningen svarar Domstolsverket och Rättsregistercentralen för utvecklingen och upprätthållandet av HAIPA-informationssystemet.


Ytterligare upplysningar: Pasi Kumpula, direktör, utvecklingsavdelningen tfn 029 565 0516
fornamn.efternamn@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

År 2020 överbelastade coronaviruspandemin tingsrätterna3.3.2021 15:06:51 EET | Tiedote

År 2020 förorsakade coronaviruspandemin målanhopning i synnerhet vid tingsrätterna. Antalet brottmål som kom in till tingsrätterna ökade också. Vid ingången av 2020 genomfördes en ur domstolarnas synvinkel betydande och historisk reform när Domstolsverket som inrättats för centralförvaltningsuppgifter inledde sin verksamhet. Domstolsväsendets första bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020 har publicerats på Domstolsverkets webbplats.

Vuonna 2020 koronaviruspandemia ruuhkautti käräjäoikeudet3.3.2021 15:03:13 EET | Tiedote

Vuonna 2020 koronaviruspandemia ruuhkautti tuomioistuinten asioiden käsittelyä erityisesti käräjäoikeuksissa. Myös käräjäoikeuksiin saapuneiden rikosasioiden määrä kasvoi. Vuoden 2020 alussa toteutui tuomioistuinten kannalta merkittävä ja historiallinen uudistus, kun keskushallintotehtäviä varten perustettu Tuomioistuinvirasto aloitti toimintansa. Tuomioistuinlaitoksen ensimmäinen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu Tuomioistuinviraston verkkosivuilla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum