Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

HELMI-livsmiljöprogrammet är i full gång i NTM-centralen i Södra Österbottens område

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten fick betydligt mer resurser år 2020 för att verkställa HELMI-livsmiljöprogrammet och tillhörande teman såsom METSO-programmet. Sammanlagt åtta personer rekryterades för att främja uppgifterna. Under innevarande år har teman myrmark, fågelvatten, vårdbiotoper samt vatten-, strand- och skogsteman startats upp. Utöver dessa har det satsats på att genomföra METSO-programmet, göra upp planer för Naturaområden och på att inventera art- och naturtyper.

Ett viktigt mål för myrskyddet är att främja verkställandet av programmet för komplettering av myrskyddet på frivillig bas. Utöver detta kan man föra in skyddsreservationer i planerna och verkställa andra värdefulla myrobjekt av landskapsintresse. Målet för år 2020 har varit 700 ha, av vilket för tillfället har verkställts ca 350 ha. Dessutom är rikligt med objekt anhängiga. Verkställandet har koncentrerats till Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Verkställandet har effektiverats med utbildning av aktörer och med riktad marknadsföring i området av Töppösenluolikot i Halsua. Verkställandet har huvudsakligen framskridit så att markägarna har tagit kontakt.

Myrnaturens mångfald främjas också genom att förbättra de skyddade myrarnas tillstånd. NTM-centralen ansvarar för att koordinera det riksomfattande samarbetet inom miljö- och skogsbranschen, med vilket främjas återställande av vatten i utomstående områden till de skyddade myrarna. I praktiken kan denna verksamhet genomföras i samband med antingen iståndsättningsdikning eller i naturvårdsprojekt, som finansieras av Skogscentralen. Myrarna hydrologi återställs genom att leda vattnet tillbaka till den skyddade myren i samband med projekt. Den nya metoden för återställande av vatten tas i bruk på många olika sätt: med utbildning och information som riktas till markägarna, aktörerna och myndigheterna samt genom att kartera skyddade myrar som passar för vattenåterställande samt genom att uppdatera de nuvarande anvisningarna och ge nya.

Under år 2020 har grunden lagts för att förbättra fågelvattnens tillstånd genom att samla in uppgifter om fåglar på åtta objekt till stöd för planeringen och uppföljningen av åtgärdernas genomslagskraft. Praktiska restaureringsåtgärder har även utförts på fyra objekt: Jokisuunlahti i Evijärvi, Vassorfjärden i Korsholm och Vörå, Blomträsket i Kristinestad och Kodesjärvi i Storå. Praktiska åtgärderna kan vara bl.a. slåtter och fräsning av vattenväxtlighet samt riktat fiske. År 2021 planeras åtgärder på inalles 11 objekt. Åtgärdsurvalet innefattar utöver nämnda åtgärder även inrättande och utvidgning av strandbetesmark, riktad muddring, byggande och röjning av fågelöar, anläggande av våtmark och jakt på främmande rovdjur. Fågelbeståndet utreds på uppskattningsvis fem objekt.

Tillståndet i vårdbiotoperna, som är den naturliga mångfaldens pärlor i jordbruksområden, utreds med uppdaterande inventeringar. Under år 2020 har nästan 200 objekt inventerats. Inventeringarna koncentrerades till Mellersta Österbotten och Österbotten. På basis av inventeringarna ser det ut som om små objekt i byar har försvunnit i stor utsträckning, men å andra sidan innefattas nu stora strandängs- och skärgårdsobjekt i skötseln. Inventeringarna utnyttjas i planeringen av skötseln av objekten. De värdefullaste vårdbiotoperna har även stor betydelse för fågelbeståndet, i synnerhet för vadarfåglarna. Avsikten är att ytterligare höja nivån på skötseln av dessa objekt.

Under år 2020 har dessutom planeringen av skötsel eller restaurering på fyra sandstrandobjekt, tre lundobjekt, fyra bäckobjekt i Sydösterbotten samt nio fladaobjekt startats upp.

Åtgärder som tangerar och stöder HELMI-livsmiljöprogrammet är bl.a. verkställandet av METSO-programmet, bedömning av Naturaområdenas tillstånd och planering av områdena samt verkställande av handlingsprogrammet för kritiska, skyddskrävande arter. År 2020 införskaffades över 450 ha värdefulla skogsobjekt för skyddsändamål. Målet är att göra upp bedömningar av tillståndet i alla Naturaområden före slutet av år 2021. År 2020 har en skötsel- och användningsplan för Naturaområdet Lappfjärds ådal gjorts upp. Avsikten är att förena områdets markanvändning och tryggandet av skyddsvärden. Planeringen har utförts i samarbete med intressegrupperna. En verksamhetsmodell för europeisk bäver har även gjorts upp för området i syfte att minska upplevda olägenheter som bävern orsakar och öka artens godtagbarhet. Artinventeringar har gjorts i anslutning till bl.a. sydlig kärrsnäppa, glasört, sotnätfjäril, ängsgentiana samt arterna på Huosianmaankallio.

Som helhet har verkställandet av HELMI-livsmiljöprogrammet fått en utmärkt start. År 2021 flyttas tyngdpunkten allt mer än tidigare från färdiga inventeringar och planer till praktisk genomföring.

Nyckelord

Kontakter

HELMI-livsmiljöprogrammet i allmänhet:
Enhetschef Leena Rinkineva-Kantola, tfn 0295 027 920

Restaurering av fågelvatten:
Överinspektör Olli Autio, tfn 0295 027 775

Vårdbiotop:
Naturskyddsexpert Robin Sjöblom, tfn 050 397 7262

Återställande/VESPA:
Projektkoordinator Olli Salo, tfn 0295 027 566

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis leder till att vattenståndet stiger i Esse å (Landskapen i Österbotten)13.1.2021 15:30:07 EETTiedote

Det kalla och blåsiga vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas mer kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det har bildats kravis har vattenståndet stigit på många ställen. För att underlätta situationen har avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån fortsättningsvis minskats. Vid några av forsarna hotar vattnet att stiga så pass högt att det kan orsaka olägenheter och det är möjligt situationen måste åtgärdas genom att ta bort en del av kravisen med grävmaskin. Kravisläget följs upp med hjälp av viltkameror som installerats vid ån samt genom fältbesök längs ån.

Ähtävänjoella hyyteet nostavat vesipintoja (Pohjalaismaakunnat)13.1.2021 15:30:06 EETTiedote

Viime päivien pakkaset ja kova tuuli ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet monin paikoin. Juoksutusta yläpuolisista Lappajärvestä ja Evijärvestä on edelleen pienennetty hyydetilanteen helpottamiseksi. Muutamissa koskissa vesi uhkaa nousta haitallisen korkealle ja tilannetta voidaan joutua helpottamaan kaivinkoneen avulla. Hyydetilannetta seurataan joelle asennettujen riistakameroiden ja joella tehtävien maastokierrosten avulla.

Inom ramen för Helmi-programmet planeras muddringar i anslutning till restaureringen av fågelvattnen i Jokisuunlahti i Evijärvi12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland genom att gripa tag i de största orsakerna till att naturen utarmas i Finland, dvs. livsmiljöerna minskar och deras kvalitet blir sämre. I Helmi-programmet skyddas och restaureras myrar, restaureras fågelvatten och sköts vårdbiotoper och vidtas åtgärder för att förbättra tillståndet i strand-, vatten- och skogsnaturen. I fråga om restaureringar av fågelvattnen riktas åtgärderna till objekt som ingår i nätverket Natura 2000. Objekten för restaureringsåtgärderna är i detta fall Natura 2000-området Jokisuunlahti och Valmosanneva i Evijärvis sydöstra del i området där Välijoki mynnar ut.

Helmi-elinympäristöohjelmassa suunnitteilla lintuvesikunnostukseen liittyviä ruoppauksia Evijärven Jokisuunlahdella12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta tarttumalla Suomen luonnon köyhtymisen merkittävimpiin suoriin syihin: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja ja tehdään toimenpiteitä ranta-, vesi- ja metsäluonnon tilan parantamiseksi. Toimet kohdistuvat lintuvesikunnostusten osalta Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Tässä tapauksessa kunnostustoimien kohteena on Evijärven kaakkoisosassa Välijoen laskukohdassa sijaitseva Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -alue.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum