Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

HELMI-livsmiljöprogrammet är i full gång i NTM-centralen i Södra Österbottens område

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten fick betydligt mer resurser år 2020 för att verkställa HELMI-livsmiljöprogrammet och tillhörande teman såsom METSO-programmet. Sammanlagt åtta personer rekryterades för att främja uppgifterna. Under innevarande år har teman myrmark, fågelvatten, vårdbiotoper samt vatten-, strand- och skogsteman startats upp. Utöver dessa har det satsats på att genomföra METSO-programmet, göra upp planer för Naturaområden och på att inventera art- och naturtyper.

Ett viktigt mål för myrskyddet är att främja verkställandet av programmet för komplettering av myrskyddet på frivillig bas. Utöver detta kan man föra in skyddsreservationer i planerna och verkställa andra värdefulla myrobjekt av landskapsintresse. Målet för år 2020 har varit 700 ha, av vilket för tillfället har verkställts ca 350 ha. Dessutom är rikligt med objekt anhängiga. Verkställandet har koncentrerats till Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Verkställandet har effektiverats med utbildning av aktörer och med riktad marknadsföring i området av Töppösenluolikot i Halsua. Verkställandet har huvudsakligen framskridit så att markägarna har tagit kontakt.

Myrnaturens mångfald främjas också genom att förbättra de skyddade myrarnas tillstånd. NTM-centralen ansvarar för att koordinera det riksomfattande samarbetet inom miljö- och skogsbranschen, med vilket främjas återställande av vatten i utomstående områden till de skyddade myrarna. I praktiken kan denna verksamhet genomföras i samband med antingen iståndsättningsdikning eller i naturvårdsprojekt, som finansieras av Skogscentralen. Myrarna hydrologi återställs genom att leda vattnet tillbaka till den skyddade myren i samband med projekt. Den nya metoden för återställande av vatten tas i bruk på många olika sätt: med utbildning och information som riktas till markägarna, aktörerna och myndigheterna samt genom att kartera skyddade myrar som passar för vattenåterställande samt genom att uppdatera de nuvarande anvisningarna och ge nya.

Under år 2020 har grunden lagts för att förbättra fågelvattnens tillstånd genom att samla in uppgifter om fåglar på åtta objekt till stöd för planeringen och uppföljningen av åtgärdernas genomslagskraft. Praktiska restaureringsåtgärder har även utförts på fyra objekt: Jokisuunlahti i Evijärvi, Vassorfjärden i Korsholm och Vörå, Blomträsket i Kristinestad och Kodesjärvi i Storå. Praktiska åtgärderna kan vara bl.a. slåtter och fräsning av vattenväxtlighet samt riktat fiske. År 2021 planeras åtgärder på inalles 11 objekt. Åtgärdsurvalet innefattar utöver nämnda åtgärder även inrättande och utvidgning av strandbetesmark, riktad muddring, byggande och röjning av fågelöar, anläggande av våtmark och jakt på främmande rovdjur. Fågelbeståndet utreds på uppskattningsvis fem objekt.

Tillståndet i vårdbiotoperna, som är den naturliga mångfaldens pärlor i jordbruksområden, utreds med uppdaterande inventeringar. Under år 2020 har nästan 200 objekt inventerats. Inventeringarna koncentrerades till Mellersta Österbotten och Österbotten. På basis av inventeringarna ser det ut som om små objekt i byar har försvunnit i stor utsträckning, men å andra sidan innefattas nu stora strandängs- och skärgårdsobjekt i skötseln. Inventeringarna utnyttjas i planeringen av skötseln av objekten. De värdefullaste vårdbiotoperna har även stor betydelse för fågelbeståndet, i synnerhet för vadarfåglarna. Avsikten är att ytterligare höja nivån på skötseln av dessa objekt.

Under år 2020 har dessutom planeringen av skötsel eller restaurering på fyra sandstrandobjekt, tre lundobjekt, fyra bäckobjekt i Sydösterbotten samt nio fladaobjekt startats upp.

Åtgärder som tangerar och stöder HELMI-livsmiljöprogrammet är bl.a. verkställandet av METSO-programmet, bedömning av Naturaområdenas tillstånd och planering av områdena samt verkställande av handlingsprogrammet för kritiska, skyddskrävande arter. År 2020 införskaffades över 450 ha värdefulla skogsobjekt för skyddsändamål. Målet är att göra upp bedömningar av tillståndet i alla Naturaområden före slutet av år 2021. År 2020 har en skötsel- och användningsplan för Naturaområdet Lappfjärds ådal gjorts upp. Avsikten är att förena områdets markanvändning och tryggandet av skyddsvärden. Planeringen har utförts i samarbete med intressegrupperna. En verksamhetsmodell för europeisk bäver har även gjorts upp för området i syfte att minska upplevda olägenheter som bävern orsakar och öka artens godtagbarhet. Artinventeringar har gjorts i anslutning till bl.a. sydlig kärrsnäppa, glasört, sotnätfjäril, ängsgentiana samt arterna på Huosianmaankallio.

Som helhet har verkställandet av HELMI-livsmiljöprogrammet fått en utmärkt start. År 2021 flyttas tyngdpunkten allt mer än tidigare från färdiga inventeringar och planer till praktisk genomföring.

Nyckelord

Kontakter

HELMI-livsmiljöprogrammet i allmänhet:
Enhetschef Leena Rinkineva-Kantola, tfn 0295 027 920

Restaurering av fågelvatten:
Överinspektör Olli Autio, tfn 0295 027 775

Vårdbiotop:
Naturskyddsexpert Robin Sjöblom, tfn 050 397 7262

Återställande/VESPA:
Projektkoordinator Olli Salo, tfn 0295 027 566

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för utbyggnad av Umicore Finland Ab:s pCAM-produktion (Mellersta Österbotten)24.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Umicore Finland Ab planerar utbyggnad av pCAM-produktionen, höjning av koboltraffineringskapaciteten och byggande av ett nickelsmältverk vid fabriken i Karleby. I samband med detta kommer lagring och användning av kemikalier att öka, mängden återvinnings- och avfallsråvara ökar från nuvarande, nya avloppsreningsenheter och ett nytt avloppsrör för avloppsvatten kommer att byggas.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Umicore Finland Oy:n pCAM-tuotannon laajennuksen YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)24.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Umicore Finland Oy suunnittelee Kokkolan tehtaan pCAM-tuotannon laajentamista, koboltin jalostuskapasiteetin nostamista sekä nikkeliliuotuksen rakentamista. Tähän liittyen kemikaalien varastointi- ja käyttömäärät lisääntyvät, kierrätys- ja jäteraaka-aineiden määrä nousee nykyisestä, toteutetaan uudet jätevedenkäsittely-yksiköt sekä rakennetaan jäteveden purkuputki.

Toholammin perinnebiotoopeille etsitään laiduntajia ja tekijöitä kunnostus- ja hoitotoimenpiteisiin (Keski-Pohjanmaa)14.11.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Valtakunnallisen Helmi-elinympäristöohjelman myötä Keski-Pohjanmaalla on aloitettu perinnebiotooppien kunnostus vuodesta 2021 lähtien. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vastuulla olevien kunnostuskohteiden sijainti on tähän mennessä painottunut rannikolle ja monet, upeat sisämaan helmet odottavat vielä kunnostajiensa ja laiduntajiensa löytymistä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum