Uudenmaan ELY-keskus

Hassellunden i Moksi i Vichtis börjar skötas med Helmi-finansiering

Dela

Syftet med livsmiljöprogrammet Helmi är att trygga och stärka den biologiska mångfalden. NTM-centralen i Nyland genomför naturvård med finansiering från programmet för naturtyper som är begränsade enligt naturvårdslagen Helmi-programmet finansieras av miljöministeriet.

Blåsipporna blommar i hassellundarna under våren.
Blåsipporna blommar i hassellundarna under våren.

Temat skötsel av skogsbeklädda livsmiljöer fokuserar nu i Nyland på skötsel av hassellundar och ädellövskogar samt restaurering av värdefulla artobjekt. NTM-centralen utför skötselåtgärder på privat mark. Skötselåtgärderna utförs alltid med markägarens tillstånd och vid behov i samarbete med lokala aktörer. När skötselåtgärderna planeras kartläggs och bedöms objektets olika naturvärden och skötseln planeras med respekt av dessa värden.

Nu är det dags att sköta hassellunden i Moksi i Vichtis, arbetet inleds redan denna vinter.

Skötselåtgärderna genomförs till exempel i ädellövskogar och hassellundar där målet är att förbättra naturtypens särdrag.

Hassellundar och ädellövskogar lider av granskog. Granskogen förändrar naturtypernas ljus och försurar marken samt påverkar fältskiktets växtarter.

- De hasselbuskar eller ädla träd som låg till grund för avgränsningen av naturtypen kan sakta hamna i granens skugga så att deras skick försämras och förnyelsen försämras. Behovet av att avlägsna gran och andra skötselåtgärder bedöms alltid enligt objekt, konstaterar Paula Salomäki, naturvårdsexpert som ansvarar för vården av de skogsbeklädda livsmiljöerna vid NTM-centralen i Nyland.


Hassellunden i Moksi tas om hand redan denna vinter

Ett av vinterns skötselobjekt är hassellunden i Moksi, som ägs av Vichtis församling och där man i huvudsak avlägsnar gran. En del av området lämnas obehandlat, på så sätt uppnås variation i naturobjektets skogsstruktur. Genom att avlägsna trädbeståndet ökar ljuset på lundsluttningarna söderut och västerut och erbjuder områdets lundarter bättre möjligheter att växa.

Åtgärderna görs i samarbete med Västra Nylands skogsvårdsförening. Avverkningen av trädbeståndet utförs som skogsarbete. Man röjer också undervegetation. Man strävar efter att samla in avverknings- och röjningsavfallet i högar och vid behov transportera bort det från platsen. För att transporten inte ska orsaka skador i terrängen görs de under vintern.

Nyckelord

Kontakter

Paula Salomäki, paula.salomaki(at)ely-keskus.fi

Bilder

Blåsipporna blommar i hassellundarna under våren.
Blåsipporna blommar i hassellundarna under våren.
Ladda ned bild
På de gamla hasslarna i hassellunden i Moksi växer flera tickor.
På de gamla hasslarna i hassellunden i Moksi växer flera tickor.
Ladda ned bild
Ett för tätt trädbestånd och en riklig granskog med undervegetation försämrar hasselbuskarnas levnadsmöjligheter.
Ett för tätt trädbestånd och en riklig granskog med undervegetation försämrar hasselbuskarnas levnadsmöjligheter.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.