Uudenmaan ELY-keskus

Helmi-programmet i Nyland framskrider med god fart

Dela
Dammar för fåglar har grävts i Vik (Helsingfors) bl.a. i madkärret vid Bäckvikens strand. (Tuomas Lahti)
Dammar för fåglar har grävts i Vik (Helsingfors) bl.a. i madkärret vid Bäckvikens strand. (Tuomas Lahti)

Under året 2022 förbättrades, inom Helmi-livsmiljöprogrammets teman, flera nyländska livsmiljöers naturtillstånd. Från att tyngdpunkten i Helmi-programmet hade legat på inventeringar, koncentrerades den istället på skötselplanering och på konkreta skötselåtgärder. Inventeringar och planeringar är gjorda av experter inom NTM-centralens tjänstepersonal samt beställda av utomstående aktörer. Skötselåtgärderna beställs av entreprenörer och verkställs i samarbete med flera aktörer.

Då Helmi-programmets projekt förverkliga, är det viktigt med samarbete mellan olika intressegrupper, organisationer och mellan lokala aktörer. Goda resultat uppnås med hjälp av samarbete mellan olika aktörer och mellan de olika Helmi-programmens teman.


I Nyland förverkligades iståndsättningsåtgärder speciellt inom fågelvatten- och vårdbiotopteman

Inom fågelvattentemat genomfördes olika åtgärdes ss grundanden av betesområden, slåtter av vass och vårdfiske. Konkreta skötselåtgärder förverkligades inom åtta värdefulla, nyländska fågelområden. Skötselplaneringen för fyra vårdobjekt fortskrider så att de åtgärder, som kräver tillstånd, framskrider till tillståndsförfarande under inkommande vår. Muddring av fågelvatten är storskaliga projekt och kräver tillstånd av Regionalförvaltningsverket. Även höjning av vattennivån kräver alltid vattentillstånd.

Inom fågelvattentemat byggdes betesstängsel på tre olika områden och betet kunde påbörjas under våren 2022. Även röjninsarbeten hör till grundrestaurering av betesområden och till skötsel av madkärr vid stränder. Under året 2022 gjordes röjningsarbeten på några betesområden och på madkärr vid stränder. Vass slåttrades totalt 60 hektar på fyra olika områden. På tre områden utfördes vårdfisken eller artuppföljning, som hör samman med vårdfiske. Därtill påbörjades grävning av dammar på ett område.

Förutom iståndsättningsåtgärder inom fågelvattentemat, deltog man med låg tröskel i olika evenemang och i samarbetsgrupper. Det är viktigt att öka allmänhetens kännedom i frågor gällande fågelfaunan. Olika tillkännagivanden och deltaganden i evenemang har en positiv inverkan.

Inom vårdbiotoptemat restaurerades och vårdades 34 områden med en total yta på 206 hektar. Av dessa var ungefär hälften slåtterområden och områden där invasiva arter bekämpades. Den andra hälften var betesområden där nya betesstängsel byggdes. På en del områden gallrades täta trädbestånd och slytillväxten röjdes. Intresse för restaurering av vårdbiotopområden är stort och restaurering av ett flertal områden är redan preliminärt överenskommet.


Även arbeten med restaurering av småvatten och strandmiljöer samt vård av skogsmiljöer och skydd av myrar framskrider enligt planerna

Små vattendrag restaurerades på fem områden totalt på över en kilometers sträcka. I två vattendrag ersattes dessutom tidigare gjorda vandringshinder, för att förbättra på bästa möjliga sätt vattenorganismers rörlighet. Därtill fortsatte restaureringsarbeten av två sandstränder och en källa på Hangö udd.

Längs med Första och Andra Stängselåsarna inventerades närmare 400 källor, varav endel restaureras. Under år 2022 inventerades också bäckar på en sträcka över 100 kilometer.

Inom Helmi-programmet har två mer omfattande vattenområdesprojekt påbörjats. Till projektet hör förbättrande av vattendrag och vattennatur längs med Sibbo å i Östnyland och Kullasjö i Västnyland.

Inom skogstemat befrämjades skötselplanering av privata skyddsområden. Fem skötselplaner godkändes och några fick man praktiskt taget färdiga under år 2022. Praktiska naturvårdsåtgärder förverkligades på tre områden inom skogstemat. Därtill inventerades 46 skyddsområden, dvs totalt 139 hektar. På 23 av dessa områden noterades naturvårdsbehov av någon grad.

Inom Helmi-temat för skydd av myrar grundades nya skyddsområden totalt 117 hektar. Största delen av myrarna var sådana som inventerats under åren 2013-2014, under förberedandeskedet för kompletteringsförslag av myrskydd. Därtill skyddades även andra myrområden, som är värdefulla med tanke på naturens mångfald.

Helmi-programmet i Nyland framskrider med god fart! Inom alla teman går restaureringsarbetena framåt med ökad entusiasm mot allt mer verkningsfulla iståndsättningsåtgärder. Det finns ännu mycket att göra, men tur nog är intresset för naturskydd högt.


Helmi-livsmiljöprogrammet

Inom Helmi-programmet griper man tag i de största, direkta orsakerna till att Finlands natur blir allt fattigare: livsmiljöerna blir allt färre och deras värde försämras. Målsättningen med Helmi-programmet är att stärka den finska naturens mångfal och förbättra livsmiljöernas tillstånd bl.a. genom att skydda och restaurera myrar, restaurera och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogsnatur samt småvatten och strandnatur. Projekten grundar sig på markägarnas frivillighet. Ersättning betalas för skyddsområdena och staten stöder restaurerings- och vårdåtgärderna.

Nyckelord

Bilder

Dammar för fåglar har grävts i Vik (Helsingfors) bl.a. i madkärret vid Bäckvikens strand. (Tuomas Lahti)
Dammar för fåglar har grävts i Vik (Helsingfors) bl.a. i madkärret vid Bäckvikens strand. (Tuomas Lahti)
Ladda ned bild
Östfinska lantaraskor håller strandängen öppen. (Lotta Lindholm-Normaja)
Östfinska lantaraskor håller strandängen öppen. (Lotta Lindholm-Normaja)
Ladda ned bild
Då vattendrag restaureras strävar man efter att återställa i tiderna ändrade flödesområden till ett mer naturligt tillstånd. På bilden restaureras Esbo å. (Aki Janatuinen)
Då vattendrag restaureras strävar man efter att återställa i tiderna ändrade flödesområden till ett mer naturligt tillstånd. På bilden restaureras Esbo å. (Aki Janatuinen)
Ladda ned bild
Hassellunden blir ljusare då granarna tas bort. (Paula Salomäki)
Hassellunden blir ljusare då granarna tas bort. (Paula Salomäki)
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Antalet personer som varit arbetslösa över två år minskar i Nyland (Nyland)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

I slutet av februari var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 83 912 i Nyland. Av dem var 78 807 utan anställning och 5 105 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 2 008 personer (-2,5%) och antalet permitterade med 3 468 personer (-40,5%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 5 476 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa -6,1 %. För hela landet var årsförändringen -2,8 % i slutet av februari. I slutet av februari utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,4 % av arbetskraften, vilket är något mindre än andelen för hela landet (9,7%).

Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä laskussa Uudellamaalla (Uusimaa)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Uudellamaalla oli helmikuun lopussa yhteensä 83 912 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 78 807 ja lomautettuja 5 105. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 2 008 (-2,5 %) henkilöllä ja lomautettujen 3 468 (-40,5 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien kokonaismäärä laski 5 476 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli -6,1 %. Koko maan vuosimuutos oli helmikuun lopussa -2,8 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Uudellamaalla helmikuun lopussa 9,4 prosenttia, mikä on hieman valtakunnan tasoa matalampi (9,7 %).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum