Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Helmi-elinympäristöohjelmassa kunnostetaan Isojoen Kodesjärveä yli 200 000 eurolla (Etelä-Pohjanmaa)

Jaa

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta tarttumalla Suomen luonnon köyhtymisen merkittävimpiin suoriin syi-hin: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja ja tehdään toimenpiteitä ranta-, vesi- ja metsäluonnon tilan parantamiseksi. Toimet kohdistu-vat lintuvesikunnostusten osalta Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Tässä tapauksessa kun-nostustoimien kohteena on Isojoella Karvianjoen valuma-alueen latvoilla sijaitseva Kodes-järven Natura 2000 -alue.

Kartta, josta selviävät suunniteltujen ruoppausalueiden, Kodesjoen perkauksen ja parhaillaan toteu-tettavan kosteikon sijainnit.
Kartta, josta selviävät suunniteltujen ruoppausalueiden, Kodesjoen perkauksen ja parhaillaan toteu-tettavan kosteikon sijainnit.

Lintuvedet ovat runsaskasvustoisia järviä, merenlahtia ja rantaniittyjä. Niiden suojelusta on päätetty lintuvesien suojeluohjelmassa vuonna 1981. Vuosikymmenten varrella useat kohteet ovat rehevöityneet ja kasvaneet umpeen tai muulla tavoin muuttuneet epäedulliseen suuntaan. Kohteiden kunnostaminen on välttämätöntä kymmenien uhanalaisten ranta- ja vesilintujemme suojelemiseksi. Puolet Suomen kosteikkojen vesi- ja rantalintulajeista on uhanalaisia, paljolti kosteikkojen rehevöitymisen ja umpeenkasvun seurauksena.

Kodesjärvi on lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon kuuluva kohde, joka on ollut vielä 2000-luvun alkupuolella merkittävä lintujärvi. Järven mataloitumisen, rehevöitymisen ja tästä seuranneen särkikalojen runsastumisen sekä vieraspetojen (supikoiran ja minkin) arvioidaan olevan syinä Kodesjärven linnustollisten arvojen huomattavaan heikentymiseen. Nykyisin järvellä pesii vähälukuisina lähinnä joitakin tavanomaisia sorsa- ja kahlaajalajeja. Vaativammat lintuvesien lajit, kuten punasotka, nokikana ja härkälintu, ovat hävinneet järven pesimälajistosta.

Helmi-elinympäristöohjelmassa Kodesjärveä kunnostetaan monipuolisella keinovalikoimalla, jolla tavoitellaan järven linnuston monimuotoisuuden lisäämistä ja järveltä hävinneen lajiston palautumista. Samalla järven virkistyskäyttöarvot ja -mahdollisuudet paranevat. Toimenpiteet tähtäävät järveen valuvien ravinteiden vähentämiseen ja poistamiseen, kalastorakenteen muuttamiseen, vieraspetojen vähentämiseen sekä uusien pesimäympäristöjen muodostamiseen vesi- ja rantalinnuille. Toimenpiteiden kustannusarvio vuosina 2020-2023 on noin 200 000 – 250 000 €. Kustannukset rahoitetaan kokonaisuudessaan Helmi-ohjelmasta.

Toimenpiteet Kodesjärvellä

Parhaillaan järven pohjoispäähän ns. Kruununojan varteen rakennetaan 0,9 hehtaarin laajuista kosteikkoa, jonka on tarkoitus vähentää yläpuoliselta valuma-alueelta järveen tulevien ravinteiden ja kiintoaineen määrää. Samalla luodaan vesilinnuille monimuotoinen elinympäristö, johon kuuluu vesi- ja kasvillisuusalueita sekä saarekkeita.

Tänä keväänä ja alkukesällä sekä mahdollisesti syksyllä Kodesjärvellä toteutetaan tehostettua hoitokalastusta, jolla tavoitellaan suuria särkikalasaaliita. Näin voidaan poistaa vedestä ravinteita ja vähentää särkikalojen aiheuttamaa vettä samentavaa vaikutusta. Samalla vähennetään särkikalojen ja pohjaeläimiä ravintonaan käyttävien sorsalintujen välistä kilpailua. Tehostettu hoitokalastus täydentää paikallisten asukkaiden harjoittamaa hoitokalastusta.

Eräs laaja-alaisimmista toimista tulee olemaan noin 20 000 m3 ja 1,9 hehtaaria käsittävä ruoppaus järven eteläosaan alueelle, josta Kodesjoki alkaa. Samalla ruopataan uimarannan edustaa (0,2 ha). Ruoppauksiin liittyvä vesilupahakemus jätetään aluehallintovirastoon maalis-huhtikuun aikana. Toimenpide toteutuu arviolta aikaisintaan loppuvuodesta 2022. Ruoppausalueella tavoitellaan avovesialueiden sekä vesilintujen pesimäympäristön lisäämistä. Alueelle rakennetaan myös pesimäsaari linnuille. Osan ruoppausalueesta kattavalla alueella on jo muodostettu uutta avovesialuetta kasvillisuutta jyrsimällä, mikä on tarkoitus toistaa tulevana syksynä.

Kodesjärvellä paikalliset asukkaat ovat aktiivisesti osallistuneet järven hoitotoimiin, mikä tuo toimille järvikunnostuksissa olennaisen tärkeää jatkuvuutta. Toimia suunnitellaan ja edistetään yhteistyössä paikallisten kanssa. Isojoen kunta toimii läheisenä yhteistyökumppanina hankkeen toteutuksen suunnittelussa ja seurannassa.

Toteutuksessa olevat ja toteutuneet toimenpiteet aikatauluineen:

Kosteikon rakentaminen pohjoispäähän Kruununojaan 3/2021
Hoitokalastus 5/2020 eteenpäin
Kasvillisuuden jyrsintä Kodesjoen uomassa 9/2020
Vieraspetojen pyynti 5 / 2020 eteenpäin

Suunnitteilla olevat toimet:

Tehostettu hoitokalastus 4-7 sekä 10 / 2021
Kasvillisuuden jyrsintä Kodesjoen uomassa samoilla alueilla kuin 2020 9/2021
Ruoppaus eteläpäässä 20 000 m3, 1,9 ha ja Kodesjoen perkaus Vesilupahakemus AVI:n käsittelyyn 3 / 2021, toteutuminen arviolta 2022-2023
Ruoppaus uimarannan edustalla 1 500 m3, 0,22 ha Vesilupahakemus AVI:n käsittelyyn 3 / 2021, toteutuminen arviolta 2022-2023

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lintuvesikoordinaattori Olli Autio, puh. 0295 027 775, olli.autio@ely-keskus.fi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kunnanjohtaja Juha Herrala, puh. 040-7647 870 juha.herrala@isojoki.fi, Isojoen kunta

Kuvat

Kartta, josta selviävät suunniteltujen ruoppausalueiden, Kodesjoen perkauksen ja parhaillaan toteu-tettavan kosteikon sijainnit.
Kartta, josta selviävät suunniteltujen ruoppausalueiden, Kodesjoen perkauksen ja parhaillaan toteu-tettavan kosteikon sijainnit.
Lataa
Lataa
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för utbyggnad av Umicore Finland Ab:s pCAM-produktion (Mellersta Österbotten)24.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Umicore Finland Ab planerar utbyggnad av pCAM-produktionen, höjning av koboltraffineringskapaciteten och byggande av ett nickelsmältverk vid fabriken i Karleby. I samband med detta kommer lagring och användning av kemikalier att öka, mängden återvinnings- och avfallsråvara ökar från nuvarande, nya avloppsreningsenheter och ett nytt avloppsrör för avloppsvatten kommer att byggas.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Umicore Finland Oy:n pCAM-tuotannon laajennuksen YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)24.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Umicore Finland Oy suunnittelee Kokkolan tehtaan pCAM-tuotannon laajentamista, koboltin jalostuskapasiteetin nostamista sekä nikkeliliuotuksen rakentamista. Tähän liittyen kemikaalien varastointi- ja käyttömäärät lisääntyvät, kierrätys- ja jäteraaka-aineiden määrä nousee nykyisestä, toteutetaan uudet jätevedenkäsittely-yksiköt sekä rakennetaan jäteveden purkuputki.

Toholammin perinnebiotoopeille etsitään laiduntajia ja tekijöitä kunnostus- ja hoitotoimenpiteisiin (Keski-Pohjanmaa)14.11.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Valtakunnallisen Helmi-elinympäristöohjelman myötä Keski-Pohjanmaalla on aloitettu perinnebiotooppien kunnostus vuodesta 2021 lähtien. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vastuulla olevien kunnostuskohteiden sijainti on tähän mennessä painottunut rannikolle ja monet, upeat sisämaan helmet odottavat vielä kunnostajiensa ja laiduntajiensa löytymistä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme