Uudenmaan ELY-keskus

Helmi-ohjelma etenee Uudellamaalla rivakasti

Jaa
Helsingin Viikissä on kaivettu lampareita linnustoa varten mm. Puronlahden rantaluhdalle. (Tuomas Lahti)
Helsingin Viikissä on kaivettu lampareita linnustoa varten mm. Puronlahden rantaluhdalle. (Tuomas Lahti)

Helmi-ohjelmassa tehtiin vuonna 2022 luonnontilaa parantavia toimia monenlaisissa elinympäristöissä Uudenmaan alueella. Helmi-toteutuksen painopiste siirtyi inventoinneista kohti hoidonsuunnittelua ja konkreettisia hoitotoimia. Inventointeja ja suunnittelua on toteutettu virkatyönä ELY-keskuksen asiantuntijoiden toimesta ja tilattu ulkopuolista toimijoilta. Hoitotoimenpiteitä on tilattu urakoitsijoilta ja toteutettu yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.

Helmi-ohjelman toteutuksessa on tärkeää sidosryhmätoiminta ja yhteistyö eri organisaatioiden ja paikallisten toimijoiden kesken. Vaikuttaviin tuloksiin päästään yhteistyöllä niin eri toimijoiden kuin eri teemojenkin välillä.


Uudellamaalla käytännön kunnostustoimia toteutettiin erityisesti lintuvesi- ja perinnebiotooppiteemojen puitteissa

Lintuvesiteemassa toteutettiin esimerkiksi. laidunnuksia, ruovikoiden niittoja ja hoitokalastuksia. Uudellamaalla konkreettisia hoitotoimia toteutettiin kahdeksalla linnustollisesti arvokkaalla kohteella. Neljällä kohteella hoidon suunnittelu eteni niin, että luvitusta vaativat toimet etenevät luvitusvaiheeseen tämän kevään aikana. Lintuvesillä ruoppaukset ovat yleensä mittavia ja vaativat aluehallintoviraston luvituksen. Myös vedenpinnan nostaminen vaatii aina vesiluvan.

Lintuvesiteemassa laidunnukseen aidattiin alueita kolmella kohteella ja laidunnus näillä käynnistyi keväällä 2022. Laitumien peruskunnostukseen ja lintuvesiin liittyvien rantaluhtien hoitoihin kuuluvat myös raivaukset. Vuonna 2022 raivauksia tehtiin muutamilla laidunnuskohteilla ja rantaluhdilla. Ruovikoiden niittoalaa kertyi yhteensä noin 60 hehtaaria neljältä kohteelta. Hoitokalastukset tai niihin liittyviä lajiston seurantavelvoitteita toteutettiin kolmella kohteella. Näiden lisäksi aloitettiin lampareiden kaivuutyöt yhdellä kohteella.

Kunnostustoimien lisäksi lintuvesiteemassa osallistuttiin matalalla kynnyksellä erilaisiin tilaisuuksiin ja yhteistyöryhmiin. Ihmisten tietoisuuden lisääminen linnustollisissa kysymyksissä koetaan tärkeäksi ja erilainen tiedottaminen ja osallistuminen ovat hyviä keinoja siihen.

Perinnebiotooppiteemassa kunnostettiin ja hoidettiin 34 kohdetta, pinta-alaltaan 206 hehtaaria. Näistä noin puolet on niitto- tai vieraslajintorjuntakohteita. Puolet on laitumia, joissa on tehty laidunaidat ja osassa on raivattu tiheää puustoa ja vesakkoa. Kiinnostusta perinnebiotooppien kunnostukseen riittää paljon ja alustavasti on sovittu jo monen kohteen kunnostuksesta.


Myös pienvesi ja rantaluontoteema ja metsäteema sekä soidensuojelu etenevät tavoitteiden mukaisesti

Pieniä virtavesiä kunnostettiin viidessä eri kohteessa yhteensä reilun kilometrin verran. Näistä kahdessa kohteessa korvattiin myös aiempi vaelluseste vesieliöiden liikkumisen paremmin mahdollistavalla ratkaisulla. Lisäksi Hankoniemellä jatkettiin kahden hiekkarantakohteen kunnostusta ja kunnostettiin yksi lähde.

Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla kartoitettiin lähemmäs 400 lähdettä, joiden joukosta valitaan kunnostuskohteita. Viime vuonna kartoitettiin myös yli 100 kilometriä puroja.

Helmi-ohjelmassa on käynnistetty Uudellamaalla kaksi laajempaa vesistöaluekohtaista hanketta, joissa parannetaan itäisellä Uudellamaalla sijaitsevan Sipoonjoen ja läntisellä Uudellamaalla sijaitsevan Kullaanjärven reitin virtavesien ja vesiluonnon tilaa.

Metsäteeman puitteissa edistettiin hoidonsuunnittelua yksityisillä suojelualueilla. Viisi hoitosuunnitelmaa hyväksyttiin ja muutama saatiin lähes valmiiksi vuoden 2022 aikana. Käytännön luonnonhoitotöitä toteutettiin kolmella metsäteeman kohteella. Lisäksi metsäteemassa inventoitiin suojelualueita 46 kohteella yhteensä 139 hehtaaria. Näistä 23 kohteella tunnistettiin jonkinlainen luonnonhoitotarve.

Helmi-soidensuojelussa perustettiin uusia suojelualueita 117 hehtaarin alueelle. Pääosa kohteista oli soidensuojelun täydennysehdotuksen valmisteluvaiheessa 2013-2014 inventoituja kohteita, joiden luontoarvot ovat merkittäviä. Näiden lisäksi suojeltiin joitakin muita monimuotoisuuden kannalta arvokkaita suoalueita.

Helmi-ohjelma on Uudellamaalla hyvässä vauhdissa ja etenemmekin kasvavalla innolla kaikkien teemojen osalta kohti vaikuttavampia kunnostustoimia. Tehtävää riittää jatkossakin paljon, mutta onneksi kiinnostusta luonnonhoitoa kohtaan on runsaasti.

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesi- ja rantaluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.

Avainsanat

Kuvat

Helsingin Viikissä on kaivettu lampareita linnustoa varten mm. Puronlahden rantaluhdalle. (Tuomas Lahti)
Helsingin Viikissä on kaivettu lampareita linnustoa varten mm. Puronlahden rantaluhdalle. (Tuomas Lahti)
Lataa
Maatiaisrotuiset kyytöt pitävät rantalaidunta avoimena (Lotta Lindholm-Normaja)
Maatiaisrotuiset kyytöt pitävät rantalaidunta avoimena (Lotta Lindholm-Normaja)
Lataa
Virtavesien kunnostuksessa pyritään palauttamaan aikoinaan muokattuja virta-alueita lähemmäs luonnontilaa. Kuvassa kunnostus käynnissä Espoonjoella. (Aki Janatuinen)
Virtavesien kunnostuksessa pyritään palauttamaan aikoinaan muokattuja virta-alueita lähemmäs luonnontilaa. Kuvassa kunnostus käynnissä Espoonjoella. (Aki Janatuinen)
Lataa
Pähkinäpensaslehdon ilme muuttuu valoisammaksi kuusen poiston ansiosta. (Paula Salomäki)
Pähkinäpensaslehdon ilme muuttuu valoisammaksi kuusen poiston ansiosta. (Paula Salomäki)
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus

Helmi-programmet i Nyland framskrider med god fart24.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Under året 2022 förbättrades, inom Helmi-livsmiljöprogrammets teman, flera nyländska livsmiljöers naturtillstånd. Från att tyngdpunkten i Helmi-programmet hade legat på inventeringar, koncentrerades den istället på skötselplanering och på konkreta skötselåtgärder. Inventeringar och planeringar är gjorda av experter inom NTM-centralens tjänstepersonal samt beställda av utomstående aktörer. Skötselåtgärderna beställs av entreprenörer och verkställs i samarbete med flera aktörer. Då Helmi-programmets projekt förverkliga, är det viktigt med samarbete mellan olika intressegrupper, organisationer och mellan lokala aktörer. Goda resultat uppnås med hjälp av samarbete mellan olika aktörer och mellan de olika Helmi-programmens teman. I Nyland förverkligades iståndsättningsåtgärder speciellt inom fågelvatten- och vårdbiotopteman Inom fågelvattentemat genomfördes olika åtgärdes ss grundanden av betesområden, slåtter av vass och vårdfiske. Konkreta skötselåtgärder förverkligades inom åtta värdeful

Antalet arbetslösa arbetssökande under 30 år minskar i Nyland21.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

I slutet av januari var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 84 135 i Nyland. Av dem var 79 023 utan anställning och 5 112 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 3 559 personer (4,3%) och antalet permitterade med 4 845 personer (48,7%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 8 404 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 9,1 %. För hela landet var årsförändringen 5,7 % i slutet av januari. I slutet av januari utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,5 % av arbetskraften, vilket är något mindre än andelen för hela landet (9,8%). Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 7 096 personer, vilket är 1 381 (16,3 %) personer färre än ett år tidigare. I slutet av januari var antalet arbetslösa arbetssökande under 30 år 15 617, vilket är 2 783 (14,9 %) färre jämfört med året innan. På området fanns det 33 716 långtidsarbetslösa, vilket är 8 227 färre än i slutet a

Alle 30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä laskussa Uudellamaalla21.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Uudellamaalla oli tammikuun lopussa yhteensä 84 135 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 79 023 ja lomautettuja 5 112. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 3 559 (4,3 %) henkilöllä ja lomautettujen 4 845 (48,7 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien kokonaismäärä laski 8 404 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli 9,1 %. Koko maan vuosimuutos oli tammikuun lopussa 5,7 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa 9,5 prosenttia, mikä on hieman valtakunnan tasoa matalampi (9,8 %). Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 7 096, mikä on 1 381 (16,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 15 617, mikä on 2 738 (14,9 %) vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 33 716, mikä on 8 227 vähemmän kuin vuoden 2022 tammikuun lopussa (19,6 %). Yli kaksi vuotta työttömänä olleita 21 417, vuosimuutoksen olles

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme